Vyvěšeno dne: 26. 12. 2019 / Sejmuto dne: 12.01.2020

7. zasedání Zastupitelstva obce Slatina

konaného dne 16. 12. 2019 od 19:00 hodin v prostorách obecního úřadu, Slatina 62


Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřeného rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Plné znění je k nahlédnutí na OÚ.


USNESENÍ

Zastupitelstvo obce Slatina:

 1. schvaluje program 7. zasedání ZO
 2. určuje ověřovatele zápisu Lukáše Chaloupku a Petra Desenského a zapisovatele Milana Čadu
 3. schvaluje zápis a usnesení ze 6. jednání ZO ze dne 31. 10. 2019
 4. schvaluje rozpočet obce Slatina na rok 2020
 5. bere na vědomí nový ceník služeb firmy Marius Pedersen, a.s. Hradec Králové 
 6. schvaluje „Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací“ zpracovaný firmou ČEVAK a.s. České Budějovice
 7. bere na vědomí rozpočet DSO Radina na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2022 
 8. schvaluje OZV Obce Slatina o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 1/2019 s platností od 1. 1. 2020
 9. schvaluje jmenování členů inventarizační komise
 10. bere na vědomí rozpočet DSO Horažďovicko na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021-2022
 11. a) bere na vědomí novelu nařízení vlády č. 318/2017 Sb., b) bere na vědomí návrh nově zakreslených parcel v lokalitě „Na Drahách“, c) neschvaluje záměr prodeje parcely č. 231 v k. ú. Slatina u Horažďovic, d) schvaluje ukončení členství obce Slatina v DSO Horažďovicko ke dni 31.12.2019

Marie Šolcová
starostka obce

Milan Čada
místostarosta obce


Dokumenty ke stažení: