Vyvěšeno dne: 8. 6. 2018 / Sejmuto dne: 18. 6. 2018

Zápis z jednání zastupitelstva obce Slatina - 8. 6. 2018

Zápis č. 3

z jednání zastupitelstva obce Slatina konaného dne 8. 6. 2018 od 19:00 hodin v prostorách obecního úřadu, Slatina 62Přítomno: 7 členů zastupitelstva obce, zasedání je usnášeníschopné

Omluveno: 0

Návrh na zapisovatele: Martin Chaloupka

Hlasování:

pro - 7 hlasů, proti - 0, zdrželo se - 0

Návrh na ověřovatele zápisu: Marie Šolcová, Roman Machovec

Hlasování: pro - 7 hlasů, proti - 0, zdrželo se - 0

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schvaluje  zapisovatele Martina Chaloupku a ověřovatele zápisu Marii Šolcovou a Romana Machovce.


Jednání řídil: Ing. Václav Vachuška, starosta obce


Program jednání zastupitelstva z pozvánky:

 1. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
 2. Projednání  Závěrečného účtu a Protokolu o schválení účetní uzávěrky obce Slatina za rok 2017
 3. Projednání rozpočtového opatření č. 3 ze dne 27. 4. 2018
 4. Projednání  individuálních žádostí o prominutí plateb z Obecně závazné vyhlášky obce Slatina o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 5. Různé
 6. Diskuse
 7. Závěr


Na základě požadavku členů Kontrolního výboru bude hlasováno o rozšíření  programu o tyto body se zařazením jako bod 5 a 6:

 1. Vysvětlení  přebytku 150.000,- Kč uložených v trezoru na OÚ a jejich přiznání až po roce a půl starostou obce
 2. Kontrolní výbor dále navrhuje zastupitelstvu hlasování o odstoupení starosty a místostarosty z jejich funkcí, pokud tak neučiní sami


Nové znění programu zastupitelstva:

 1. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
 2. Projednání Závěrečného účtu a Protokolu o schválení účetní uzávěrky obce Slatina za rok 2017
 3. Projednání rozpočtového opatření č. 3 ze dne 27. 4. 2018
 4. Projednání  individuálních žádostí o prominutí plateb z Obecně závazné vyhlášky obce Slatina o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 5. Vysvětlení  přebytku 150.000,- Kč uložených v trezoru na OÚ a jejich přiznání až po roce a půl starostou obce
 6. Návrh Kontrolního výboru na odvolání starosty a místostarosty z jejich funkcí, pokud tak neučiní sami
 7. Různé
 8. Diskuse
 9. Závěr

Hlasování: pro - 7 hlasů, proti - 0, zdrželo se - 0

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schvaluje nové znění programu zastupitelstva.ad 1) Starosta obce informoval o splnění usnesení z minulého zastupitelstva obce ze dne 4. 5. 2018 ve věci uzavření Nájemní smlouvy č. 20N18/03 a Dohody o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci č. 20N18/03 na p.č. st. 44/7 a p.č. 167/2 se Státním pozemkovým úřadem.

Informoval o uzavření  Smlouvy o přeložce vzdušného vedení VN Dráha č. Z S14 12 8120063789 se společností ČEZ Distribuce a.s.

Odkup do majetku obce Slatina části komunikací na pozemku p.č. 2153 o výměře 379 m2 a 2172 o výměře 1312 m2, obě ostatní plocha, ostatní komunikace v KÚ Slatina a části koryta, umělého vodního toku na pozemku p.č. 832/24 o výměře 143 m2 také v KÚ Slatina, vše v majetku obce Kadov, Kadov 65, 387 33, IČ: 00251283 za cenu 10,- Kč/m2.

Hlasování: pro - 7 hlasů, proti - 0, zdrželo se - 0

Usnesení:  Zastupitelstvo obce bere na vědomí splnění usnesení z jednání zastupitelstva obce vyplývajícího ze zápisu č. 2/2018 ze dne 4. 5. 2018.ad 2) Zastupitelstvo obce projednalo Závěrečný účet a Protokol o schválení účetní uzávěrky obce Slatina za rok 2017

Oba dokumenty byly předloženy starostou obce zastupitelům k nahlédnutí . Účetní  Marie Kolářová požádala zastupitele o podpisy.

Hlasování: pro - 7 hlasů, proti - 0, zdrželo se - 0

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce k 31. 12. 2017 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením. V souladu s §84 odst. 2 písm. b) Zákona č. 128 z roku 2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje Účetní uzávěrku Obce Slatina za rok 2017.ad 3) Starosta obce předložil zastupitelům k projednání Rozpočtové opatření  č. 3 ze dne 27. 4. 2018 viz příloha č. 2.

Hlasování: pro - 7 hlasů, proti - 0, zdržel se - 0

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 3 ze dne 27. 4. 2018ad 4) Starosta obce přednesl požadavek o prominutí plateb z Obecně závazné vyhlášky obce Slatina o místním poplatku za provoz systému systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Problematika tohoto bodu je složitá a proto se odročuje na jednání zastupitelstva v příštích měsících.

Hlasování: pro - 7 hlasů, proti - 0, zdrželo se - 0

Usnesení:  Zastupitelstvo obce odročilo projednání bodu č. 4 programu.ad 5) Kontrolní výbor požadoval dle ze zápisu výboru ze dne 29. 5. 2018 vysvětlení starostou obce přebytku 150.000,- Kč uložených v trezoru na OÚ a jejich přiznání až po roce a půl.

Starosta obce uvedl, že se jednalo o sponzorský dar ve výši 152.000,- Kč na rekonstrukci úřadu, který již zaslal na účet obce.

Na dotaz, odkud plyne tato výše uvedená částka, sdělil starosta, že pokud se zastupitelstvo rozhodne dar vrátit, oznámí dárce.ad 6) Návrh Kontrolního výboru na odvolání starosty a místostarosty z jejich funkcí, pokud tak neučiní sami

Před hlasováním o tomto bodu vystoupil starosta obce, shrnul činnost za posledních téměř osm roků, při které se nelze nevyhnout chybám a ví, že odvolání starosty je legitimní věc.

Na základě výše uvedených skutečností se starosta obce ing. Václav Vachuška vzdává funkce starosty obce. Uvedl, že by rád zůstal ve funkci pověřené osoby, aby dokončil rozpracované projekty.

Vzápětí vystoupil také místostarosta obce pan Václav Ladman a dobrovolně se vzdal funkce místostarosty obce. Oba ke dni 8. 6. 2018, čas: 19:45 h.

Usnesení:  Zastupitelstvo obce bere na vědomí rezignaci starosty a místostarosty ze svých funkcí ke dni 8. 6. 2018.ad 7) Různé

Zastupitel Jiří Renč navrhl, aby zastupitelstvo obce výkonem pravomoci starosty dle §103 odst.6  Zákona o obcích pověřilo Jaroslavu Chalupnou do zvolení nového vedení obce.

Hlasování: pro - 6 hlasů, proti - 0, zdrželo se - 1

Usnesení: Zastupitelstvo obce pověřuje výkonem pravomoci starosty Jaroslavu Chalupnou do zvolení nového vedení obce.ad 8) Diskuse

Pan Josef Chalupný se vrátil v diskusi k bodu 4 s tím, že je nutné zvážit přínos obci osob hlášených k trvalému pobytu.

Dále vystoupil zastupitel Jiří Renč, který vysvětlil průběh uložení finančních prostředků v trezoru obce Slatina starostou za přítomnosti místostarosty dne 26. 4. 2018 po pracovní schůzce zastupitelstva.

Paní Olga Machovcová se dotazovala, zda je v trezoru stále 150.000,- Kč. Starosta sdělil, že ne.

Pan Josef Svoboda uvedl, že tím se oficiálně přiznal k manipulaci s touto částkou.ad 9) Zastupitelstvo obce bylo oficiálně ukončeno ve 20:05 h.Zapisovatel: Martin Chaloupka         

Ověřovatelé zápisu: Marie Šolcová, Roman MachovecPověřená výkonem pravomoci starosty: Jaroslava ChalupnáVe Slatině dne 8. 6. 2018Dokumenty ke stažení: zapis_08062018 (21,7 kB | DOC)