Vyvěšeno dne: 7. 10. 2023 / Sejmuto dne: 16. 10. 2023

Informace o konání 6. zasedání Zastupitelstva obce Slatina

Obecní úřad Slatina informuje o konání 6. zasedání Zastupitelstva obce Slatina, svolaného starostkou obce Marií Šolcovou, v souladu s ustanovením § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: Obecní úřad Slatina

Datum a čas konání: 16. 10. 2023 od 19:00 h.

Program:

 1. Zahájení a schválení programu
 2. Volba návrhové komise
 3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 4. Schválení usnesení a zápisu ze dne 17.07.2023
 5. Rozpočtové opatření č. 3
 6. Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 9.12.2022 – AUTO VINKLER, s.r.o.
 7. Schválení dotace „Výměna oken a fasády obecního úřadu“ z rozpočtu Plzeňského kraje
 8. Schválení dotace „Slatinské léto 2023“ z rozpočtu Plzeňského kraje
 9. Novela zákona o místních poplatcích – Obecně závazná vyhláška obce Slatina o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 10. Poskytnutí dotací na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku
 11. Uložiště jaderného odpadu – lokalita Březový potok
 12. Daňové milostivé léto v souvislosti s místními poplatky
 13. Žádost o finanční příspěvek Svazu zdravotně postižených, klub Horažďovice
 14. Smlouvy o dílo na zimní údržbu obce na období 1.11.2023 – 30.04.2024
 15. Příprava kanalizace v obci
 16. Různé
 17. Diskuze
 18. Usnesení a závěr

 

Marie Šolcová
starostka obce v.r.


Dokumenty ke stažení: