Vyvěšeno dne: 24. 9. 2018 / Sejmuto dne: 4. 10. 2018

Zápis z jednání zastupitelstva obce Slatina - 17. 9. 2018

Zápis č. 6

z jednání zastupitelstva obce Slatina konaného dne 17. 9. 2018 od 19:00 hodin v prostorách obecního úřadu, Slatina 62Přítomno:  5 členů zastupitelstva obce, zasedání je usnášeníschopné

Omluveno: 2 členové zastupitelstva obce – Ing. Václav Vachuška, Václav Ladman

 

ad 1) Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu zastupitelstva

Jednání zahájil Milan Čada, starosta obce. Na místo zapisovatele navrhl Jaroslavu Chalupnou a ověřovatele zápisu Pavla Kandra a Josefa Chalupného.

Hlasování: pro - 5 hlasů, proti - 0, zdrželo se – 0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele Jaroslavu Chalupnou a ověřovatele zápisu Pavla Kandra a Josefa Chalupného.

 

Starosta obce vznesl návrh na rozšíření programu o dva body a to:

 1. Informace starosty obce o možnosti získání dotace na kanalizaci v obci a na veřejné osvětlení
 2. Seznámení se změnami Stanov DSO a následné odsouhlasení se zařazením jako bod 11.a 12.

 

Nové znění programu zastupitelstva:

 1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu
 2. Schválení zápisu a kontrola usnesení ze dne 16. července 2018
 3. Odsouhlasení nově vypracované vyhlášky č. 3/2018 týkající se odpadového hospodářství v obci
 4. Odsouhlasení nově vypracované vyhlášky č. 4/2018 týkající se poplatků za odpady v obci
 5. Odsouhlasení Rozpočtových změn
 6. Přijetí sponzorského daru zastupitelstvem
 7. Projednání žádosti o prodej pozemku č. 2116/1 cca 29m2
 8. Projednání výroby informačních cedulí ze spolku „Prácheňsko“
 9. Odsouhlasení revokace původního znění „usnesení“ týkajícího se Závěrečného účtu a Protokolu o schválení účetní uzávěrky obce Slatina za rok 2017 vyplývajícího ze Zápisu č. 3/2018 ze dne 8.6.2018, bod č. 2
 10. Přijetí nového znění „usnesení“ týkajícího se Závěrečného účtu a Protokolu o schválení účetní uzávěrky obce Slatina za rok 2017 vyplývajícího ze Zápisu č. 3/2018 ze dne 8.6.2018, bod č. 2
 11. Informace starosty obce o možnosti získání dotace na kanalizaci v obci a na veřejné osvětlení
 12. Seznámení se změnami Stanov DSO a následné odsouhlasení.
 13. Diskuse
 14. Závěr

Hlasování: pro - 5 hlasů, proti - 0, zdrželo se - 0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje nové znění programu zastupitelstva jako celek.

 

ad 2) Schválení zápisu a kontrola usnesení ze dne 16. července 2018

Místostarostka Jaroslava Chalupná informovala přítomné, že Zápis z jednání zastupitelstva č. 5/2018 byl ověřovateli schválen.

Starosta obce seznámil přítomné se skutečnostmi vyplývajícími z usnesení ze zápisu č. 5/2018 ze dne 16.7.2018:

Usnesení ad 5) – Smlouva byla uzavřena, oprava bude zahájena koncem září 2018

Usnesení ad 7) – o možnosti prodeje vážného zařízení dosud nemá starosta Čada informaci od Ing. Vachušky.

Usnesení ad 8) – na prodej nevyhovujícího kontejneru bude dle SMS od Ing. Vachušky zaslána 19.9.2018 objednávka.

Usnesení ad 9) – odkup kontejneru na železo od VOD Velký Bor byl zrealizován

Usnesení ad 11) – smlouva na právní pomoc byla uzavřena za paušální měsíční úhradu 2.000,- Kč

Usnesení ad 12) – kamenné tabulky jsou zadány do výroby, informace o původním topolu jsou připraveny k tisku

Usnesení ad 13) – P.O.Box byl zrušen, poštovní schránka je umístěna na budově OÚ

Usnesení ad 14), ad 15) – obecně závazné vyhlášky jsou vypracovány a připraveny k odsouhlasení

Usnesení ad 16) – notebook je zakoupen od firmy Dvořák

Usnesení ad 17) – bylo zahájení jednání s geodetkou p. Sedláčkovou a podklady pro realizaci směny jí byly zaslány

Hlasování: pro – 5 hlasů, proti – 0, zdrželo se – 0

Usnesení: Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí schválení zápisu č. 5/2018 a skutečnosti vyplývající z usnesení ze dne 16.7.2018.

 

ad 3) Odsouhlasení nově vypracované vyhlášky č. 3/2018 týkající se odpadového hospodářství v obci

Místostarostka obce předložila zastupitelům k prostudování  obecně závaznou vyhlášku obce Slatina č. 3/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Slatina (dále OZV). Po prostudování byli přítomní zastupitelé vyzváni k hlasování o zavedení této vyhlášky do praxe s platností od 1.1.2019. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje OZV obce Slatina č. 1/2018 a 1/2015.

Hlasování: pro – 5 hlasů, proti – 0, zdrželo se – 0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Slatina č. 3/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Slatina s platností od 1.1.2019.

 

ad 4) Odsouhlasení nově vypracované vyhlášky č. 4/2018 týkající se poplatků za odpady v obci

Místostarostka obce předložila zastupitelům k prostudování  obecně závaznou vyhlášku obce Slatina č. 4/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Slatina (dále OZV). Po prostudování byli přítomní zastupitelé vyzváni k hlasování o zavedení této vyhlášky do praxe s platností od 1.1.2019. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje OZV obce Slatina č. 2/2018.

Hlasování: pro – 5 hlasů, proti – 0, zdrželo se – 0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Slatina č. 4/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Slatina s platností od 1.1.2019.

 

ad 5) Odsouhlasení Rozpočtových změn

Účetní obce paní Kolářová předložila k odsouhlasení zastupitelům Rozpočtovou změnu č. 5.

Vysvětlila všem přítomným nutnost vyhotovování rozpočtových opatření, pokud obce pracuje s vyrovnaným rozpočtem.

Hlasování: pro – 5 hlasů, proti – 0, zdrželo se – 0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 5, které je součástí zápisu jako příloha.ad 6) Přijetí sponzorského daru zastupitelstvem

Starosta obce vyzval přítomné zastupitele k vyjádření se k přijetí nebo vrácení sponzorského daru vloženého v hotovosti na účet obce dne 6.6.2018.

Hlasování: pro přijetí – 5 hlasů, proti – 0, zdrželo se – 0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí sponzorského daru.

 

ad 7) Projednání žádosti o prodej pozemku č. 2116/1 cca 29m2

Starosta obce předložil žádost budoucího majitele o prodej obecního pozemku č. 2116/1. Zastupitelé se vyjádřili k tomuto bodu odmítavě s tím, že v době, kdy se jedná o možnost budování kanalizace v obci, není vhodné obecní pozemky prodávat.

Hlasování: pro prodej – 0, proti – 3 hlasy, zdrželo se – 2 hlasy

Usnesení: Zastupitelstvo obce zamítlo prodej obecního pozemku č. 2116/1 o výměře cca 29m2.

 

ad 8) Projednání výroby  informačních cedulí ze spolku „Prácheňsko“

Starosta obce seznámil zastupitele se záměrem spolku „Prácheňsko“ vyrobit a umístit ve sdružených obcích informační tabule o té dané obci.

Hlasování: pro – 5 hlasů, proti – 0, zdrželo se – 0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje výrobu a umístění informační tabule na katastru obce.ad 9) Odsouhlasení revokace původního znění „usnesení“  týkajícího se Závěrečného účtu a Protokolu o schválení účetní uzávěrky obce Slatina za rok 2017 vyplývajícího ze Zápisu č. 3/2018 ze dne 8.6.2018, bod č. 2

Na základě upozornění účetní obce p. Kolářové byl podán návrh na revokaci výše uvedeného usnesení, kde chybělo důležité větní vyjádření: „a to bez výhrad“(viz příloha č. 3).

Hlasování: pro revokaci:  – 5 hlasů, proti – 0, zdrželo se – 0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje revokaci usnesení č. 2 vyplývajícího ze Zápisu č. 3/2018

 

ad 10) Přijetí nového znění „usnesení“ týkajícího se Závěrečného účtu a Protokolu o schválení účetní uzávěrky obce Slatina za rok 2017 vyplývajícího ze Zápisu č. 3/2018 ze dne 8.6.2018, bod č. 2

Místostarostka obce vyzvala k hlasování o přijetí nového znění „usnesení“ viz výše.

Hlasování: pro – 5 hlasů, proti – 0, zdrželo se: 0

Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s opravou usnesení vyplývajícího ze Zápisu č. 3/2018 ze dne 8.6.2018 bod č. 2 (viz příloha č. 3).ad 11) Informace starosty obce o možnosti získání dotace na kanalizaci v obci a na veřejné osvětlení LED světla namísto zářivek.

Starosta obce informoval o možnosti získání dotace na kanalizaci v obci. Protože však není dopracován projekt na jižní část a na dotaci lze v tak malé obci dosáhnout pouze v případě, že bude kanalizace zbudována v obci jako celku. Je tedy potřeba dopracovat celý projekt, dbát na platnost stavebních povolení již zpracovaných částí obce a velmi zodpovědně zvážit veškeré možnosti provedení kanalizace.

V případě možnosti získání dotace na veřejné osvětlení je velmi krátký termín na vyhotovení projektu a podání žádosti.  Bude dobré sledovat další možné dotace, které nebudou mít tak krátké termíny pro podání žádosti. Tento bod byl přednesen pouze jako informační, bez vyjádření v hlasování.

 

ad 12) Seznámení se změnami stanov DSO a následné odsouhlasení

Starosta obce předložil ke zhlédnutí změnové listy Stanov DSO a po prostudování vyzval zastupitele k hlasování.

Hlasování: pro – 5 hlasů, proti – 0, zdrželo se: 0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje změny Stanov DSO.

 

13) Diskuse

V diskusi seznámila místostarostka přítomné se schválením žádosti o dotaci na Slatinské léto 2018 od Krajského výboru ve výši 10.000,- Kč.

Zároveň pozvala přítomné na pouťovou mši svatou do slatinské kapličky, která se bude konat v sobotu 29.9.2018 od 10:00 h a na pouťové divadlo, které se bude konat 30.9.2018 v prostorách školy od 14:00 h.

Starosta obce oznámil výsledky jednání s ČEZ ohledně práce na přeložce el. napětí Na Drahách. Projekt by měl být dokončen nejpozději k 30.6.2019.

Starosta také všechny seznámil s výsledky jednání na MěÚ v Horažďovicích – dopravní odbor - ohledně povolení zabudování značek a zrcadel v rizikových částech obce. Źádost je dosud podána k posouzení na dopravní policii, poté bude zaslána na dopravní odbor a následně bude moci proběhnout po jejím schválení zabudování výše jmenovaného.

Pan Brůha upozornil na kabel dotýkající se stodoly u Sluků.

Pan Chalupný otevřel otázku dotace na veřejné osvětlení, ale není prostor k vyhotovení projektu a podání žádosti.

Pan Vápeník se vrátil k možnosti získání dotace na kanalizaci. Čekáme již velmi dlouho, bylo by dobré řešit co nejdříve. Starosta obce vysvětlil opět situaci, že musíme skutečně zvážit veškeré možnosti.

 

ad 14) Závěr

Starosta Milan Čada poděkoval za pomoc všem zastupitelům v minulých čtyřech měsících jeho působnosti ve funkci starosty., následně oficiálně zastupitelstvo ukončil  ve 20:20 h.

Zapisovatel: Jaroslava Chalupná        

Ověřovatelé zápisu: Pavel Kandr, Josef Chalupný

 

Starosta obce: Milan Čada

Počet příloh:  4        

 • Prezenční listina
 • Žádost o prodej pozemku č. 2116/1
 • Revokace a nové znění „usnesení“
 • Rozpočtové opatření č. 5


Ve Slatině dne 17. 9. 2018


Dokumenty ke stažení: zapis_17092018 (31 kB | DOC)