Vyvěšeno dne: 9. 3. 2022 / Sejmuto dne: 2. 6. 2022

19. zasedání Zastupitelstva obce Slatina

konaného dne 28. 2. 2022 od 19:30 hodin v prostorách obecního úřadu, Slatina 62


Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřeného rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Plné znění je k nahlédnutí na OÚ.


USNESENÍ

Zastupitelstvo obce Slatina:

 1. schvaluje program 19. zasedání ZO

 2. určuje návrhovou komisi ve složení Pavel Kandr a Martin Chaloupka 

 3. určuje ověřovatele zápisu Petra Desenského, Jiřího Renče ml. a zapisovatele Milana Čadu

 4. schvaluje zápis a kontrolu usnesení ze dne 8. prosince 2021

 5. bere na vědomí rozpočtová opatření 2021/009 

 6. schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti stavby RVDSL9910_C_P-HORA42_NDN s CETIN, a.s. Praha, včetně geometrického plánu  

 7. schvaluje poskytnutí dotace Nemocnici následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. ve výši 3.000,- Kč na rok 2022

 8. schvaluje dotaci Charitě Horažďovice, IČO 66344999, Palackého 1061, 341 01 Horažďovice ve výši 3000,- Kč

 9. schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2022 na akci Slatinské léto 2022     

 10. schvaluje sazebník úhrad za poskytování informací 

 11. bere na vědomí finanční příspěvek ve výši 4532,- Kč na dopravní obslužnost pro rok 2022 Plzeňskému kraji   

 12. schvaluje podání žádosti o dotaci PSOV PK – Výměna oken a oprava fasády obecního úřadu a schvaluje předložený rozpočet ve výši 440772,- Kč

 13. schvaluje podání žádosti o dotaci „Podpora jednotek SDH obcí Plzeňského kraje v roce 2022“ a podání žádosti o dotaci od Ministerstva vnitra – GŘ HZS ČR na zakoupení nového dopravního automobilu a zavazuje se dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou a poskytnutou cenou dotací do plné výše z vlastních zdrojů 

 14. a) bere na vědomí úspěšné podání dotace „Výsadba stromů v obci Slatina“ Státnímu fondu životního prostředí ČR, b) schvaluje podání žádosti z dotačního titulu „Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2022“ na opravu vrat u skladů obce


Marie Šolcová
starostka obce


Milan Čada
místostarosta obce


Dokumenty ke stažení: