Vyvěšeno dne: 14. 3. 2023 / Sejmuto dne: 

3. zasedání Zastupitelstva obce Slatina

konaného dne 6. 3. 2023 od 19:00 hodin v prostorách obecního úřadu, Slatina 62


Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřeného rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Plné znění je k nahlédnutí na OÚ.


USNESENÍ

Zastupitelstvo obce Slatina:

 1. schvaluje program 3. zasedání ZO v tomto volebním období

 2. určuje návrhovou komisi ve složení Pavel Kandr a Václav Vodička

 3. určuje ověřovatele zápisu L. Chaloupka, J. Renče a zapisovatelku Lenku Hájkovou

 4. schvaluje usnesení a zápis ze dne 12. prosince 2022

 5. bere na vědomí rozpočtové opatření RO/2022/011

 6. schvaluje poskytnutí dotace Nemocnici následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. ve výši 3.000,- Kč

 7. schvaluje podání dotace z dotačního titulu „Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje ÚZEMNÍ PLÁNY“ na „Územní plán Slatina“

 8. schvaluje podání dotace na opravu kapličky ve Slatině z programu MZE 129662-23:„ Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2023“

 9. schvaluje podání dotace z dotačního titulu „Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2023 – Projekty obcí“ na: Opravu komunikací ve Slatině

 10. schvaluje podání dotace z dotačního programu „Mikrogranty PK na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2023“ na akci: Slatinské léto 2023

 11. bere na vědomí vyhlášení dotačního titulu z programu Plzeňského kraje „Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí“

 12. a) schvaluje „SMLOUVU O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE A DOHODU O UMÍSTĚNÍ STAVBY č. IE-12-0008525, SLATINA, KT, OBEC-NN, b) bere na vědomí zrušení žádosti Jiřího Hájka o přidělení stavební parcely na pozemku č. 2008/8 v k.ú. Slatina u Horažďovic


Marie Šolcová
starostka obce

Karel Jedlička
místostarosta obce


Dokumenty ke stažení: