Vyvěšeno dne: 2. 6. 2022 / Sejmuto dne: 22. 8. 2022

20. zasedání Zastupitelstva obce Slatina

konaného dne 23. 5. 2022 od 20:00 hodin v prostorách obecního úřadu, Slatina 62


Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřeného rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Plné znění je k nahlédnutí na OÚ.


USNESENÍ

Zastupitelstvo obce Slatina:

 1. schvaluje program 20. zasedání ZO
 2. určuje návrhovou komisi ve složení Pavel Kandr a Martin Chaloupka
 3. určuje ověřovatele zápisu Petra Desenského a Jaroslava Kandra
 4. schvaluje zápis a kontrolu usnesení ze dne 28. února 2022
 5. bere na vědomí rozpočtové opatření RO/2022/001
 6. bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Slatina za rok 2021
 7. schvaluje závěrečný účet obce Slatina za rok 2021 bez výhrad
 8. schvaluje odměnu účetní obce za rok 2021 ve výši 5.000,-
 9. schvaluje prodej části obecního pozemku p.č. 2116/1 v k.ú. Slatina u Horažďovic dle předloženého geometrického plánu ve výměře 13 m2 za cenu 100 Kč/m2     
 10. neschvaluje příspěvek na podporu Linky bezpečí, z.s. 
 11. bere na vědomí zprávu auditora a výhled na rok 2023-2025 DSO Radina   
 12. schvaluje převedení finančních prostředků z běžného účtu na termínovaný vklad ve výši 4.000.000,- Kč u Komerční banky. Dále schvaluje převedení částky 2.000.000,- Kč z účtu u ČNB na termínovaný vklad u Komerční banky
 13. schvaluje předložený rozpočet na akci „Výměna vrat skladů Slatina“ od firmy KOTIŠ s.r.o. Praha ve výši 360.742,- Kč a pověřuje starostku obce podepsáním smlouvy o dílo
 14. schvaluje smlouvu o dílo na akci „Výměna oken a oprava fasády OÚ“ s firmou STAFIS-KT s.r.o. Pačejov ve výši 364.274,95 Kč a pověřuje starostku obce podpisem
 15. schvaluje příkazní smlouvu s firmou GPL-INVEST s.r.o., České Budějovice ve výši 40.000,- Kč na zajištění podpory v rámci programu MZe ČR 129 393  na akci „Oprava a odbahnění rybníka Kutil – II. etapa“ a pověřuje starostku obce podpisem 
 16. schvaluje rozpočtové opatření RO/2022/002
 17. a) schvaluje navýšení koeficientu platu starostky obce z 0,35 na 0,40 odměny, která by náležela uvolněnému starostovi obce s počtem do 300 obyvatel, b) pověřuje starostku obce jednáním o přístupu na pozemek č. 2046/37 v k.ú. Slatina u  Horažďovic


Marie Šolcová
starostka obce


Milan Čada
místostarosta obce


Dokumenty ke stažení: