Vyvěšeno dne: 20. 6. 2018 / Sejmuto dne: 30. 6. 2018

Zápis z jednání zastupitelstva obce Slatina - 17. 6. 2018

Zápis č. 4

z jednání zastupitelstva obce Slatina konaného dne 17. 6. 2018 od 19:00 hodin v prostorách obecního úřadu, Slatina 62Přítomno:  7 členů zastupitelstva obce, zasedání je usnášeníschopné

Omluveno: 0

Program jednání zastupitelstva:

 1. Zahájení a schválení programu zastupitelstva
 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 3. Schválení zápisu a kontrola usnesení ze dne 8.6.2018
 4. Volba starosty a místostarosty
 5. Různé
 6. Diskuse
 7. Závěr

ad 1) Zahájení a schválení programu zastupitelstva

Jednání zahájila Jaroslava Chalupná, pověřená výkonem pravomoci starosty a seznámila s programem. Nikdo nepožádal o jeho doplnění.

Program jednání zastupitelstva z pozvánky:

 1. Zahájení a schválení programu zastupitelstva
 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 3. Schválení zápisu a kontrola usnesení ze dne 8. 6. 2018
 4. Volba starosty a místostarosty
 5. Různé
 6. Diskuse
 7. Závěr

Hlasování: pro - 7 hlasů, proti - 0, zdrželo se - 0

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schvaluje program zastupitelstva jako celek.


ad 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Jaroslava Chalupná podala návrh na zapisovatele: Pavel Kandr

Hlasování: pro - 7 hlasů, proti - 0, zdrželo se - 0

Návrh na ověřovatele zápisu: Josef Brůha, Mgr. Jarmila Pastejříková

Hlasování: pro - 7 hlasů, proti - 0, zdrželo se - 0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele Pavla Kandra a ověřovatele zápisu Josefa Brůhu a Mgr. Jarmilu Pastejříkovou

 

ad 3) Schválení zápisu a kontrola usnesení ze dne 8. 6. 2018

Zápis z jednání zastupitelstva č. 3/2018 byl ověřovateli schválen, usnesení vzato na vědomí.

Ing. Vachuška Václav vznesl připomínku k zápisu č. 3/2018, že nebylo v bodě 3 uvedeno, že nikdy nevyužil práva z pozice starosty na schválení rozpočtových změn.

Hlasování: pro – 7 hlasů, proti – 0, zdrželo se – 0

Usnesení: Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí schválení zápisu č. 3/2018 ze dne 8. 6. 2018 včetně připomínky ing. Václava Vachušky.

 

ad 4) Volba starosty a místostarosty

Jaroslava Chalupná podala návrh na provedení volby vedení obce formou aklamace

Hlasování: pro – 7 hlasů, proti – 0, zdrželo se – 0

Dále podala Jaroslava Chalupná návrh na funkci starosty obce pana Milana Čadu. Vyzvala zastupitele k podání dalších návrhů. Ing. Václav Vachuška navrhl svoji osobu.

Hlasování pro Milana Čadu: pro – 5 hlasů, proti – 0, zdrželo se – 2

Hlasování pro ing. Václava Vachušku: pro – 1 hlas, proti – 4 hlasy, zdrželo se – 2

Pan Milan Čada navrhl na funkci místostarosty obce paní Jaroslavu Chalupnou. Vyzval zastupitele k podání dalších návrhů. Toho nebylo využito.

Hlasování: pro – 7 hlasů, proti – 0, zdrželo se - 0

Usnesení: Zastupitelstvo obce formou aklamace zvolilo starostou obce pana Milana Čadu a místostarostkou paní Jaroslavu Chalupnou.

 

ad 5) Různé

Pan Milan Čada se ujal vedení jednání, poděkoval za důvěru a zdůraznil, že bude funkci rád vykonávat s pomocí všech zastupitelů.

Paní Jaroslava Chalupná požádala ing. Václava Vachušku o vysvětlení faktury na projekt EuroSlatina.

Pokud nebude předložená faktura uhrazena, zanikne členství v tomto projektu.

Paní Jaroslava Chalupná oslovila ing. Václava Vachušku s dotazem, kdy předá obecní notebook. Ing. Václav Vachuška uvedl, že došlo k poškození notebooku pádem a nemá ještě stažená data DSO Horažďovicko, proto předá notebook 18. 6. 2018 v 19:00 h. Na jednání předal flash s daty obce.

Paní Jaroslava Chalupná vznesla dotaz, zda je objednána hudba „Otavanka“ na akci Slatinský patník, který by se měl konat 4. 8. 2018. Bude ověřeno a sděleno ing. Václavem Vachuškou.

Paní Jaroslava Chalupná podala návrh na zakoupení mobilního telefonu pro služby obce. Předána byla pouze SIM karta.

Hlasování: pro – 7 hlasů, proti – 0, zdrželo se: 0

Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí se zakoupením mobilního telefonu pro služby obce.

Zastupitelstvo se dohodlo na pracovní schůzce, která se bude konat 18. 6. 2018 v 19:00 h na Obecním úřadě a provede se kontrola drobného majetku obce.

Pan Desenský sdělil, že má zapůjčené hliníkové lešení obce.

Ing. Václav Vachuška a pan Václav Ladman blahopřáli starostovi a místostarostce ke zvolení.

 

ad 6) Diskuse

 • Pan Josef Chalupný se pozastavil nad skutečností, že nebyl obecní notebook na pracovní schůzce zastupitelstva 9.6.2018. Ing. Václav Vachuška na tento dotaz neodpověděl. Dále se zeptal pana Václava Ladmana, zda viděl peníze v trezoru. Pan Václav Ladman řekl, že mu v té době starosta řekl, že to jsou nějaké peníze, kdyby se s ním něco stalo. Byl u toho, když řekl v té době starosta panu Jiřímu Renčovi, že jsou peníze v trezoru. O penězích věděl cca od druhé poloviny měsíce března. Pan Václav Ladman řekl, že neměl podezření z nekalosti.
  • Ing. Václav Vachuška sdělil, že se nebude k tomuto vyjadřovat.
 • Zastupitel Jiří Renč opět zopakoval průběh uložení finančních prostředků v trezoru obce, které sdělil občanům na zastupitelstvu obce 8. 6. 2018.

 

ad 7) Závěr

Zastupitelstvo obce bylo oficiálně ukončeno v 19:30 h nově zvoleným starostou.

Zapisovatel: Pavel Kandr
Ověřovatelé zápisu: Josef Brůha, Mgr. Jarmila Pastejříková

Milan Čada
starosta obce


Ve Slatině dne 17. 6. 2018Dokumenty ke stažení: zapis_17062018 (25 kB | DOC)