Vyvěšeno dne: 14. 9. 2020 / Sejmuto dne: 1. 10. 2020

10. zasedání Zastupitelstva obce Slatina

konaného dne 7. 9. 2020 od 19:00 hodin v prostorách obecního úřadu, Slatina 62


Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřeného rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Plné znění je k nahlédnutí na OÚ.


USNESENÍ

Zastupitelstvo obce Slatina

 1. schvaluje program 10. zasedání ZO
 2. určuje ověřovatele Petra Desenského, Jiřího Renče ml. a zapisovatele Milana Čadu
 3. schvaluje zápis a usnesení z 9. jednání ZO ze dne 8. června 2020
 4. bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3
 5. schvaluje uzavření „Smlouvy o vytvoření společného školského obvodu spádové školy“ s Městem Horažďovice 
 6. schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč „Domovu pro seniory Blatná“
 7. bere na vědomí „Návrh závěrečného účtu DSO Radina za rok 2019“ a „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Radina za rok 2019“
 8. bere na vědomí návrh znění smlouvy o zřízení práva stavby pro žadatele o výstavbu RD           
 9. schvaluje „Smlouvu o dílo č. 202001“ s paní Blankou Šlemendovou, Husova 606, 336 01 Blovice, IČO 7621317 na zhotovení technické projektové dokumentace Slatina - splašková kanalizace ČOV
 10. schvaluje nabídku firmy Solutionist s.r.o., Chaloupky 20, 155 00 Praha 5, IČO 08104468 na zpracování „Strategického rozvojového plánu obce Slatina“   
 11. schvaluje podání žádosti NADACI ČEZ na výměnu starých oken v čp. 62
 12. bere na vědomí informaci o hospodaření obce a podaných dotacích
 13. bere na vědomí „Pravidla pro vyřizování petic a stížností“

Marie Šolcová
starostka obce

Milan Čada
místostarosta obce


Dokumenty ke stažení: