Vyvěšeno dne: 21. 10. 2022 / Sejmuto dne: 12. 12. 2022

Usnesení z ustanovujícího zasedání Zastupitelstva obce Slatina

konaného dne 21. 10. 2022 od 19:30 hodin v prostorách obecního úřadu, Slatina 62


Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřeného rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Plné znění je k nahlédnutí na OÚ.


USNESENÍ

Zastupitelstvo obce Slatina:

 1. určuje ověřovatele zápisu Petra Desenského a Lukáše Chaloupku a zapisovatele Milana Čadu
 2. schvaluje program ustanovujícího zasedání
 3. schvaluje pro další volební období jednoho místostarostu
 4. určuje všechny funkce členů zastupitelstva jako neuvolněné
 5. schvaluje veřejný způsob hlasování volby starosty a místostarosty
 6. volí starostkou obce Marii Šolcovou
 7. volí místostarostou obce Karla Jedličku
 8. zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor, oba výbory budou tříčlenné
 9. volí předsedou finančního výboru Pavla Kandra
 10. volí předsedou kontrolního výboru Jiřího Renče
 11. volí členy finančního výboru Martina Chaloupku a Václava Vodičku
 12. volí členy kontrolního výboru Lukáše Chaloupku a Tomáše Pastejříka
 13. stanovuje odměny pro starostu, místostarostu, předsedy výborů, členy výborů ode dne přijetí tohoto usnesení (příloha č. 3)
 14. schvaluje rozpočtové opatření č. 5 a 7 a bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6
 15. schvaluje novou výzvu na zakázku nákupu „Dopravního automobilu pro SDH“ s termínem dodání 25.9.2023 včetně dodavatelů


Marie Šolcová
starostka obce

Karel Jedlička
místostarosta obce

Příloha č. 3

Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce Slatina:

 • Starosta: 17.184,- Kč/měsíc (0,4 odměny uvolněného starosty obce do 300 obyvatel dle přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb.)
 • Místostarosta: 5.000,- Kč/měsíc
 • Předseda výboru: 1.000,- Kč/měsíc
 • Člen výboru: 900,- Kč/měsíc


Dokumenty ke stažení: