Panorama - 3/2023

Zprávy ze Slatiny – dotace

Oprava kapličky v obci Slatina

1.února 2023 byla podána žádost z programu Ministerstva zemědělství číslo 129 662-233 „Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny“ na opravu kapličky. Nyní čekáme na rozhodnutí o souhlasu s financováním, v současné době jsou dotace pozastaveny. Rozpočet byl stanoven firmou STAFIS-KT, s.r.o. Pačejov na 204.242,- Kč. Požádáno bylo o částku ve výši 142.829,- Kč. Oprava zahrnuje novou podlahu, opravu nátěru zvoničky, drenážní úpravy, opravu základů a venkovní omítky.

Územní plán

V současné době se dokončuje „Návrh územního plánu obce Slatina“. Na 10. března 2023 je svolána MěÚ Horažďovice, odborem výstavby a územního plánování, schůzka za přítomnosti zpracovatele Ing. arch. Martina Jirovského Ph.D. MBA, Dis, který zastupuje firmu M.A.A.T., s.r.o., Převrátilská 330/15, 390 01 Tábor, dále dotčených orgánů Krajského úřadu Plzeňského kraje a sousedících obcí. Dalším krokem bude veřejné jednání, kde budou mít občané možnost připomínkování. Na úhradu zpracování územního plánu byla podána žádost z dotačního titulu „Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje ÚZEMNÍ PLÁNY“. Výše požadované dotace je 139.000,- Kč. Celkové náklady na pořízení územního plánu Slatina jsou vyčísleny na 229.816,- Kč.

Oprava komunikací ve Slatině

Další podanou dotací z výše uvedeného programu Plzeňského kraje je oprava ostatní komunikace směrem k Topolu, kde bude opraven popraskaný asfalt. Na ni navazuje ostatní komunikace směrem na Čečelovice, kde budou vyspraveny výtluky a nerovnosti. Požadovaná částka je ve výši 140.000,- Kč. Opravy budou provádět firmy EUROVIA Silba, a.s. Plzeň a STAVBY ŠAFANDA, s.r.o. Chanovice.

Slatinské léto 2023

Z dotací jsme dále zažádali o příspěvek na pořádání akce „Slatinské léto 2023“, která se bude konat 5. srpna 2023. Tato dotace je z dotačního programu: Mikrogranty  Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2023.

Údržba podlah v malých skladech a výměna oken

V březnu bude otevřena dotace Plzeňského kraje „Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí“. Také tuto dotaci bychom rádi využili na opravu vnitřních prostor skladů (podlahy a oken). Nyní připravujeme položkový rozpočet na tuto akci tak, abychom měli všechny podklady k žádosti o dotaci.

Zpráva o financování odpadového hospodářství za rok 2022 :

Náklady v Kč: 

 • Komunální odpad: 48.808,- Kč
 • Odvoz skla: 1.763,- Kč 
 • Odvoz plast: 33.132,- Kč 
 • Odvoz papír: 18.464,- Kč 
 • Sběrný dvůr: 48.043,- Kč

Celkem: 150.210,- Kč

Příjmy Kč: 

 • Platby občané 65.250,- Kč
 • EKO-KOM 31.206,- Kč (zahrnuje plast, papír a sklo)
 • Příjem kovy 1.675,- Kč

Celkem: 98.131,-Kč

Dotace z rozpočtu obce za rok 2022: 52.079,- Kč

Z výše uvedené tabulky je jeden z nejvyšších nákladů provoz sběrného dvora v Horažďovicích. Proto Vás žádáme, využívejte jeho služeb a třiďte odpad. Do popelnic nepatří stavební materiál, železo, sklo, plasty nebo papír. Poplatek za komunální odpad platíme podle jeho váhy. Tašky na třídění budou koncem března k vyzvednutí na obecním úřadě.

Provoz sběrného dvora Horažďovice, Strakonická ulice:

 • ÚT: 09:00 – 12:00 a 14:00 – 18:00
 • ČT: 14:00 – 18:00
 • SO: 09:00 – 12:00 a 14:00 – 18:00

Tříkrálová sbírka ve Slatině

Tři králové Kašpar, Melichar a Baltazar přišli za Ježíškem do Betléma a přinesli mu vzácné dary: zlato, kadidlo a myrhu. Všichni známe postavičky dětí s papírovou korunou, převlečené za tři krále. Děti chodí po koledě s křídou od domu k domu a zanechávají nám na dveřích ono typické †K†M†B s daným rokem. Původní formule požehnání, kterou koledníci psali z kostela požehnanou křídou na dveře obydlí a chlévů, byla †C†M†B. Původně to znamenalo latinské požehnání Christus mansionem benedicat (Ať Kristus požehná tomuto domu). Nápis měl do stavení a chlévů přinést požehnání a klid na celý nový rok. Křížky mezi písmenky, nikoliv znaménka plus, symbolizovaly Nejsvětější Trojici – Otce, Syna i Ducha svatého. Začáteční písmena se ale také později považovala za zkratky jmen oněch tří králů.

V posledních letech máme Tři krále spojené především se sbírkou pořádanou katolickou Charitou. Ve Slatině jsme si připomněli svátek Tří králů v neděli 8. ledna 2023 v odpoledních hodinách. Do zapečetěné kasičky se vybralo celkem 4.710,- Kč. Děkujeme Vám za Vaše příspěvky, které půjdou na dobrou věc. Poděkování patří také paní Jaroslavě Chalupné, která i tentokráte doprovázela malé koledníky převlečené v kostýmech tří králů, kteří nám zazpívali koledu.

Zpracovala: Marie Šolcová