Vyvěšeno dne: 22. 12. 2020 / Sejmuto dne: 18. 1. 2021

12. zasedání Zastupitelstva obce Slatina

konaného dne 14. 12. 2020 od 19:00 hodin v prostorách obecního úřadu, Slatina 62


Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřeného rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Plné znění je k nahlédnutí na OÚ.


USNESENÍ

Zastupitelstvo obce Slatina

 1. schvaluje program 12. zasedání ZO

 2. určuje ověřovatele Petra Desenského, Václava Vodičku a zapisovatele Milana Čadu

 3. schvaluje zápis a usnesení z 11. jednání ZO ze dne 12. října 2020

 4. bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4

 5. schvaluje návrh schodkového rozpočtu Obce Slatina na rok 2021 krytého finančními prostředky z minulých let

 6. jmenuje členy inventarizační komise ve složení Milan Čada, Marie Kolářová a Pavel Kandr

 7. bere na vědomí podpis smlouvy na „Opravu a odbahnění rybníka Kutil – I. etapa“ mezi Krajským úřadem Plzeňského kraje a Obcí Slatina    

 8. schvaluje poskytnutí příspěvku na vrtanou studnu ve výši 25.000,- Kč, Karlovi Jedličkovi ml., Slatina 28       

 9. schvaluje „Strategický plán“ na rok 2021 – 2030 pro Obec Slatina

 10. schvaluje směnu pozemku p.č. 163/24 v k.ú. Slatina u Horažďovic ve vlastnictví Pozemkového úřadu Praha, za pozemky p.č. 1566 a 1613/5 v k.ú. Slatina u Horažďovic ve vlastnictví Obce Slatina, vše v k.ú. Slatina u Horažďovic

 11. bere na vědomí návrh rozpočtu DSO Radina na rok 2021

 12. schvaluje smlouvy o dílo na provádění zimní údržby místních komunikací v Obci Slatina na rok 2020-2021 s Lukášem Chaloupkou, Slatina 26 a Jiřím Renčem, Slatina 65

 13. pověřuje starostku obce účastí na dražbě pozemku p.č. 1544 o výměře 10366 m2 v k.ú. Slatina u Horažďovic

 14. a) bere na vědomí rozhodnutí Výrobně – obchodního družstva SVÉRADICE o prodeji stodoly na pozemcích p.č. st. 44/10, st. 44/18, st. 44/19 a pozemku p.č. st. 44/10 Obci Slatina; b) bere na vědomí výši obdržených dotací v lesním hospodářství za rok 2020 a na rok 2021; c) bere na vědomí zakreslení nových parcel U Májovky na pozemku č. 2008/8 v k.ú. Slatina u Horažďovic; d) schvaluje odměnu pro lesního hospodáře za rok 2020 ve výši 3.000,- Kč; e) schvaluje rozpočtové opatření č. 5; f) bere na vědomí smlouvy s firmou Marius Pedersen a.s. na rok 2021 a zprávu odpadového hospodářství


Marie Šolcová
starostka obce


Milan Čada
místostarosta obce


Dokumenty ke stažení: