Vyvěšeno dne: 21. 12. 2022 / Sejmuto dne: 6. 3. 2023

2. zasedání Zastupitelstva obce Slatina

konaného dne 12. 12. 2022 od 19:00 hodin v prostorách obecního úřadu, Slatina 62


Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřeného rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Plné znění je k nahlédnutí na OÚ.


USNESENÍ

Zastupitelstvo obce Slatina:

 1. schvaluje program 2. zasedání ZO v tomto volebním období
 2. určuje návrhovou komisi ve složení Pavel Kandr a Václav Vodička
 3. určuje ověřovatele zápisu P. Desenského, L. Chaloupku a zapisovatele K. Jedličku
 4. schvaluje rozpočet DSO Radina na rok 2023
 5. bere na vědomí rozpočtové opatření RO/2022/008 a schvaluje rozpočtová opatření RO/2022/009 a RO/2022/010
 6. schvaluje zápis a plnění usnesení z ustanovujícího zasedání ZO ze dne 21. 10. 2022
 7. schvaluje rozpočet obce Slatina na rok 2023: příjmová část 2.636 800 Kč a výdajová část 3 459 400 Kč. Schodek 822 600 Kč bude kryt prostředky z minulých let
 8. schvaluje v samostatné působnosti zadání územního plánu a pověřuje starostku obce pro jednání s pořizovatelem ohledně projednání územního plánu. O jeho pořízení bylo rozhodnuto na jednání Zastupitelstva obce Slatina dne 8. 5. 2016 bod. č. 3
 9. schvaluje dodatek č. 14 Smlouvy o poskytovaných služeb smlouvy č. 10910091980 s firmou Marius Pedersen a.s., se sídlem Průběžná 1940/3, Hradec Králové
 10. schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zimní údržbu místních komunikací od 12. 12. 2022 do 31. 03. 2023 s Lukášem Chaloupkou a Jiřím Renčem za cenu 850,- Kč bez DPH za jednu hodinu jízdného výkonu traktoru.
 11. bere na vědomí žádost o výstavbu rodinného domku v lokalitě Májovka žadatelem Markem Hájkem, Slatina 25
 12. bere na vědomí plán dotací na rok 2023
 13. a) neschvaluje navýšení sazeb členů zastupitelstva obce o 10% dle nařízení vlády č. 318/2017, b) schvaluje kupní smlouvu dopravního automobilu od firmy Auto Vinkler, s.r.o. Písek a finanční dotaci Plzeňského kraje do rozpočtu obce ve výši 300.000,- Kč, c) Jmenuje inventarizační komisi ve složení: Karel Jedlička, Marie Kolářová, Pavel Kandr


Marie Šolcová
starostka obce

Karel Jedlička
místostarosta obce


Dokumenty ke stažení: