Vyvěšeno dne: 18.9.2018 / Sejmuto dne: 3. 10. 2018

Obecně závazná vyhláška obce Slatina č. 3/2018

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Slatina

 

Zastupitelstvo obce Slatina se na svém zasedání dne 17.9.2018 usnesením č.3 . usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Slatina, včetně nakládání se stavebním odpadem [1].

 

Čl. 2

Třídění komunálního odpadu

 • Komunální odpad se třídí na složky:
  • Biologické odpady rostlinného původu,
  • Papír,
  • Plasty včetně PET lahví,
  • Sklo,
  • Kovy,
  • Nebezpečné odpady,
  • Objemný odpad,
  • Směsný komunální odpad.
 • Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f) a g).

 

 

Čl. 3

Shromažďování tříděného odpadu

 • Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
 • Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:
  • papír: 3x u obecního úřadu, 1x u Sázky, 1x u rybníčka na vsi
  • plasty: 2x u obecního úřadu, 1x u Sázky, 1x u rybníčka na vsi
  • sklo: 1x u obecního úřadu, 1x u Sázky, 1x u rybníčka na vsi
  • biologický odpad rostlinného původu: 1x kontejner Na Drahách
  • kovy: 1x kontejner Na Drahách
 • Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.
 • Biologické odpady rostlinného původu z údržby zahrádek a zeleně mohou fyzické osoby využít k výrobě kompostu domácím kompostováním vlastními prostředky.
 • Tříděný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře v Horažďovicích, Strakonická 1. Provozní doba sběrného dvoru je zveřejněna v místě obvyklém (úřední deska obce, webová stránka obce).

 

 

Čl. 4

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

 • Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 3.
 • Nebezpečný odpad se odevzdává na základě smlouvy s městem Horažďovice ve sběrném dvoru v Horažďovicích, Strakonická 1. Provozní doba sběrného dvoru je zveřejněna v místě obvyklém (úřední deska obce, webová stránka obce).

 

 

Čl. 5

Sběr a svoz objemného odpadu

 • Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek…).
 • Objemný odpad se odevzdává na základě smlouvy s městem Horažďovice ve sběrném dvoru v Horažďovicích, Strakonická 1. Provozní doba sběrného dvoru je zveřejněna v místě obvyklém (úřední deska obce, webová stránka obce).
 • Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

 

 

Čl. 6

Shromažďování směsného komunálního odpadu

 • Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumí:
  • typizované sběrné nádoby 110/120 litrů (popelnice) nebo typizované plastové obaly (igelitové pytle) určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu
  • odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
 • Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

 

Čl. 7

Nakládání se stavebním odpadem

 • Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.
 • Stavební odpad lze použít, předat, či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.
 • Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat velkoobjemový kontejner, který bude přistaven a odvezen na řízenou skladu za úplatu. Objednávky přijímá obecní úřad. Tímto se nevylučuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu a jeho uložení na řízené skládky vlastními prostředky, popř. jiným zákonem stanoveným způsobem.

 

 

Čl. 8

Závěrečná ustanovení

 • Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Slatina č.1/2018 a č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem ze dne 21.5.2018.
 • Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2019.

 

                                                                
 

Milan Čada

starosta

Jaroslava Chalupná                                                                               

místostarostka

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 18.9.2018

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: 3.10.2018         

 

[1] Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů.

 

Dokumenty ke stažení:
vyhlaska_3_2018 (60 kB | DOC)