Vyvěšeno dne: 31. 8. 2020 / Sejmuto dne: 8. 9. 2020

Informace o konání 10. zasedání Zastupitelstva obce Slatina

Obecní úřad Slatina informuje o konání 10. zasedání Zastupitelstva obce Slatina, svolaného starostkou obce Marií Šolcovou, v souladu s ustanovením § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání:  Obecní úřad Slatina

Datum a čas konání:  7. 9. 2020 od 19:00 h.


Program:

 1. Zahájení a schválení programu
 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 3. Schválení zápisu a kontrola usnesení ze dne 8. června 2020
 4. Rozpočtové opatření č. 3
 5. Projednání dohody o vytvoření společného školského obvodu základních škol
 6. Projednání žádosti o poskytnutí finančního daru „Domovu pro seniory“ Blatná
 7. Schválení návrhu závěrečného účtu DSO Radina za rok 2019 a výsledku hospodaření
 8. Projednání znění smlouvy pro žadatele o výstavbu RD ve Slatině
 9. Uzavření smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci ČOV
 10. Projednání nabídky na zpracování strategického rozvojového plánu Obce Slatina
 11. Podání žádosti NADACI ČEZ na výměnu oken v budově OÚ – dotační titul
 12. Informace o finančním hospodaření a podaných dotací
 13. Různé
 14. Diskuze
 15. Usnesení a závěr

Slatina 31. srpna 2020

Marie Šolcová
starostka obce