Vyvěšeno dne: 10. 7. 2023 / Sejmuto dne: 25. 7. 2023

Informace o konání 5. zasedání Zastupitelstva obce Slatina

Obecní úřad Slatina informuje o konání 5. zasedání Zastupitelstva obce Slatina, svolaného starostkou obce Marií Šolcovou, v souladu s ustanovením § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: Obecní úřad Slatina

Datum a čas konání: 17. 7. 2023 od 20:00 h.

Program:

 1. Zahájení a schválení programu

 2. Volba návrhové komise

 3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

 4. Schválení usnesení a zápisu ze dne 17.04.2023

 5. Zpráva o výsledku přezkoumání DSO Radina a závěrečný účet 2022

 6. Rozpočtové opatření č. 2

 7. Nabídka směny části pozemku p.č. 1159/12 v k.ú. Slatina u Horažďovic

 8. Smlouva o dílo na „Oprava komunikací ve Slatině“ s firmou Stavby Šafanda s.r.o.

 9. Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s.

 10. Různé

 11. Diskuze

 12. Usnesení a závěr

 

Marie Šolcová
starostka obce v.r.


Dokumenty ke stažení: