Vyvěšeno dne: 19. 7. 2021 / Sejmuto dne: 20. 9. 2021

16. zasedání Zastupitelstva obce Slatina

konaného dne 29. 7. 2021 od 20:00 hodin v prostorách obecního úřadu, Slatina 62


Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřeného rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Plné znění je k nahlédnutí na OÚ.


USNESENÍ

Zastupitelstvo obce Slatina:

 1. schvaluje program 16. zasedání ZO
 2. určuje návrhovou komisi ve složení Pavel Kandr a Martin Chaloupka
 3. určuje ověřovatele zápisu Petra Desenského, Lukáše Chaloupku a zapisovatele Milana Čadu
 4. schvaluje zápis a kontrolu usnesení ze dne 24. května 2021
 5. schvaluje cenu zastavěné plochy a nádvoří st. 44/18 a 44/19 v k.ú. Slatina u Horažďovice 100,- Kč/m2 
 6. schvaluje nabytí podílů nemovitostí parcel st. 44/18 a 44/19 v k.ú. Slatina  u Horažďovic, pověřuje starostku obce podpisem kupních smluv a podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí
 7. pověřuje starostku obce zasláním žádosti o bezplatný převod podílu zastavěné plochy a nádvoří st. 44/19 v k.ú. Slatina u Horažďovic 74 m 2 Pozemkovému úřadu Praha
 8. schvaluje podání dopravního řešení zákazu jízdy kamionů o nosnosti nad 12 tun přes obec Slatina směrem na Chanovice a zpět
 9. schvaluje zhotovitele na „Opravu a odbahnění rybníku Kutil – II. etapa“ firmu KOŠÁN, spol. s.r.o.,  387 16 Volenice 10, IČO 45023131 a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy o dílo ve výši 1.178.603,07 Kč
 10. bere na vědomí závěrečný účet DSO Radina IČO 68818335 za rok 2020 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020   
 11. bere na vědomí rozpočtové opatření č. RO/2021/002
 12. schvaluje dotaci ve výši 3.000,- Kč určenou „Nemocnici následné péče LDN Horažďovice s.r.o.“ na zajištění provozu sociálních lůžek
 13. a) bere na vědomí rozpočtové opatření č. RO/2021/003, b) bere na vědomí dar od firmy Marius Pedersen a.s., Koterovská 522, Plzeň ve výši 5.000,- Kč na akci Slatinské léto, c) schvaluje finanční částku 20.000,- Kč pro obce postižené tornádem, d) schvaluje smlouvu o právu užívat pozemek pro příchod a příjezd mezi Obcí Slatina a vlastníky parcel číslo 752/27, 752/33 a 752/37 v k.ú. Slatina u Horažďovic, e) trvá na zařazení pozemku parc. č. 2008/8 v k.ú. Slatina u Horažďovic pro výstavbu rodinných domů do územního plánu obce


Marie Šolcová
starostka obce


Milan Čada
místostarosta obce


Dokumenty ke stažení: