Vyvěšeno dne: 29. 9. 2021 / Sejmuto dne: 7. 12. 2021

17. zasedání Zastupitelstva obce Slatina

konaného dne 20. 9. 2021 od 20:00 hodin v prostorách obecního úřadu, Slatina 62


Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřeného rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Plné znění je k nahlédnutí na OÚ.


USNESENÍ

Zastupitelstvo obce Slatina

 1. schvaluje program 17. zasedání ZO

 2. určuje návrhovou komisi ve složení Pavel Kandr a Martin Chaloupka 

 3. určuje ověřovatele zápisu Petra Desenského, Jaroslava Kandra a zapisovatele Milana Čadu

 4. schvaluje zápis a kontrolu usnesení ze dne 19. července 2021

 5. schvaluje kupní smlouvu na nemovitost pozemkové parcely č. 172, zahrady o evidované výměře 126 m2   za cenu 100 Kč/m2

 6. schvaluje návrh na odkoupení částí pozemků parc. č. 173,2124 a 167/5 po realizaci díla „Oprava a odbahnění rybníku Kutil II. etapa“

 7. bera na vědomí přijetí žádosti o bezplatný převod podílu zastavěné plochy a nádvoří st. 44/19 v k.ú. Slatina u Horažďovic 74 m2 Pozemkovým úřadem Praha

 8. schvalujea) ukončení členství ve Svazu měst a obcí k 31. 12. 2021, b) přistoupení Obce Slatina do Sdružení místních samospráv ČR na základě § 46 a 84 odst. 2 písm. e) zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České republiky, c) ukládá starostce obce vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání spolu s tímto usnesením na adresu sídla Sdružení místních samospráv ČR a to ve lhůtě jednoho týdne od jednání zastupitelstva obce  

 9. bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4

 10. schvaluje ukončení smlouvy pověřence GDPR k 31. 12. 2021

 11. schvaluje navýšení místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství na 500,- Kč na rok 2022

 12. a) bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5, b) bere na vědomí přijetí finančních darů 2.000,- Kč a 5.000,- Kč od fyzických osob, c) bere na vědomí zprávu o získaných a připravovaných dotací v roce 2021, d) schvaluje navýšení ceny za prodej dřeva z obecních lesů u samovýroby v rozmezí 200 až 800 Kč/ 1m3 a u přímého prodeje 1.000 – 1.600 Kč/1m3 . Cena bude určena lesním správcem, e) schvaluje smlouvy o dílo na zimní údržbu obce na období 1. 11. 2021 – 30. 04. 2022, f) bere na vědomí žádost o odprodej části zastavěné plochy na pozemku parcelní číslo 2116/1 v k.ú. Slatina u Horažďovic


Marie Šolcová
starostka obce


Milan Čada
místostarosta obce


Dokumenty ke stažení: