Vyvěšeno dne: 29. 1. 2021 / Sejmuto dne: 6. 2. 2021

Informace o konání 13. zasedání Zastupitelstva obce Slatina

Obecní úřad Slatina informuje o konání 13. zasedání Zastupitelstva obce Slatina, svolaného starostkou obce Marií Šolcovou, v souladu s ustanovením § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání:  Obecní úřad Slatina

Datum a čas konání:  5. 2. 2021 od 19:00 h.

Program :

 1. Zahájení a schválení programu
 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 3. Schválení zápisu a kontrola usnesení ze dne 14. prosince 2020
 4. Podání dotace „Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje“
 5. Podání dotace PSOV PK 2021 – „Oprava a odbahnění rybníka Kutil II. etapa“
 6. Podání dotace PSOV PK 2021 – Územní plány 
 7. Podání dotací v programu 129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2021 MZE - oprava kapličky
 8. Dotační program „Variantní studie odkanalizování obcí a zásobování pitnou vodou 2021“ poskytovatel Plzeňský kraj  
 9. Dotace „Výzva č. 3/2020: Projektová příprava – VH projekty“ poskytovatel Státní fond životního prostředí ČR     
 10. Různé
 11. Diskuze
 12. Usnesení a závěr

 

Marie Šolcová
starostka obce


Dokumenty ke stažení: