Vyvěšeno dne: 19. 10. 2020 / Sejmuto dne: 19. 11. 2020

11. zasedání Zastupitelstva obce Slatina

konaného dne 12. 10. 2020 od 19:00 hodin v prostorách obecního úřadu, Slatina 62


Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřeného rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Plné znění je k nahlédnutí na OÚ.


USNESENÍ

Zastupitelstvo obce Slatina

  1. schvaluje program 11. zasedání ZO
  2. určuje ověřovatele Jaroslava Kandra, Jiřího Renče a zapisovatele Milana Čadu
  3. schvaluje zápis a usnesení z 10. jednání ZO ze dne 7. září 2020
  4. bere na vědomí podání žádosti „Nadaci ČEZ“ na výměnu oken obecního úřadu
  5. schvaluje uzavření „Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 9120147340“ mezi Obcí Slatina a ČEZ Distribuce, a.s., o umístění distribuční trafostanice na pozemek č. 2116/1 k.ú. Slatina u Horažďovic 
  6. schvaluje zápis z výběrového řízení na „Opravu a odbahnění rybníka Kutil – I. etapa“ a pověřuje starostku obce podepsáním smlouvy s firmou KOŠÁN spol. s r.o. za cenu 924.724,35 Kč
  7. pověřuje starostku obce jednáním s vedením Klatovského rybářství – správa a.s. o vstupu na pozemky parcelní číslo 20, 18/1 a 2116/21 k.ú. Slatina u Horažďovic
  8. pověřuje starostku obce podpisem darovací smlouvy Domovu pro seniory Blatná            
  9. a) schvaluje poskytnutí příspěvku na vrtanou studnu ve výši 25.000,- Kč L. Chaloupkovi Slatina 26, b) schvaluje uzavřeníSmlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby Slatina KT, p. č. 2116/2-NN č. IV-12-0014842/1VB“ s ČEZ Distribuce a.s. ve věci stavby – zemní kabel NN, 1x kabelový pilíř

Marie Šolcová
starostka obce

Milan Čada
místostarosta obce


Dokumenty ke stažení: