Vyvěšeno dne: 3. 5. 2021 / Sejmuto dne: 23. 5. 2021

14. zasedání Zastupitelstva obce Slatina

konaného dne 26. 4. 2021 od 19:00 hodin v prostorách obecního úřadu, Slatina 62


Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřeného rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Plné znění je k nahlédnutí na OÚ.


USNESENÍ

Zastupitelstvo obce Slatina

 1. schvaluje program 14. zasedání ZO
 2. určuje návrhovou komisi ve složení Pavel Kandr a Jiří Renč 
 3. určuje ověřovatele zápisu Martina Chaloupku a Petra Desenského a zapisovatele Milana Čadu 
 4. schvaluje zápis a kontrolu usnesení ze dne 5.února 2021
 5. bere na vědomí zprávu z přezkoumání hospodaření ÚSC Slatina za rok 2020  
 6. schvaluje opatření k nápravě chyby uvedení ve zprávě o přezkoumání hospodaření  
 7. schvaluje účetní uzávěrku obce Slatina sestavenou k 31.12.2020 a závěrečný účet obce Slatina za rok 2020 bez výhrad     
 8. bere na vědomí rozpočtové opatření RO/2021/001
 9. schvaluje uzavření „Dohody o výběru poplatků a předávání dokladů s firmou Marius Pedersen a.s.“ se sídlem Průběžná 1940/32, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové, plynoucích ze zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších změn, zejména týkajících se poplatku za ukládání odpadů na skládku  
 10. schvaluje poskytnutí účelové dotace ve výši 4.576,- Kč na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2021 a pověřuje starostku obce uzavřením smlouvy s Plzeňským krajem, Škroupova 18, 306 13 Plzeň   
 11. neschvaluje žádost o příspěvek Linky bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8
 12. schvaluje finanční dotaci ve výši 6.000,- Kč „Oblastní charitě Horažďovice, IČ 66344999 na rok 2021 a schvaluje uzavření smlouvy
 13. schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci programu „Účelová investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2022 
 14. a) schvaluje odměnu účetní obce ve výši 5.000,- Kč za rok 2020; b) bere na vědomí žádosti o výstavbu rodinných domů v lokalitě „U Májovky“; c) schvaluje příspěvek narozeným dětem pro občany s trvalým bydlištěm ve Slatině ve výši 5.000,- Kč od roku 2021 


Marie Šolcová
starostka obce


Milan Čada
místostarosta obce


Dokumenty ke stažení: