Vyvěšeno dne: 17. 6. 2020 / Sejmuto dne: 30. 6. 2020

9. zasedání Zastupitelstva obce Slatina

konaného dne 8. 6. 2020 od 19:00 hodin v prostorách obecního úřadu, Slatina 62


Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřeného rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Plné znění je k nahlédnutí na OÚ.


USNESENÍ

Zastupitelstvo obce Slatina:

 1. schvaluje program 9. zasedání ZO

 2. určuje ověřovatele Blanku Rűckertovou a Petra  Desenského a zapisovatele Milana Čadu

 3. schvaluje zápis a usnesení z 8. jednání ZO ze dne 13. března 2020

 4. schvaluje závěrečný účet obce Slatina za rok 2019 bez výhrad

 5. schvaluje zprávu o přezkoumání hospodaření ÚSC Slatina za rok 2019 bez výhrad  

 6. bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1

 7. schvaluje rozpočtové opatření č. 2 

 8. schvaluje dodatek smlouvy o dílo „Oprava skladů obce Slatina“ s firmou Leoše Vaněčka, Horažďovice, Nad Nemocnicí 1146, ve výši 46.209,- Kč

 9. pověřuje zastupitelstvo obce vypracovat do příštího ZO nové podmínky pro výstavbu RD v obci a smlouvu o zřízení práva stavby

 10. revokuje usnesení ze dne 30. září 2017 bod 8 – uzavření „ Smlouvy o smlouvě budoucí“ na prodej pozemku p.č. 2047/27 v k.ú. Slatina u Horažďovic   

 11. neschvaluje podporu provozu Linky bezpečí, z.s. Praha

 12. schvaluje zařazení území Obce Slatina do území působnosti Místní akční skupiny Pošumaví, zapsaný spolek na programové období 2021 - 2027

 13. pověřuje starostku obce jednáním s vlastníky stavebních parcel 44/10, 44/18 a 44/19 v k.ú. Slatina u Horažďovic o možnosti prodeje

 14. a) bere na vědomí zprávu o podaných dotací na úseku lesního hospodářství, b) souhlasí s přidělením parcely Na Drahách k výstavbě rodinného domu, c) schvaluje odměnu účetní obce za rok 2019, d) bere na vědomí Smlouvu o bezúplatném převodu pozemku parcelní číslo 44/7 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Slatina u Horažďovic od Státního pozemkového úřadu Praha, e) bere na vědomí probíhající opravu vodních kanalizačních výustí a cest, f) revokuje usnesení ze dne 30. září 2017 bod 24 – uzavření „ Smlouvy o smlouvě budoucí“ na prodej pozemku p.č. 2047/28 v katastrálním území Slatina u Horažďovic

Marie Šolcová
starostka obce

Milan Čada
místostarosta obce


Dokumenty ke stažení: