Vyvěšeno dne: 10. 11. 2019 / Sejmuto dne: 22. 11. 2019

6. zasedání Zastupitelstva obce Slatina

konaného dne 31. 10. 2019 od 19:00 hodin v prostorách obecního úřadu, Slatina 62


Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřeného rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Plné znění je k nahlédnutí na OÚ.


USNESENÍ

Zastupitelstvo obce Slatina:

 1. schvaluje program 6. zasedání ZO
 2. určuje ověřovatele zápisu Lukáše Chaloupku a Jiřího Renče ml. a zapisovatele Milana Čadu
 3. schvaluje zápis a usnesení z 5. jednání ZO ze dne 3. 9. 2019
 4. bere na vědomí rozpočtová opatření č. 6
 5. schvaluje rozpočtové opatření č. 7, dotaci 300.000,- Kč na „Opravu skladů obce Slatina“ a dotaci 8.000,- Kč na akci „Slatinské léto“ od Plzeňského kraje
 6. schvaluje smlouvy o dílo na provádění zimní údržby místních komunikací v obci Slatina pro Lukáše Chaloupku, Slatina 31 a Jiřího Renče, Slatina 65
 7. schvaluje kupní smlouvu na použitou společenskou hru (stolní fotbal) za cenu 3.200,- Kč
 8. schvaluje „Smlouvu o náhradě a strpění a užívání vodního díla na pozemku“ mezi Obcí Slatina a manželi XXX ve výši 3.000,- Kč
 9. neschvaluje nabídku VOD Svéradice na navýšení nájemného/pachtovného na 3.000,- Kč/ha půdy při prodloužení výpovědní doby na deset let
 10. schvaluje smlouvu o výpůjčce s firmou CZ.NIC, z.s. p.o. na zařízení umožňující monitoring, analýzu a sběr informací o bezpečnostních událostech
 11. souhlasí s nabídkou firmy ČEVAK, a.s., České Budějovice se zpracováním „Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací“ za cenu 7.260,- Kč
 12. a) přijímá dar ve výši 1.000,- Kč od Milana Čady, Slatina 69 a Lukáše Chaloupky, Slatina 31, b) pověřuje starostku obce provedením nového zaměření parcel k výstavbě RD v lokalitě „Na Drahách“

Marie Šolcová
starostka obce

Milan Čada
místostarosta obce


Dokumenty ke stažení: