Vyvěšeno dne: 12. 6. 2019 / Sejmuto dne: 24. 6. 2019

4. zasedání Zastupitelstva obce Slatina

konaného dne 3. 6. 2019 od 19:00 hodin v prostorách obecního úřadu, Slatina 62


Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřeného rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Plné znění je k nahlédnutí na OÚ.


USNESENÍ

Zastupitelstvo obce Slatina:

 1. schvaluje program 4. zasedání ZO
 2. schvaluje ověřovatele zápisu Romana Machovce a Jiřího Renče ml. a zapisovatelku Bohumilu Kovářovou
 3. schvaluje zápis a usnesení ZO ze dne 26. 03. 2019
 4. a) schvaluje závěrečný účet obce Slatina za rok 2018 včetně „Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Slatina za rok 2018“ bez výhrad, b) schvaluje účetní uzávěrku obce Slatina za rok 2018
 5. schvaluje odměnu účetní obce Marii Kolářové za rok 2018 ve výši 6.000,- Kč
 6. schvaluje bezúplatný převod pozemku st.č. 44/7 k.ú. Slatina u Horažďovic od Státního pozemkového úřadu
 7. bere na vědomí závěrečný účet DSO Radina za rok 2018 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Radina za rok 2018 bez výhrad
 8. schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč Domovu pro seniory Blatná
 9. schvaluje pronájem pozemku č. 2047/1 ostatní plocha formou pachtovní smlouvy Lukáši Chaloupkovi ve výměře 0,3700 ha
 10. schvaluje prezentaci obce Slatina v knize „Klatovsko z nebe“
 11. bere na vědomí informaci o vyhlášení III. vlny kotlíkových dotací v Plzeňském kraji


Marie Šolcová
starostka obce

Milan Čada
místostarosta obce


Dokumenty ke stažení: