Vyvěšeno dne: 29. 8. 2022 / Sejmuto dne: 13. 10. 2022

21. zasedání Zastupitelstva obce Slatina

konaného dne 22. 8. 2022 od 20:00 hodin v prostorách obecního úřadu, Slatina 62


Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřeného rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Plné znění je k nahlédnutí na OÚ.


USNESENÍ

Zastupitelstvo obce Slatina:

 1. schvaluje program 21. zasedání ZO

 2. určuje návrhovou komisi ve složení Pavel Kandr a Martin Chaloupka

 3. určuje ověřovatele zápisu P. Desenského, J. Renče ml. a zapisovatele M.Čadu

 4. schvaluje zápis a kontrolu usnesení ze dne 23. května 2022

 5. bere na vědomí rozpočtové opatření RO/2022/003

 6. schvaluje rozpočtové opatření RO/2022/004

 7. schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu č. 2001982203 mezi Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 a Obcí Slatina, 34101 Slatina 62 ve věci převodu 1/3 spoluvlastnického podílu parcely 44/19 k.ú. Slatina u Horažďovic a pověřuje starostku jejím podpisem

 8. schvaluje navýšení odměny OLH za činnost lesního správce od 1. března 2022 na 4.500,- Kč za jeden kalendářní měsíc

 9. bere na vědomí převzetí daru od pana Pavla Chaloupka, Praha 4 ve výši 1.500,- Kč

 10. schvaluje předložený výběr 3 uchazečů na pořízení dopravního automobilu pro SDH Slatina

 11. neschvaluje uložení zeminy na pozemku p.č. 2047/1 v k.ú. Slatina u Horažďovic

 12. bere na vědomí podepsání „Smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč na uspořádání akce „Slatinské léto 2022“ od firmy Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, Hradec Králové


Marie Šolcová
starostka obce


Milan Čada
místostarosta obce


Dokumenty ke stažení: