Vyvěšeno dne: 19. 4. 2024 / Sejmuto dne: 29. 4. 2024

Informace o konání 9. zasedání Zastupitelstva obce Slatina

Obecní úřad Slatina informuje o konání 8. zasedání Zastupitelstva obce Slatina, svolaného starostkou obce Marií Šolcovou, v souladu s ustanovením § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: Obecní úřad Slatina

Datum a čas konání: 29. 4. 2024 od 20:00 h.

Program:

 1. Zahájení a schválení programu
 2. Volba návrhové komise
 3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 4. Usnesení a zápis ze dne 26.02.2024
 5. Smlouva o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2024
 6. Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s.
 7. Informace o schválení dotace na akci „Oprava podlah obecních skladů – I. etapa“ Plzeňským krajem
 8. Smlouva o poskytnutí účelového finančního daru soutěže Zlatý erb Plzeňským krajem
 9. Podání žádosti z dotačního programu „ Zajištění obslužnosti venkova 2024“ Plzeňského kraje na pojízdnou prodejnu
 10. Rozpočtové opatření č. 1 a č. 2
 11. Dokončení územního plánu obce
 12. Kanalizace obce – podání koordinovaného stanoviska
 13. Různé
 14. Diskuze
 15. Závěr

 

Marie Šolcová
starostka obce v.r.


Dokumenty ke stažení: