Vyvěšeno dne: 4. 10. 2020 / Sejmuto dne: 13. 10. 2020

Informace o konání 11. zasedání Zastupitelstva obce Slatina

Obecní úřad Slatina informuje o konání 11. zasedání Zastupitelstva obce Slatina, svolaného starostkou obce Marií Šolcovou, v souladu s ustanovením § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání:  Obecní úřad Slatina

Datum a čas konání:  12. 10. 2020 od 19:00 h.


Program:

 1. Zahájení a schválení programu
 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 3. Schválení zápisu a kontrola usnesení ze dne 7. září 2020
 4. Informace o podání žádosti „Nadace ČEZ“ na výměnu oken obecního úřadu
 5. Smlouva o budoucí kupní smlouvě ČEZ Distribuce, a.s. – nová trafostanice
 6. Výběrové řízení „Oprava a odbahnění rybníka Kutil – I. etapa“
 7. Projednání pachtovní smlouvy rybník Kandr, Klatovské rybářství – správa a.s.
 8. Darovací smlouva pro „Domov pro seniory“ Blatná
 9. Různé
 10. Diskuze  
 11. Usnesení a závěr

Slatina 4. října 2020

Marie Šolcová
starostka obce