Obecní úřad

 

Informace o zpracování osobních údajů

Správce údajů: Obec Slatina, 341 01 Slatina 62, IČ 43313906, tel. 376514324, 724181046, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jaká je odpovědnost správce?

Jako správce Obec Slatina jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci některé agendy v obci. Dále vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich osobních údajích), námitky, a poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s vašimi osobními údaji nakládáme.

O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec.

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: Roman Svoboda, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: +420 722 796 533

 

K čemu je mi pověřenec?

Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy v obci, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce obce.

Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí a dodržuje důvěrnost i o stížnostech[1]. Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce.

Jaká jsou Vaše práva?

Pokud Vaše osobní údaje používáme v rámci nějaké agendy v obci (odborně řečeno – naše obec je zpracovává jako správce), máte právo:

 1. Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (export) (podrobněji čl. 15 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále používáme zkratku ON). V případě, že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů podle Sazebníku úhrad. Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout.
 2. Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracování omezili (podrobněji čl. 16, 17 a 18 ON).
 3. Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl. 6 odst. 1 písm. e) ON), anebo kvůli našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) ON), máte právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 ON).
 4. Dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace, vztahující se k jednotlivým agendám („účelům zpracování“). Jejich obecný přehled zveřejňujeme níže.
 5. Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. a ON), máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. zašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu, uvedenou na začátku tohoto textu, anebo osobně.
 6. Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům se musíte identifikovat a uvést na sebe kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit Vaši totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím Vaši totožnost, jako je datová schránka, e‑mail s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání s ověřeným podpisem, případně se na obecní úřad dostavíte osobně s průkazem totožnosti.
 7. Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda s Vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme Vaše práva.

 

Jaké osobní údaje v jednotlivých agendách („účelech zpracování“) zpracováváme?

Velkou část údajů o občanech obce, vlastnících nemovitostí v naší obci nebo dalších lidech zpracováváme, protože nám to přímo ukládají zákony či navazující prováděcí předpisy (například zákon o evidenci obyvatel, zákony o volbách, stavební zákon, zákon o obcích, o místních poplatcích, o matrikách, zákon o svobodném přístupu k informacím a mnoho dalších). Takto zpracováváme především jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, údaje o uzavření manželství, o úmrtí a další údaje, zejména ze žádostí a dalších podání. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci na našem úřadě, případně je předáváme v rámci plnění zákonné povinnosti státním a dalším úřadům a veřejným institucím.

Dále zpracováváme na základě smluv údaje o našich zaměstnancích a dodavatelích či jejich zástupcích. Takto zpracováváme především jejich jmenné a kontaktní údaje, údaje o platu a odměně a dalších platbách, údaje pro zdravotní a sociální pojištění, bankovní spojení a další podobné údaje. Na základě smluv také zpracováváme údaje o kupcích a nájemcích nemovitostí. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci na našem úřadě, případně je předáváme v rámci plnění zákonné povinnosti ČSSZ, finanční správě, Úřadu práce ČR, zdravotním pojišťovnám a dalším úřadům.

Dále na základě plnění úkolu ve veřejném zájmu zpracováváme některé osobní údaje v dalších evidencích, například pro informování občanů, pro oceňování jejich jubileí, zajištění některých služeb (např. vyúčtování vodného a stočného), pro vypořádání veřejného projednání územního plánu a pro další účely. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci na našem úřadě, v některých oblastech je předáváme i dalším příjemcům (například v oblasti územního plánu jeho pořizovateli).

Na základě oprávněného zájmu obce zpracováváme některé osobní údaje v rámci ochrany majetku obce (například kamerové systémy, zabezpečení objektů), v rámci ochrany informačních a komunikačních systémů obce (například IP adresy návštěvníků webu, přihlašování na wifi). S těmito údaji pracují pouze určení zaměstnanci na našem úřadě, v případě incidentů je poskytneme Policii ČR či dotčeným osobám.

Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k účelu, pro který je zpracováváme, případně po dobu stanovenou spisovým a skartačním řádem.

Osobní údaje nepředáváme do nečlenských států Evropské Unie.

Osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.


[1] Čl. 38 odst. 5 ON


Dokumenty ke stažení:

Dotace

Získané dotace a realizované projekty

Projekt: Oprava a odbahnění rybníka Kutil – II. etapa 

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – NextGenerationEU v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádrží – 2.etapa“.

Informační list

Fotodokumentace

Výpustní zařízení a hráz před realizací  Přeliv před realizací  Bednění přelivu během realizace   Hráz během realizace  Přeliv po realizaci Hráz po realizaci  Pamětní deska

Žádosti o dotace

Centrální evidence dotací ze státního rozpočtu (Informační systém CEDR)
http://cedr.mfcr.cz/  (Pro vyhledání dotací poskytnutých obci Slatina zadejte do pole IČ: 43313906)

Výroční zpráva

dle § 18 z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Předmětem výroční právy je souhrnná evidence žádostí fyzických a právnických osob o poskytnutí informace, které byly v jednotlivých letech Obcí Slatina vyřizovány.

2022:

 1. Počet podaných žádostí o informace: 0
 2. Vydaná rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
 3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 4. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
 5. Výčet poskytnutých výhradních licencí: 0
 6. Počet stížností podaných podle § 16a: 0
 7. Další informace vztahující se k uplatňování zákona - V souladu se zákonem jsou informace podle § 5 zákona zveřejněny v budově úřadu obce a jsou přístupné na internetové adrese: www.obec-slatina.eu

Zveřejněno: 26. 1. 2023

2021:

 1. Počet podaných žádostí o informace: 0
 2. Vydaná rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
 3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 4. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
 5. Výčet poskytnutých výhradních licencí: 0
 6. Počet stížností podaných podle § 16a: 0
 7. Další informace vztahující se k uplatňování zákona - V souladu se zákonem jsou informace podle § 5 zákona zveřejněny v budově úřadu obce a jsou přístupné na internetové adrese: www.obec-slatina.eu

Zveřejněno: 16. 2. 2022

2020:

 1. Počet podaných žádostí o informace: 0
 2. Vydaná rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
 3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 4. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
 5. Výčet poskytnutých výhradních licencí: 0
 6. Počet stížností podaných podle § 16a: 0
 7. Další informace vztahující se k uplatňování zákona - V souladu se zákonem jsou informace podle § 5 zákona zveřejněny v budově úřadu obce a jsou přístupné na internetové adrese: www.obec-slatina.eu

Zveřejněno: 28. 2. 2021

2019:

 1. Počet podaných žádostí o informace: 2
 2. Vydaná rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
 3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 4. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
 5. Výčet poskytnutých výhradních licencí: 0
 6. Počet stížností podaných podle § 16a: 0
 7. Další informace vztahující se k uplatňování zákona - V souladu se zákonem jsou informace podle § 5 zákona zveřejněny v budově úřadu obce a jsou přístupné na internetové adrese: www.obec-slatina.eu

Zveřejněno: 28. 1. 2020

2018:

 1. Počet podaných žádostí o informace: 0
 2. Vydaná rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
 3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 4. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
 5. Výčet poskytnutých výhradních licencí: 0
 6. Počet stížností podaných podle § 16a: 0
 7. Další informace vztahující se k uplatňování zákona - V souladu se zákonem jsou informace podle § 5 zákona zveřejněny v budově úřadu obce a jsou přístupné na internetové adrese: www.obec-slatina.eu.

Zveřejněno: 15. 1. 2019

2017:

 1. Počet podaných žádostí o informace: 1
 2. Vydaná rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
 3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 4. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
 5. Výčet poskytnutých výhradních licencí: 0
 6. Počet stížností podaných podle § 16a: 0
 7. Další informace vztahující se k uplatňování zákona - V souladu se zákonem jsou informace podle § 5 zákona zveřejněny v budově úřadu obce a jsou přístupné na internetové adrese: www.obec-slatina.eu.

Zveřejněno: 12. 1. 2018

2016:

 1. Počet podaných žádostí o informace: 1
 2. Vydaná rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
 3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 4. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
 5. Výčet poskytnutých výhradních licencí: 0
 6. Počet stížností podaných podle § 16a: 0
 7. Další informace vztahující se k uplatňování zákona - V souladu se zákonem jsou informace podle § 5 zákona zveřejněny v budově úřadu obce a jsou přístupné na internetové adrese: www.obec-slatina.eu.

Zveřejněno: 4. 1. 2017

Výsledky voleb a referend

Volby do zastupitelstva obce Slatina (23.09. – 24.09.2022)


Druh zastupitelstva: obecní zastupitelstvo
Okres: Klatovy (CZ0322)
Obec: Slatina (578436)
Voliči v seznamu: 89
Vydané obálky: 68
Volební účast v %: 76,40
Odevzdané obálky: 68
Platné hlasy celkem: 359

Výsledky na portálu volby.cz


Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (8. 10. 2021 – 9. 10. 2021)

Výsledky na portálu volby.cz


Výsledky voleb do zastupitelstva Plzeňského kraje v obci Slatina (2. 10. 2020 – 3. 10. 2020)

Volby do zastupitelstev krajů 2008

Druh zastupitelstva: krajské zastupitelstvo
Okres: Klatovy (CZ0322)
Obec: Slatina (578436)
Platné hlasy celkem: 46

Výsledky na portálu volby.cz


Volby do zastupitelstva obce Slatina (5.10.- 6.10.2018)


Druh zastupitelstva: obecní zastupitelstvo
Okres: Klatovy (CZ0322)
Obec: Slatina (578436)
Voliči v seznamu: 91
Vydané obálky: 74
Volební účast v %: 81,32
Odevzdané obálky: 72
Platné hlasy celkem: 416

Kandidátka Hlasy
abs. v %
1 Lukáš Chaloupka 25 6,01
2 Martin Chaloupka 58 13,94
3 Jiří Renč 55 13,22
4 Blanka Rückertová 16 3,58
5 Marie Šolcová 58 13,94
6 Milan Čada 52 12,50
7 Pavel Kandr 37 8,89
8 Jaroslava Chalupná 46 11,06
  Roman Machovec 29 6,97
9 Václav Vodička 40 9,62

 


Výsledky volby prezidenta republiky v prvním a druhém kole (12. 1. – 13. 1. 2018 a 26. 1. - 27. 1. 2018)

Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy (CZ0322)
Obec: Slatina (578436)
Platné hlasy celkem: (80 v prvním kole a 80 v druhém kole)

Kandidát Navrhující strana Politická příslušnost
1. kolo

2. kolo
1  Topolánek Mirek Ing. Senátoři BEZPP 0 0,00 X X
2  Horáček Michal Mgr. Ph.D. Občan BEZPP 4 5,00 X X
3  Fischer Pavel Mgr. Senátoři BEZPP 7 8,75 X X
4  Hynek Jiří RNDr. Poslanci REAL 1 1,25 X X
5  Hannig Petr MGR. Poslanci Rozumní 0 0,00 X X
6  Kulhánek Vratislav Ing.   Dr. h. c. Poslanci ODA 0 0,00 X X
7  Zeman Miloš Ing. Občan SPO 33 41,25 49 61,25
8  Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. Senátoři BEZPP 13 16,25 X X
9 Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. Občan BEZPP 22 27,50 31 38,75

Výsledky na portálu volby.cz


Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20.10. – 21.10.2017 (promítnuto usnesení NSS)

Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy (CZ0322)
Obec: Slatina (578436)

Okrsky Počet voličů Vydané obálky Účast v % Odevzdané obálky Platné hlasy celkem
celkem zpr. v %
1 1 100

89

70 78.65 70 70

Kód Název strany Platné hlasy
celkem v %
 1  Občanská demokratická strana 6 8,57
 2  Řád národa - Vlastenecká unie 0 0,00
 3  CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 0 0,00
 4  Česká strana sociálně demokratická 8 11,42
 6  Radostné Česko 0 0,00
 7  STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 5 7,14
 8  Komunistická strana Čech a Moravy 6 8,57
 9  Strana zelených 1 1,42
 10  ROZUMNÍ-stop migraci, diktát.EU 0 0,00
 12  Strana svobodných občanů 0 0,00
 13  Blok proti islam.-Obran. domova 0 0,00
 14  Občanská demokrtická aliance 0 0,00
 15  Česká pirátská strana 11 15,71
 16  OBČANÉ 2011-SPRAVEDL. PRO LIDI 0 0,00
 19  Referendum o Evropské unii 0 0,00
 20  Top 09 2 2,85
 21  ANO 2011 26 37,14
 23  SPR-Republ. str.Čsl. M.Sládka 0 0,00
 24  Křesť.demokr.unie - Čs.str.lid. 0 0,00
 25  Česká strana národně sociální 0 0,00
 26  REALISTÉ 1 1,42
 27  SPORTOVCI 0 0,00
 28  Dělnic.str.sociální spravedl. 0 0,00
 29  Svob.a přím.dem.-T.Okamura (SPD) 4 5,71
 30  Strana Práv Občanů 0 0,00

Výsledky na portálu volby.cz


Výsledky voleb do zastupitelstva Plzeňského kraje v obci Slatina (7.10.- 8.10.2016)

Volby do zastupitelstev krajů 2008
Druh zastupitelstva: krajské zastupitelstvo
Okres: Klatovy (CZ0322)
Obec: Slatina (578436)
Platné hlasy celkem: 46

Strana Platné hlasy
Číslo Název strany Celkem v %
1 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 0 0,00
2 Občanská demokratická strana 2 4,34
12 Česká str.sociálně demokrat. 12 26,08
26 Koruna Česká (monarch.strana) 0 0,00
30 ANO 2011 13 28,26
32 TOP 09 1 2,17
37 Komunistická str.Čech a Moravy 4 8,69
41 Národní demokracie 0 0,00
43 Úsvit s Blokem proti islamiz. 0 0,00
51 STAN,Patrioti,Svobodní,SsČR 12 26,08
61 Koalice pro Plzeňský kraj 1 2,17
67 NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI 0 0,00
70 SPR-RSČ M.Sládka,Patrioti,HOZK 0 0,00
75 DSSS-Imigranty,islám nechceme! 0 0,00
78 Koalice SPD a SPO 0 0,00
80 PRO Zdraví a Sport 1 2,17
82 Česká pirátská strana 0 0,00

Volby do zastupitelstva obce Slatina (10.10.- 11.10.2014)

Volby do zastupitelstev obcí 2014
Druh zastupitelstva: obecní zastupitelstvo
Okres: Klatovy (CZ0322)
Obec: Slatina (578436)
Voliči v seznamu: 90
Vydané obálky: 72
Volební účast v %: 80
Odevzdané obálky: 72
Platné hlasy celkem: 363

Kandidátka Hlasy
abs. v %
1 Lukáš Chaloupka, NK 21 5,79
2 Martin Chaloupka, NK 44 12,12
3 Václav Ladman, NK 43 11,85
4 Milan Čada, NK 39 10,74
5 Jaroslava Chalupná, NK 50 13,77
6 Jiří Renč, NK 41 11,29
7 Zdeňka Truhlářová, NK 31 8,54
8 Pavel Kandr, NK 44 12,12
9 Ing. Václav Vachuška, NK 50 13,77


Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 25.10. – 26.10.2013

Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy (CZ0322)
Obec: Slatina (578436)

Okrsky Počet voličů Vydané obálky Účast v % Odevzdané obálky Platné hlasy celkem
celkem zpr. v %
1 1 100

90

64 71.11 64 64Kód Název strany Platné hlasy
celkem v %
 1  Česká str.sociálně demokrat. 9 26,68
 2  Strana svobodných občanů 1 1,56
 3  Česká pirátská strana 4 6,25
 4  TOP 09 5 7,81
 5  HLAVU VZHŮRU - volební blok 2 3,12
 6  Občanská demokratická strana 7 10,93
 9  politické hnutí Změna 1 1,56
 10  Strana soukromníků ČR 0 0,00
 11  Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid. 1 1,56
 13  Suver. - Strana zdravého rozumu 1 1,56
 15  Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 0 0,00
 17  Úsvit přímé demokr. T. Okamury 0 0,00
 18  Dělnic. str. sociální spravedl. 1 1,56
 20  ANO 2011 12 18,75
 21  Komunistická str. Čech a Moravy 10 15,62
 22  LEV 21 - Národní socialisté 0 0,00
 23  Strana zelených 0 0,00
 24  Koruna Česká (monarch. strana) 0 0,00

Výsledky volby prezidenta republiky v prvním a druhém kole (11. 1. – 12. 1. 2013 a 25. 1. - 26. 1. 2013)

Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy (CZ0322)
Obec: Slatina (578436)
Platné hlasy celkem: (74 v prvním kole a 70 v druhém kole)

Kandidát Navrhující strana Politická příslušnost
1. kolo

2. kolo
2  Fischer Jan Ing. CSc. Občan BEZPP 21 28,37 X X
3  Bobošíková Jana Ing. Občan SBB 2 2,70 X X
4  Fischerová Taťana Občan KH 2 2,70 X X
5  Sobotka Přemysl MUDr Poslanci ODS 0 0,00 X X
+6  Zeman Miloš Ing. Občan SPOZ 14 18,91 51 72,85
7  Franz Vladimír Prof. JUDr. Občan BEZPP 7 9,45 X X
8  Dienstbier Jiří Senátoři ČSSD 21 28,37 X X
+9  Schwarzenberg Karel Poslanci TOP 09 7 9,45 19 27,14

Výsledky na portálu volby.cz


Volby do zastupitelstva obce Slatina (15.10.- 16.10.2010)

Volby do zastupitelstev obcí 2006
Druh zastupitelstva: obecní zastupitelstvo
Okres: Klatovy (CZ0322)
Obec: Slatina (578436)
Platné hlasy celkem: 405

Kandidátka Hlasy Počet kandidátů Přepočtený základ dle počtu kandidátů Přepočtené % platných hlasů Počet mandátů
abs. v %
1 Martina Vodičková, NK 26 6,42 1 57,85 44,93 0
2 Karel Růt, NK 47 11,60 1 57,85 81,23 1
3 Ing. Václav Vachuška, SPOZ 44 10,86 1 57,85 76,04 1
4 Roman Machovec, NK 33 8,15 1 57,85 57,03 0
5 Jiří Renč, NK 51 12,59 1 57,85 88,14 1
6 Eva Pastejříková, NK 10 2,47 1 57,85 17,28 0
7 Martin Chaloupka, NK 59 14,57 1 57,85 101,97 1
8 Václav Ladman, NK 39 9,63 1 57,85 67,40 1
9 Zdeňka Truhlářová, NK 42 10,37 1 57,85 72,59 1
9 Jaroslava Chalupná, NK 54 13,33 1 57,85 93,33 1
Výsledky voleb do Evropského parlamentu (5.- 6. 6. 2009)

Volby do Evropského parlamentu 2009
Okres: Klatovy (CZ0322)
Obec: Slatina (578436)

Okrsky Počet voličů Vydané obálky Účast v % Odevzdané obálky Platné hlasy celkem
celkem zpr. v %
1 1 100

93

41 44.09 41 41

Výsledky voleb do zastupitelstva Plzeňského kraje v obci Slatina (17.10.- 18.10.2008)

Volby do zastupitelstev krajů 2008
Druh zastupitelstva: krajské zastupitelstvo
Okres: Klatovy (CZ0322)
Obec: Slatina (578436)
Platné hlasy celkem: 55

Strana Platné hlasy
Číslo Název strany Celkem v %
1 Komunistická str. Čech a Moravy 11 20.00
18 Strana zelených 2 3.63
23 Nezávislí demokraté 2 3.63
36 Koalice pro Plzeňský kraj 10 18.18
42 Volte Pravý Blok - www.cibulka.net 3 5.45
47 Občanská demokratická strana 6 10.90
48 Česká strana sociálně demokratická 21 38.18

Volby do zastupitelstva obce Slatina (20.10.- 21.10.2006)

Volby do zastupitelstev obcí 2006
Druh zastupitelstva: obecní zastupitelstvo
Okres: Klatovy (CZ0322)
Obec: Slatina (578436)
Platné hlasy celkem: 443

Kandidátka Hlasy Počet kandidátů Přepočtený základ dle počtu kandidátů Přepočtené % platných hlasů Počet mandátů
abs. v %
1 Karel Jedlička, NK 72 16,25 1 63,28 113,76 1
2 Jiří Renč, NK 56 12,64 1 63,28 88,48 1
3 Martina Vodičková, NK 49 11,06 1 63,28 77,42 1
4 Martin Chaloupka, NK 70 15,80 1 63,28 110,60 1
5 Eva Pastejříková, NK 23 5,19 1 63,28 36,34 0
6 Karel Růt, NK 64 14,45 1 63,28 101,12 1
7 Jiří Martinec, NK 18 4,06 1 63,28 28,44 0
8 Jarmila Pastejříková, NK 49 11,06 1 63,28 77,42 1
9 Roman Machovec, NK 42 9,48 1 63,28 66,36 1

 


Výsledky voleb do Evropského parlamentu (11.- 12.6.2004)

Volby do Evropského parlamentu 2004
Okres: Klatovy (CZ0322)
Obec: Slatina (578436)

Okrsky Počet voličů Vydané obálky Účast v % Odevzdané obálky Platné hlasy celkem
celkem zpr. v %
1 1 100 92 39 42,39 39 39
Kód Název strany Platné hlasy
celkem v %
1 SNK sdruž. nez. a Evropští demokraté 1 2,56
4 Česká strana sociálně demokratická 5 12,82
6 Občanská demokratická strana 9 23,07
7 Strana pro otevřenou společnost 2 5,12
24 Komunistická strana Čech a Moravy 8 20,51
25 Strana venkova - spoj. občan.síly 4 10,25
32 Nezávislí 10 25,64

Výsledky referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii (13.- 14.6.2003)

Referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii

Okres: Klatovy (CZ0322)
Obec: Slatina (578436)

Okrsek Počet opráv. občanů Vydané obálky Účast v % Odevzdané obálky Platné hlasy celkem Počet hlasů ANO Počet hlasů NE
1 100 67 67,00 67 66 52 14

 


Volby do zastupitelstva obce Slatina (1.- 2.11.2002)

Volby do zastupitelstev obcí 2002

Zvolení členové zastupitelstva
Druh zastupitelstva: obecní zastupitelstvo
Okres: Klatovy (CZ0322)
Obec: Slatina (578436)
Platné hlasy celkem: 536

Kandidátka Hlasy Počet kandidátů Přepočtený základ dle počtu kandidátů Přepočtené % platných hlasů Počet mandátů
abs. v %
1 Martin Chaloupka 62 11,57 1 76,57 80,97 1
2 Jaroslav Vaněček 21 3,98 1 76,57 27,42 0
3 Václav Vodička 46 8,58 1 76,57 60,07 1
4 Karel Jedlička 78 14,55 1 76,57 101,86 1
5 Roman Machovec 40 7,46 1 76,57 52,23 0
6 Miroslav Martinec 28 5,22 1 76,57 36,56 0
7 Olga Machovcová 22 4,10 1 76,57 28,73 0
8 Václav Kovář 48 8,96 1 76,57 62,68 1
9 Jarmila Pastejříková 73 13,62 1 76,57 95,33 1
10 Jiří Renč 45 8,40 1 76,57 58,76 1
11 Karel Růt 73 13,62 1 76,57 95,33 1


Výsledky na portálu volby.cz