Vyvěšeno dne: 18. 4. 2021 / Sejmuto dne: 26. 4. 2021

Informace o konání 14. zasedání Zastupitelstva obce Slatina

Obecní úřad Slatina informuje o konání 14. zasedání Zastupitelstva obce Slatina, svolaného starostkou obce Marií Šolcovou, v souladu s ustanovením § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání:  Obecní úřad Slatina

Datum a čas konání:  26. 4. 2021 od 19:00 h.

Program :

 1. Zahájení a schválení programu
 2. Volba návrhové komise
 3. Určení ověřovatelů zápisů a zapisovatele
 4. Zápis a kontrola usnesení ze dne 5. února
 5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Slatina za rok 2020
 6. Opatření k nápravě u zadávání veřejných zakázek
 7. Účetní uzávěrka obce Slatina a závěrečný účet sestavený k 31. 12. 2020
 8. Rozpočtové opatření RO/2021/001
 9. Dohoda o výběru poplatků a předávání dokladů s firmou Marius Pedersen a.s.   
 10. Finanční dotace na zajištění dopravní obslužnosti Plzeňského kraje na rok 2021
 11. Žádost o podporu zapsané společnosti "Linka bezpečí, z.s."
 12. Žádost o dotaci na pečovatelskou službu "Oblastní charita Horažďovice"
 13. Dotace na nákup nového dopravního automobilu z dotačního programu pro SDH
 14. Různé 
 15. Diskuze

 

Marie Šolcová
starostka obce


Dokumenty ke stažení: