Vyvěšeno dne: 22. 3. 2020 / Sejmuto dne: 17. 4. 2020

8. zasedání Zastupitelstva obce Slatina

konaného dne 13. 3. 2020 od 19:00 hodin v prostorách obecního úřadu, Slatina 62


Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřeného rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Plné znění je k nahlédnutí na OÚ.


USNESENÍ

Zastupitelstvo obce Slatina:

 1. schvaluje program 8. zasedání ZO
 2. určuje ověřovatele Blanku Rűckertovou a Petra Desenského a zapisovatelem Milana Čadu
 3. schvaluje zápis a usnesení ze 7. jednání ZO ze dne 16. 12. 2019
 4. bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8 ze dne 30. 12. 2019
 5. schvaluje směnu pozemku č. 167/2 ostatní plocha, k.ú. Slatina u Horažďovic, o výměře 1879 m2 ve vlastnictví Pozemkového úřadu Praha, za pozemek č. 1032 trvalý travní porost, k.ú. Slatina u Horažďovic o výměře 2014 m2 a pozemek č. 1567 orná půda, k.ú. Slatina u Horažďovic o výměře 1216 m2, ve vlastnictví Obce Slatina. 
 6. schvaluje poskytnout částku 6.000,- Kč  Oblastní charitě Horažďovice,  IČO 66344999 na rok 2020
 7. schvaluje navýšení příspěvku pro občany na pořízení vrtané studny na 25.000,- Kč při splnění všech podmínek daných Obcí Slatina
 8. bere na vědomí změnu Pověřence pro ochranu osobních údajů a podepsanou smlouvu s platností od 1. 1. 2020
 9. schvaluje cenovou nabídku Ing. Jiřího Tägla na zpracování pasportu rybník Kutil a ověření pasportu za částku 27.000,- Kč  
 10. schvaluje podání žádosti o dotaci na realizaci tůně na pozemku číslo 1898 v k.ú. Slatina u Horažďovic
 11. schvaluje poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti pro Plzeňský kraj na rok 2020 ve výši 4.708,- Kč    
 12. bere na vědomí informaci o dotacích za rok 2019 a žádosti na rok 2020
 13. a) schvaluje navýšení finanční částky pro starostu a místostarostu obce na 15.000,- Kč pro jednorázové nákupy v hotovosti, b) pověřuje starostku obce zadáním vypracování „Strategického plánu obce Slatina“ na období od 1. 1. 2021, c) pověřuje starostku obce jednáním s Ing. Tomášem Šlemendou ve věci zpracování projektové dokumentace splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod, d) schvaluje podání dotačního titulu na „Opravu a odbahnění rybníka Kutil – I. etapa“ na Plzeňský kraj

Marie Šolcová, v.r.
starostka obce

Milan Čada, v.r.
místostarosta obce


Dokumenty ke stažení: