Vyvěšeno dne: 17. 5. 2021 / Sejmuto dne: 24. 5. 2021

Informace o konání 15. zasedání Zastupitelstva obce Slatina

Obecní úřad Slatina informuje o konání 15. zasedání Zastupitelstva obce Slatina, svolaného starostkou obce Marií Šolcovou, v souladu s ustanovením § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání:  Obecní úřad Slatina

Datum a čas konání:  24. 5. 2021 od 20:00 h.

Program :

  1. Zahájení a schválení programu
  2. Volba návrhové komise 
  3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
  4. Zápis a kontrola usnesení ze dne 26. dubna 2021  
  5. Nabytí nemovité věci – stavby bez čp/če – zemědělská stavba na pozemku st. 44/10, 44/18 a st. 44/19 v k.ú. Slatina u Horažďovic a pozemek st. 44/10 v k.ú. Slatina u Horažďovic
  6. Opatření týkající se jízdy kamionů přes Slatinu směrem na Chanovice a zpět 
  7. Různé
  8. Diskuse
  9. Unesení a závěr 

 

Marie Šolcová
starostka obce


Dokumenty ke stažení: