Vyvěšeno dne: 13. 9. 2019 / Sejmuto dne: 24. 9. 2019

5. zasedání Zastupitelstva obce Slatina

konaného dne 3. 9. 2019 od 19:00 hodin v prostorách obecního úřadu, Slatina 62


Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřeného rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Plné znění je k nahlédnutí na OÚ.


USNESENÍ

Zastupitelstvo obce Slatina:

 1. schvaluje program 5. zasedání ZO
 2. schvaluje ověřovatele zápisu Jaroslava Kandra a Jiřího Renče ml. a zapisovatele Milana Čadu
 3. schvaluje zápis a usnesení ZO ze dne 3.06. 2019
 4. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 167/2 v k.ú. Slatina u Horažďovic směnou za pozemky ve vlastnictví obce parcelní číslo 1039/36 , 1039/25, 1032 k.ú. Slatina u
  Horažďovic o celkové výměře 2853 m2 se Státním pozemkovým úřadem Praha
 5. schvaluje dohodu o náhradě škody za neúmyslnou těžbu dřevní hmoty při likvidaci kůrovce v obecních lesích manželům Chaloupkovým, Slatina čp. 31
 6. schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. Praha, pozemek parc.č. 2116/2 k.ú. Slatina u Horažďovic
 7. bere na vědomí rozpočtová opatření č. 4 a 5
 8. neschvaluje poskytnutí finančního daru Lince bezpečí, z.s. Praha
 9. a) bere na vědomí závěrečný účet DSO Horažďovice za rok 2018, b) neschvaluje navýšení členského poplatku DSO Horažďovice na rok 2019 o 5.000,- Kč, c) pověřuje starostku obce podpisem návrhu na vklad směnné smlouvy mezi obcí Slatina a Mgr. Evou Krechovou, Slatina 60, d) pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy o dílo na Opravu skladů obce Slatina s panem Leošem Vaněčkem, IČO 74358065, Nad Nemocnicí 1146, Horažďovice

Marie Šolcová
starostka obce

Milan Čada
místostarosta obce


Dokumenty ke stažení: