Vyvěšeno dne: 6. 5. 2018 / Sejmuto dne: 16. 5. 2018

Zápis z jednání zastupitelstva obce Slatina - 4. 5. 2018

Zápis č. 2

z jednání zastupitelstva obce Slatina konaného dne 4.5.2018 od 19:00 hodin v prostorách obecního úřadu, Slatina 62Přítomni: Ing. Václav Vachuška, Pavel Kandr, Milan Čada, Václav Ladman, Jiří Renč, Jaroslava Chalupná, Martin Chaloupka

Omluveni: -

Přítomno: 7 členů zastupitelstva, zasedání je usnášeníschopné

 

Návrh na ověřovatele zápisu: Pavel Kandr, Milan Čada a zapisovatele: Václav Ladman

 

Členové zastupitelstva hlasovali o navrženém zapisovateli a ověřovatelích zápisu společně.

Pro: 7 hlasů

Proti: ---

Zdržel se: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje 7-mi hlasy zapisovatele Václava Ladmana a ověřovatele zápisu Pavla Kandra a Milana Čadu

 

Jednání řídil: Ing. Václav Vachuška, starosta obce

Program jednání zastupitelstva:

Program zastupitelstva obce Slatina 24.3.2017

 1. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
 2. Odsouhlasení Obecně závazné vyhlášky obce Slatina o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem s platností od 21.5.2018
 3. Odsouhlasení Obecně závazná vyhlášky obce Slatina o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s platností od 21.5.2018
 4. Projednání vybudování kanalizace obce
 5. Projednání zveřejnění záměru na odkup z majetku obce části p. p. č. 2047/19 podle žádosti ………………………………………………..
 6. Projednání nájemní smlouvy na p. č. st. 44/7 a 167/2 se Státním pozemkovým úřadem
 7. Projednání rozpočtových změn
 8. Projednání návrhu Smlouvy o přeložce vzdušného vedení VN Dráha, č. Z_S14_12_8120063789
 9. Projednání podmínek pro vyplácení dotace na zřízení vrtané studny
 10. Projednání pasportu dopravního značení obce Slatina
 11. Schválení odměn pracovníků OÚ Slatina
 12. Projednání záměru obce Slatina na odkup do majetku obce Slatina části komunikací na pozemku p.č. 2153 o výměře 379 m2 a 2172 o výměře 1312 m2, obě ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Slatina a část koryta, umělého vodního toku na pozemku p.č. 832/24 o výměře 143 m2 také v k.ú. Slatina, vše v majetku Obce Kadov, Kadov 65, 387 33 IČ: 00251283 za cenu 10 Kč/m2. Záměr zveřejněn 16.3.2018.
 13. Projednání Závěrečného protokolu o výsledku kontroly plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění za období od 1.10.2013 do 30.11.2017.
 14. Projednání Závěrečného účtu a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Radina za rok 2017
 15. Projednání Závěrečného účtu a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Horažďovicko za rok 2017
 16. Diskuse
 17. Závěr

 

Starosta obce navrhnul zastupitelům ke schválení doplněný program zastupitelstva:

 1. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
 2. Odsouhlasení Obecně závazné vyhlášky obce Slatina o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem s platností od 21.5.2018
 3. Odsouhlasení Obecně závazná vyhlášky obce Slatina o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s platností od 21.5.2018
 4. Projednání vybudování kanalizace obce
 5. Projednání zveřejnění záměru na odkup z majetku obce části p. p. č. 2047/19 podle žádosti p. ………………………………………
 6. Projednání nájemní smlouvy na p. č. st. 44/7 a 167/2 se Státním pozemkovým úřadem
 7. Projednání rozpočtových změn
 8. Projednání návrhu Smlouvy o přeložce vzdušného vedení VN Dráha, č. Z_S14_12_8120063789
 9. Projednání podmínek pro vyplácení dotace na zřízení vrtané studny
 10. Projednání pasportu dopravního značení obce Slatina
 11. Schválení odměn pracovníků OÚ Slatina
 12. Projednání záměru obce Slatina na odkup do majetku obce Slatina části komunikací na pozemku p.č. 2153 o výměře 379 m2 a 2172 o výměře 1312 m2, obě ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Slatina a část koryta, umělého vodního toku na pozemku p.č. 832/24 o výměře 143 m2 také v k.ú. Slatina, vše v majetku Obce Kadov, Kadov 65, 387 33 IČ: 00251283 za cenu 10 Kč/m2. Záměr zveřejněn 16.3.2018.
 13. Projednání Závěrečného protokolu o výsledku kontroly plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění za období od 1.10.2013 do 30.11.2017.
 14. Projednání Závěrečného účtu a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Radina za rok 2017
 15. Projednání Závěrečného účtu a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Horažďovicko za rok 2017
 16. Projednání poskytnutí účelové dotace PK na dopravní obslužnost
 17. Diskuse
 18. Závěr

Zastupitelstvo obce hlasovalo o předloženém programu jako o celku.

Pro: 7 hlasů

Proti: ---

Zdržel se: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje 7-mi hlasy program zastupitelstva.

 

ad 1) Kontrolou usnesení z jednání Zastupitelstva obce Slatina konaného dne 7.2.2018 nevyplynuly žádné úkoly.

Zastupitelstvo bere informaci na vědomí

 

ad 2) Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání Obecně závaznou vyhlášku obce Slatina o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem č. 1/2018 s platností od 21.5.2018. Starosta obce vysvětlil, že náklady obce spojené s likvidací odpadů neustále rostou, v roce 2017 se náklady na jednoho trvale žijícího občana pohybovaly v částce 1197 Kč. Během zkušebního období 1 – 4/2018 byla sledována možnost likvidace směsného komunálního odpadu jeho sběrem do speciálních nádob na komunální odpad (prostřednictvím plastových pytlů) a popele. Sledováním bylo zjištěno, že náklady na operativní vývoz plastových pytlů a popele jsou přibližně 2800 Kč/t ve srovnání s vývozem popelnic, kde se náklady za rok 2018 pohybovaly přibližně 8500 Kč/tunu. Starosta obce navrhl, aby byly od data účinnosti vyhlášky 1/2018 v obci poplatníkům k dispozici dva systémy shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatníci obce si budou moci vybrat, jaký systém budou využívat, jestli doposud zavedený s využitím sběrných nádob 110/120 l, který je pro obec i občany pohodlnější ale nákladnější nebo s využitím plastových pytlů, který je pro obec i občany přibližně o 2/3 levnější.

Pro: 7 hlasů

Zdržel se: --

Proti: --

Usnesení: Zastupitelstvo obce Slatina schvaluje 7-mi hlasy bez výhrad Obecně závaznou vyhlášku obce Slatina o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem č. 1/2018 s platností od 21.5.2018

 

ad 3) Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání Obecně závaznou vyhlášku obce Slatina o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č.2/2018 s platností od 21.5.2018. Zastupitelstvem obce byl projednán návrh na výši místního poplatku ve výši 400,- Kč za poplatníka využívajícího systém sběrných nádob 110/120 a ve výši 150,- Kč za poplatníka využívajícího systém plastových pytlů a pro poplatníky, kteří mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

Pro: 7 hlasů

Zdržel se: --

Proti: --

Usnesení: Zastupitelstvo obce Slatina schvaluje 7-mi hlasy bez výhrad Obecně závaznou vyhlášku obce Slatina o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č.2/2018 s platností od 21.5.2018

 

ad 4) Starostou obce bylo zastupitelstvu obce předloženo k projednání návrh na vybudování kanalizace obce. Starosta obce informoval, že kanalizace obce „Jih“ není možné prozatím projektově dokončit s tím, že obec nezískala souhlas od vlastníků všech pozemků. Pro obec nejsou v současné době k dispozici žádné vhodné dotační prostředky a starosta navrhuje zadat zhotovení projektu přípojek ke kanalizaci „Sever“, zadat vypracování kalkulace nákladů kanalizace „Sever“ a zjistit možnosti financování kanalizace Sever a Východ z vlastních zdrojů s půjčkou od finančních ústavů.

Pro: 7 hlasů

Zdržel se: --

Proti: --

Usnesení: Zastupitelstvo obce Slatina schvaluje 7-mi hlasy bez výhrad zhotovení projektu přípojek ke kanalizaci „Sever“, zadat vypracování kalkulace nákladů kanalizace „Sever“ a zjistit možnosti financování kanalizace „Sever“ a „Východ“ z vlastních zdrojů s půjčkou od finančních ústavů a pověřují starostu obce jejich zadáním a přípravou.

 

ad 5) Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání návrh na zveřejnění záměru na prodej z majetku obce části p. p. č. 2047/19 podle žádosti …………………………………………...

Pro: 7 hlasů

Zdržel se: --

Proti: --

Usnesení: Zastupitelstvo obce 7-mi hlasy bez výhrad schvaluje zveřejnění záměru na prodej z majetku obce části p. p. č. 2047/19.

 

ad 6) Starosta předložil zastupitelstvu obce k projednání Nájemní smlouvu č. 20N18/03 a Dohodu o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci č. 20N18/03 na p. č. st. 44/7 a p. p. č. 167/2 se Státním pozemkovým úřadem.

Pro: 7 hlasů

Zdržel se: --

Proti: --

Usnesení: Zastupitelstvo obce 7-mi hlasy bez výhrad schvaluje Nájemní smlouvu č. 20N18/03 a Dohodu o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci č. 20N18/03 na p. č. st. 44/7 a p. p. č. 167/2 se Státním pozemkovým úřadem a pověřují starostu obce jejím podpisem.

 

ad 7) Starosta obce předložil zastupitelstvu k projednání rozpočtových změn

Pro: 7 hlasů

Zdržel se: --

Proti: --

Usnesení: Zastupitelstvo obce 7-mi hlasy bez výhrad schvaluje rozpočtové změny č. 1 a 2/2018

 

ad 8) Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání návrh Smlouvy o přeložce vzdušného vedení VN Dráha, č. Z_S14_12_8120063789.

Pro: 7 hlasů

Zdržel se: --

Proti: --

Usnesení: Zastupitelstvo obce 7-mi hlasy bez výhrad schvaluje Smlouvu o přeložce vzdušného vedení VN Dráha, č. Z_S14_12_8120063789 se společností ČEZ Distribuce a.s. a pověřují starostu obce jejím podpisem.

                                                                 

ad 9) Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání doplnění podmínek pro vyplácení dotace na zřízení vrtaných studní.

Pro: 7 hlasů

Zdržel se: --

Proti: --

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje 7-mi hlasy bez výhrad doplnění k usnesení bodu 3) zastupitelstva obce č. 1/11 ze dne 25.2.2011 o příspěvku na budování vrtaných studní o podmínku: „vrtaná studna je realizována v intravilánu obce Slatina“

 

ad 10) Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání Pasport dopravního značení obce Slatina

Pro: 7 hlasů

Zdržel se: --

Proti: --

Usnesení: Zastupitelstvo obce 7-mi hlasy bez výhrad schvaluje Pasport dopravního značení obce Slatina podle návrhu zpracovaného p. …………………………….. ze dne 7.3.2018

 

ad 11) Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání schválení odměn pracovníků OÚ Slatina.

Pro: 7 hlasů

Zdržel se: --

Proti: --

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje 7-mi hlasy bez výhrad mimořádnou odměnu paní Marii Kolářové ve výši 6000,- Kč a navýšení její měsíční odměny o 30% s účinností od 1.5.2018.

 

ad 12) Starosta obce předložil návrh na projednání záměru obce Slatina na odkup do majetku obce Slatina části komunikací na pozemku p.č. 2153 o výměře 379 m2 a 2172 o výměře 1312 m2, obě ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Slatina a část koryta, umělého vodního toku na pozemku p.č. 832/24 o výměře 143 m2 také v k.ú. Slatina, vše v majetku Obce Kadov, Kadov 65, 387 33 IČ: 00251283 za cenu 10 Kč/m2. Záměr zveřejněn 16.3.2018.

Pro: 7 hlasů

Zdržel se: --

Proti: --

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje 7-mi hlasy bez výhrad odkup do majetku obce Slatina části komunikací na pozemku p.č. 2153 o výměře 379 m2 a 2172 o výměře 1312 m2, obě ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Slatina a část koryta, umělého vodního toku na pozemku p.č. 832/24 o výměře 143 m2 také v k.ú. Slatina, vše v majetku Obce Kadov, Kadov 65, 387 33 IČ: 00251283 za cenu 10 Kč/m2. Záměr zveřejněn 16.3.2018. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu zpracováním Kupní smlouvy a podáním návrhu na vklad do Katastru nemovitostí.

 

ad 13) Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání Závěrečný protokol o výsledku kontroly plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění za období od 1.10.2013 do 30.11.2017.

Pro: 7 hlasů

Zdržel se: --

Proti: --

Usnesení: Zastupitelstvo obce bere bez výhrad Závěrečný protokol o výsledku kontroly plateb pojistného na vědomí

 

ad 14)  Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání Závěrečný účet a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Radina za rok 2017

Pro: 7 hlasů

Zdržel se: --

Proti: --

Usnesení: Zastupitelstvo obce bere bez výhrad Závěrečný účet a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Radina za rok 2017 na vědomí

 

ad 15) Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání Závěrečný účet a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Horažďovicko za rok 2017.

Pro: 7 hlasů

Zdržel se: --

Proti: --

Usnesení: Zastupitelstvo obce bere bez výhrad Závěrečný účet a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Horažďovicko za rok 2017 na vědomí

 

ad 16) Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání Smlouvu o poskytnutí účelové dotace PK na zajištění dopravní obslužnosti.

Pro: 7 hlasů

Zdržel se: --

Proti: --

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje 7-mi hlasy bez výhrad Smlouvu o poskytnutí účelové dotace PK ve výši 4576 Kč na zajištění dopravní obslužnosti a pověřuje starostu jejím podpisem.

 

ad 25) Diskuse

V diskusi bylo jednáno o umístění krytého odpočinkového místa, byl vybrán pozemek p.č. 2059 v k.ú. Slatina u Horažďovic a přednesena poznámka, aby byla u tohoto odpočívadla delší střecha, aby se zde mohli turisté ukrýt i před deštěm.

ad 26) Závěr

 

Starosta obce jednání zastupitelstva obce oficiálně ukončil ve 21:30 hodin.

Zapisovatel:   Václav Ladman                  ………………………………………………………………

Ověřovatelé zápisu:  

Pavel Kandr                            ……………………………………………………………

Milan Čada                                   ……………………………………………………………      

Starosta obce: Ing. Václav Vachuška           …………………………………………………………………

 

Ve Slatině dne 6. 5. 2017

 

Dokumenty ke stažení: zapis_04052018 (76 kB | DOC)