Vyvěšeno dne: 31. 5. 2021 / Sejmuto dne: 19. 7. 2021

15. zasedání Zastupitelstva obce Slatina

konaného dne 24. 5. 2021 od 20:00 hodin v prostorách obecního úřadu, Slatina 62


Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřeného rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Plné znění je k nahlédnutí na OÚ.


USNESENÍ

Zastupitelstvo obce Slatina

  1. schvaluje program 15. zasedání ZO
  2. určuje návrhovou komisi ve složení Pavel Kandr a Jiří Renč
  3. určuje ověřovatele zápisu Petra Desenského, Václava Vodičku a zapisovatele Milana Čadu
  4. schvaluje zápis a kontrolu usnesení ze dne 26. dubna 2021
  5. schvaluje podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. „o obcích“ nabytí nemovitosti: stavební parcely parc.č.st. 44/10 v k. ú. Slatina u Horažďovic a zemědělské stavby bez čp./č.ev. stojící na stavebních parcelách parc.č.st. 44/10, parc. č.st. 44/18 a parc.č.st. 44/19 v k.ú. Slatina u Horažďovic, přičemž parc. č.st. 44/18 a parc.č.st. 44/19 v k.ú. Slatina u Horažďovic jsou jiného vlastníka, a to za celkovou kupní cenu 180.450,- Kč a pověřuje starostku obce uzavřením a podpisem příslušné kupní smlouvy s VOD Svéradice   
  6. pověřuje starostku a místostarostu obce jednáním o omezení dopravy z firmy Pfeifer Holz s.ro. Chanovice přes obec Slatina   
  7. bere na vědomí poskytnutí účelové dotace z dotačního titulu 2020 Podpora ochrany lesa v PK v rámci dotačního programu PODPORA OCHRANY LESA V PK 2017 ve výši 20.482,- Kč.


Marie Šolcová
starostka obce


Milan Čada
místostarosta obce


Dokumenty ke stažení: