Vyvěšeno dne: 24. 7. 2018 / Sejmuto dne: 3. 8. 2018

Zápis z jednání zastupitelstva obce Slatina - 16. 7. 2018

Zápis č. 5

z jednání zastupitelstva obce Slatina konaného dne 16. 7. 2018 od 19:00 hodin v prostorách obecního úřadu, Slatina 62Přítomno:  5 členů zastupitelstva obce, zasedání je usnášeníschopné

Omluveno: 2 členové zastupitelstva obce – Ing. Václav Vachuška, Václav Ladman

Nové znění programu zastupitelstva:

 1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu
 2. Schválení zápisu a kontrola usnesení ze dne 17. června 2018
 3. Volba člena Kontrolního výboru
 4. Volba člena Finančního výboru
 5. Projednání navrženého rozpočtu na opravu elektrického vedení v hasičské zbrojnici
 6. Projednání průběhu a informace o akci „Slatinské léto 2018“
 7. Projednání vrácení vážného zařízení do kontejneru na odpady dle faktury interní č.180/2017
 8. Projednání vrácení kontejneru na železný odpad dle faktury interní č. 26/2018
 9. Projednání možnosti zakoupení kontejneru na železný odpad odpovídajícímu požadavkům občanů
 10. Projednání finančního příspěvku pro SDH Slatina dle předložené žádosti
 11. Projednání odstoupení od „Dohody o poskytnutí právních služeb advokátní kanceláří Soják & Reisner“ a projednání uzavření „Smlouvy o poskytování právní pomoci za paušální odměnu“ s JUDr. Kubešem Ph.D.
 12. Projednání osazení lípy u kapličky a topolu na původním místě ke 100. výročí založení republiky s umístěním tabulek označujících toto výročí
 13. Projednání zrušení P.O.Boxu a zakoupení poštovní schránky na doručované písemnosti a její umístění na OÚ
 14. Informace o přípomínkování k vyhláškám č. 1/2018 a č. 2/2018 ze strany Ministerstva
 15. Projednání možnosti vypracování nových vyhlášek za pomoci právníka
 16. Projednání nákupu nového notebooku pro obecní potřeby a vyřazení z evidence stávajícího poškozeného
 17. Projednání žádosti o směnu pozemku ve vlastnictví Mgr. Krechové ze dne 29. června 2018
 18. Projednání rozpočtového opatření č. 4 ze dne 25.6.2018
 19. Osazení pasivního odpočinkového místa – návrh na změnu umístění
 20. Různé
 21. Diskuse
 22. Závěr

Hlasování: pro - 5 hlasů, proti - 0, zdrželo se - 0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje nové znění programu zastupitelstva jako celek.ad 1) Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu zastupitelstva

Jednání zahájil Milan Čada, starosta obce. Na místo zapisovatele navrhl Jiřího Renče a ověřovatele zápisu Bohumilu Kovářovou a Blanku Rückertovou.

Hlasování: pro - 5 hlasů, proti - 0, zdrželo se – 0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje  zapisovatele Jiřího Renče a ověřovatele zápisu Bohumilu Kovářovou a Blanku Rückertovou.

Starosta obce vznesl návrh na rozšížení programu na základě předložení dokumentu Marie Kolářové a  požadavku Jaroslavy Chalupné o tyto body se zařazením jako bod 18 - Rozpočtové opatření č. 4 ze dne 25.6.2018 a 19 - Osazení pasivního odpočinkového místa – návrh na umístění:ad 2) Schválení zápisu a kontrola usnesení ze dne 17. června 2018

Jaroslava Chalupná sdělila, že Zápis z jednání zastupitelstva č. 4/2018 byl ověřovateli schválen, a usnesení vzato na vědomí.

Hlasování: pro – 5 hlasů, proti – 0, zdrželo se – 0

Usnesení: Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí schválení zápisu č. 4/2018 a usnesení ze dne 17.6.2018.

 

ad 3) Volba člena Kontrolního výboru

Starosta obce Milan Čada podal návrh na nového člena Kontrolního výboru Marii Šolcovou

Hlasování: pro – 5 hlasů, proti – 0, zdrželo se – 0

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schvaluje nového člena Kontrolního výboru Marii Šolcovou.

 

ad 4) Volba člena Finančního výboru

Starosta obce Milan Čada podal návrh na nového člena Finančního výboru Blanku Rückertovou.

Hlasování: pro – 5 hlasů, proti – 0, zdrželo se – 0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje nového člena Finančního výboru Blanku Rückertovou.

 

ad 5) Projednání navrženého rozpočtu na opravu elektrického vedení v hasičské zbrojnici

Starosta obce Milan Čada seznámil přítomné s rozpočtem na opravu elektrického vedení v hasičské zbrojnici vypracovaným Petrem Pintířem, Horažďovice 87. Rozpočet je navržen ve výši  41.547,- Kč včetně DPH.

Hlasování: pro – 5 hlasů, proti – 0, zdrželo se – 0

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na opravu elektrického vedení v hasičské zbrojnici a pověřuje starostu obce Milana Čadu k uzavření Smlouvy o dílo s firmou Petr Pintíř.

 

ad 6) Projednání průběhu a informace o akci „Slatinské léto 2018“

Místostarostka obce Jaroslava Chalupná informovala přítomné o připravované akci „Slatinské léto 2018“. Akce se bude konat 4. srpna 2018 od 13:00 h Na Drahách. K tanci a poslechu bude hrát Otavanka, vystoupí taneční skupina Otavěnky. O občerstvení se postará Vilém Růta z Bojanovic. Ve večerních hodinách nahradí Otavanku skupina Melodion. Pro děti bude zajištěno vyžití ve formě skákacího hradu, skákacích míčů, bazénku a skluzavky. Ochutnávku vín zajistí pan Václav Šulc z Bezděkova. Sladkosti ke kávě upečou slatinské ženy jako sponzorky. Plakáty zajistí prostřednictvím Jana Klímy pan Hlaváč – písmomalíř.

Usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí seznámení s průběhem připravované akce „Slatinské léto 2018“.

 

ad 7) Projednání  vrácení vážného zařízení do kontejneru na odpady dle faktury interní č. 180/2017

Starosta obce seznámil přítomné se stávající situací týkající se zakoupeného vážného zařízení v hodnotě 48.000,- Kč. Vážné zařízení nemá opodstatnění, proto starosta obce Milan Čada vznese požadavek k Ing. Václavu Vachuškovi na jeho vrácení dodavateli

Hlasování: pro – 5 hlasů, proti – 0, zdrželo se – 0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje vrácení vážného zařízení a pověřuje starostu Milana Čadu k jednání s Ing. Václavem Vachuškou ohledně jeho vrácení.

 

ad 8) Projednání vrácení kontejneru na železný odpad dle faktury interní č. 26/2018

Starosta obce oznámil, že má možnost kontejner prodat za stejnou cenu jako nákupní. Zastupitelé nevznesli připomínky a souhlasí s jeho prodejem. V současné době je Na Drahách umístěn kontejner na železo zapůjčený z VOD Velký Bor na dobu neurčitou.

Hlasování: pro – 5 hlasů, proti – 0, zdrželo se – 0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej nevyhovujícího kontejneru na železný odpad a pověřuje starostu Milana Čadu k realizaci prodeje.

 

ad 9) Projednání možnosti zakoupení kontejneru na železný odpad odpovídajícímu požadavkům občanů

Starosta obce seznámil přítomné s možností zakoupení vyhovujícího kontejneru za předběžnou cenu 38.000 Kč. Martin Chaloupka vznesl návrh, že by bylo dobré zahájit jednání s VOD Velký Bor o možnosti odkoupení kontejneru, který máme v současné době zapůjčen na dobu neurčitou pro použití na odkládání železného odpadu. Zakoupení nového kontejneru by bylo dobré odložit až po výsledku jednání s VOD Velký Bor o možnosti odkupu zapůjčeného kontejneru.

Hlasování: pro – 5 hlasů, proti – 0, zdrželo se: 0

Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s odložením možného zakoupení nového kontejneru na železný odpad a pověřuje Martina Chaloupku k zahájení jednání se zástupcem VOD Velký Bor o případném odkupu zapůjčeného kontejneru.

 

ad 10) Projednání finančního příspěvku pro SDH Slatina dle předložené žádosti

Starosta obce Milan Čada seznámil přítomné se žádostí o finanční příspěvek ve výši 15.000 Kč, která byla doručena na a Obecní úřad zástupci SDH Slatina.

Hlasování: pro – 5 hlasů, proti – 0, zdrželo se: 0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 15.000,- Kč pro členy SDH Slatina.

 

ad 11) Projednání odstoupení od Dohody o poskytnutí právních služeb advokátní kanceláří Soják & Reisner a projednání uzavření Smlouvy o poskytování právní pomoci za paušální odměnu s JUDr. Kubešem Ph.D.

Místostarostka Jaroslava Chalupná přednesla návrh na ukončení spolupráce s advokátní kanceláří Soják & Reisner a zahájení spolupráce ohledně právních služeb s JUDr. Kubešem Ph.D. za paušální odměnu 2.000,- Kč.

Hlasování: pro – 5 hlasů, proti – 0, zdrželo se: 0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje ukončení spolupráce s advokátní kanceláří Soják & a Reisner a pověřuje starostu obce Milana Čadu k uzavření Smlouvy o poskytování právní pomoci za paušální odměnu s JUDr. Kubešem Ph.D.

 

ad 12) Projednání osazení lípy u kapličky a topolu na původním místě ke 100. výročí založení republiky s umístěním tabulek označujících toto výročí

Místostarostka Jaroslava Chalupná podala návrh na možnost vysazení lípy u kapličky s umístěním tabulky s textem týkajícím se 100. výročí založení republiky a vysazení topolu na místo původního se stejným textem. Jiří Renč navrhl, že by bylo dobré topol zasadit na místo původního topolu, ale s označením na tabulce data vysazení starého topolu a jeho rozměrů při jeho poražení z bezpečnostních důvodů. Zastupitelé se dohodli na vysazení lípy u kapličky s umístěním tabulky s textem týkajícím se 100. výročí založení republiky a vysazení topolu s umístěním tabulky s textem týkajícím se data vysazení starého topolu, jeho rozměrů při poražení a datum jeho poražení.

Hlasování: pro - 5 hlasů, proti – 0, zdrželo se – 0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje vysazení lípy u kapličky s umístěním tabulky s textem týkajícím se 100. výročí založení republiky a vysazení topolu na místo původního s umístěním tabulky s textem týkajícím se data vysazení původního topolu, jeho rozměry a datum jeho poražení z bezpečnostních důvodů. Zastupitelstvo obce pověřuje Jiřího Renče k zadání do výroby kamenných tabulek, které ponesou texty k příslušným výročím a pověřuje místostarostku Jaroslavu Chalupnou k zjištění informací o původním topolu v kronice obce.

 

ad 13) Projednání zrušení P.O.Boxu a zakoupení poštovní schránky na doručované písemnosti a její umístění na Obecní úřad

Statrosta obce Milan Čada přednesl návrh na zrušení P.O.Boxu u České pošty v Horažďovicích neuhrazením poplatku a projednal možnost umístění schránky na OÚ. Zastupitelé se dohodli, že by bylo dobré projednat s Karlem Čadou, Bezděkov, který zhotovil vstupní dveře na OÚ, zda by bylo možné tuto schránku umístit přímo do těchto dveří.

Hlasování: pro - 5 hlasů, proti – 0, zdrželo se – 0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení P.O.Boxu u České pošty v Horažďovicích neuhrazením poplatku a pověřuje Marii Kolářovou k projednání možnosti umístění poštovní schránky přímo do vchodových dveří se zhotovitelem Karlem Čadou, Bezděkov.

 

ad 14), ad 15) Informace o připomínkování k vyhláškám č. 1/2018 a č. 2/2018 ze strany Ministerstva vnitra

Projednání možnosti vypracování nových vyhlášek za pomoci právníka

Starosta Milan Čada seznámil přítomné s problémy týkajícími se schválení vyhlášek č. 1/2018 a č. 2/2018. Tyto vyhlášky nelze anulovat, pouze vydat nové. Navrhl tedy vypracování nových vyhlášek JUDr. Kubešem Ph.D.

Hlasování: pro - 5 hlasů, proti – 0, zdrželo se – 0

Usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí připomínkování k vyhláškám č. 1/2018 a č. 2/2018 a pověřuje starostu obce Milana Čadu k zahájení jednání o vyhotovení nových vyhlášek s JUDr. Kubešem Ph.D.

 

ad 16) Projednání nákupu nového notebooku pro obecní potřeby a vyřazení z evidence stávajícího poškozeného

Starosta obce Milan Čada seznámil přítomné se stavem stávajícího notebooku pro potřeby obce a navrhl jeho vyřazení z evidence.

Místostarostka Jaroslava Chalupná navrhla možnost zakoupení nového notebooku.

Starosta Milan Čada předložil nabídku firmy O2 k rozšíření stávajících služeb s možností poskytnutí do nájmu notebook od této firmy. Po projednání této nabídky s IT firmou bude rozhodnuto, k jaké nabídce se starosta obce přikloní.

Hlasování: pro - 5 hlasů, proti – 0, zdrželo se – 0

Usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o možnosti zakoupení notebooku a pověřuje starostu obce k projednání nabídky od firmy O2 s firmou IT a případnému nákupu notebooku dle projednání.

 

ad 17) Projednání žádosti o směnu pozemku ve vlastnictví Mgr. Krechové ze dne 29. června 2018

Starosta obce Milan Čada seznámil přítomné se žádostí Mgr. Krechové o směnu pozemku, předložil mapku týkající se směny a vysvětlil skutečnosti k žádosti. Veškeré poplatky týkající se této směny půjdou za obcí.

Hlasování: pro - 5 hlasů, proti – 0, zdrželo se – 0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemku ve vlastnictví Mgr. Krechové dle žádosti ze dne 29. června 2018 a pověřuje starostu obce Milana Čadu k zahájení příslušných kroků k uskutečnění směny pozemku.

 

ad 18) Projednání Rozpočtového opatření č. 4 ze dne 25.6.2018

Marie Kolářová, účetní, vypracovala Rozpočtové opatření č. 4 ze dne 25.6.2018, které je součástí zápisu jako příloha a předložila prostřednictvím starosty obce Milana Čady k projednání a schválení zastupitelstvem.

Hlasování: pro - 5 hlasů, proti – 0, zdrželo se – 0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 4 ze dne 25.6.2018, které je součástí zápisu jako příloha.

 

ad 19) Osazení pasivního odpočinkového místa – návrh na změnu umístění

Místostarostka Jaroslava Chalupná navrhla, pokud to bude možné na základě jednání s poskytovatelem dotace, aby pasivní odpočinkové místo bylo změněno na umístění u kapličky.

Hlasování: pro - 5 hlasů, proti – 0, zdrželo se – 0

Usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí výše uvedený návrh na možnost změny umístění osazení pasivního odpočinkového místa.

ad 20) Různé

Místostarostka Jaroslava Chalupná sdělila přítomným, že jsou na Obecním úřadě k dispozici kandidátní listiny do komunálních voleb, které se budou konat 5. a 6. října 2018. Zájemci si je mohou vyzvednout v úřední hodiny, nejpozději  27. července 2018.

 

ad 21) Diskuse

V diskusi byl vznesen návrh na zprovoznění studny u Kovářů (pod kapličkou). Zastupitelstvo tento problém přesune na jednání zastupitelstva v září 2018 jako jeden z bodů jednání.

Bylo také oznámeno, že je zrušeno ukládání PET lahví do plastových pytlů.

V diskusi též padl názor, že by bylo dobré, aby se Marie Kolářová účastnila zasedání zastupitelstva obce pro případné ujasnění některých předkládaných dokladů a z důvodů vyhotovování zápisů ze zastupitelstva. V okolních obcích provádí zápis vždy pracovník obecního úřadu, ne však zastupitel.

 

ad 22) Závěr

Zastupitelstvo obce bylo oficiálně ukončeno starostou Milanem Čadou ve 20:20 h.


Zapisovatel: Jiří Renč
Ověřovatelé zápisu: Bohumila Kovářová, Blanka Rückertová

Milan Čada
starosta obce


Počet příloh: 4         

 • Prezenční listina
 • Žádost o směnu pozemku ve vlastnictví Mgr. Krechové ze dne 29. června 2018
 • Žádost o finanční příspěvek SDH Slatina
 • Rozpočtové opatření č. 4 ze dne 25.6.2018


Ve Slatině dne 16. 7. 2018Dokumenty ke stažení: zapis_16072018 (25 kB | DOC)