Vyvěšeno dne: 18. 2. 2024 / Sejmuto dne: 26. 2. 2024

Informace o konání 8. zasedání Zastupitelstva obce Slatina

Obecní úřad Slatina informuje o konání 8. zasedání Zastupitelstva obce Slatina, svolaného starostkou obce Marií Šolcovou, v souladu s ustanovením § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: Obecní úřad Slatina

Datum a čas konání: 26. 2. 2024 od 20:00 h.

Program:

 1. Zahájení a schválení programu

 2. Volba návrhové komise

 3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

 4. Usnesení a zápis ze dne 11. 12. 2023

 5. Žádost o dotaci Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o.

 6. Zpracování povodňového plánu obce Slatina – cenová nabídka

 7. Dotace na instalaci FVE pro obec Slatina - nabídka

 8. Podání žádostí o dotace Plzeňského kraje

 9. DAS právní ochrana - nabídka spolupráce

 10. Smlouva Diakonie Broumov, sociální družstvo - sběr textilu

 11. DSO Radina rozpočet na rok 2024

 12. Darovací smlouva Charita Horažďovice, IČO 66344999

 13. Položkový rozpočet kaplička - doplatek

 14. Změny v odměňování členů zastupitelstva

 15. Různé

 16. Diskuze

 17. Závěr

 

Marie Šolcová
starostka obce v.r.


Dokumenty ke stažení: