Vyvěšeno dne: 18. 12. 2021 / Sejmuto dne: 20. 2. 2022

18. zasedání Zastupitelstva obce Slatina

konaného dne 8. 12. 2021 od 19:00 hodin v prostorách obecního úřadu, Slatina 62


Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřeného rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Plné znění je k nahlédnutí na OÚ.


USNESENÍ

Zastupitelstvo obce Slatina:

 1. schvaluje program 18. zasedání ZO
 2. určuje návrhovou komisi ve složení Pavel Kandr a Martin Chaloupka 
 3. určuje ověřovatele zápisu Petra Desenského, Jiřího Renče ml. a zapisovatele Milana Čadu
 4. schvaluje zápis a kontrolu usnesení ze dne 20. září 2021
 5. bere na vědomí rozpočtová opatření 2021/006 a 2021/007 
 6. schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 
 7. schvaluje rozpočet Obce Slatina na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023 a 2024
 8. připomínkuje zřízení „Přírodního parku Horažďovická pahorkatina“
 9. schvaluje dodatek č. 12 smlouvy o poskytování služeb firmou Marius Pedersen a.s. na rok 2022 a pověřuje starostku obce podpisem
 10. schvaluje smlouvu o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů s platností od 01.01.2022 a pověřuje starostku obce podpisem
 11. schvaluje inventarizační komisi ve složení Milan Čada, Marie Kolářová a Pavel Kandr
 12. bere na vědomí návrh rozpočtu DSO Radina na rok 2022
 13. schvaluje přijetí dotace na akci: Oprava a odbahnění rybníku Kutil-II etapa od Plzeňského kraje ve výši 360.000,- Kč
 14. schvaluje kupní smlouvu na části pozemků  č. 167/7, 173/2, 173/3 a 2124/2 v k.ú. Slatina u Horažďovic celkem o výměře 227 m2 a pověřuje starostku obce podpisem
 15. schvaluje podání dotace z NPŽP – Výsadba stromů
 16. a) schvaluje rozpočtové opatření RO/2021/008 ke dni 30.11.2021, b) schvaluje dohodu o poskytování jednorázové slevy ve výši 950,- Kč/t za množství převzatého separovaného papíru v roce 2021 s firmou Marius Pedersen a.s., c) schvaluje zrušení obecně závazné vyhlášky Obce Slatina č. 1/2004 o místních poplatcích, d) schvaluje zvýšení koeficientu platu starostky obce z 0,30 na koeficient 0,35 odměny, která by náležela uvolněnému starostovi obce s počtem do 300 obyvatel


Marie Šolcová
starostka obce


Milan Čada
místostarosta obce


Dokumenty ke stažení: