Vyvěšeno dne: 6. 4. 2023 / Sejmuto dne: 17. 4. 2023

Informace o konání 4. zasedání Zastupitelstva obce Slatina

Obecní úřad Slatina informuje o konání 4. zasedání Zastupitelstva obce Slatina, svolaného starostkou obce Marií Šolcovou, v souladu s ustanovením § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání:  Obecní úřad Slatina

Datum a čas konání:  17. 4. 2023 od 20:00 h.

Program:

 1. Zahájení a schválení programu

 2. Volba návrhové komise

 3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

 4. Schválení usnesení a zápisu ze dne 6. 3. 2023 

 5. Zpráva o výsledku přezkoumání ÚSC Slatina za rok 2022

 6. Účetní uzávěrka za rok 2022 a závěrečný účet sestavený k 31. 12. 2022

 7. Smlouva č. 1210400613 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky na projektu „Sadové úpravy – obec Slatina“

 8. Žádost o dotaci Charita Horažďovice na pečovatelskou službu

 9. Žádost o prodej části pozemku parcelní číslo 2047/1 v k.ú. Slatina

 10. Rozpočtová opatření RO 2023/01

 11. Zrušení žádosti o přidělení stavební parcely na pozemku č. 2008/8 v k.ú. Slatina u Horažďovic

 12. Různé

 13. Diskuze 

 14. Usnesení a závěr

 

Marie Šolcová
starostka obce


Dokumenty ke stažení: