Vyvěšeno dne: 29. 3. 2017 / Sejmuto dne:  8. 4. 2017

Zápis z jednání zastupitelstva obce Slatina - 24. 3. 2017

Zápis č. 1

z jednání zastupitelstva obce Slatina konaného dne 24. 3. 2017 od 19:00 hodin v prostorách obecního úřadu, Slatina 62Přítomni: Ing. Václav Vachuška, Pavel Kandr, Milan Čada, Václav Ladman, Jiří Renč, Jaroslava Chalupná, Martin Chaloupka

Omluveni: -

Přítomno: 7 členů zastupitelstva, zasedání je usnášeníschopné

 

Návrh na ověřovatele zápisu: Milan Čada, Jaroslava Chalupná a zapisovatele: Václav Ladman

 

Členové zastupitelstva hlasovali o navrženém zapisovateli a ověřovatelích zápisu společně.

Pro: 7 hlasů

Proti: ---

Zdržel se: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje 5-ti hlasy zapisovatele Václava Ladmana a ověřovatele zápisu Milana Čadu a Jaroslavu Chalupnou

 

Jednání řídil: Ing. Václav Vachuška, starosta obce

Program jednání zastupitelstva:

Program zastupitelstva obce Slatina 24.3.2017

 

 1. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva obce Slatina
 2. Volba určeného zastupitele pro zpracování územního plánu, projednání územního plánu obce Slatina
 3. Projednání kanalizace Slatina - Jih
 4. Projednání zveřejnění záměrů na odkup/pronájem pozemků části pozemků p.č. 2047/2 a st.p. 94 ve vlastnictví Vlnasová Dagmar, č. p. 16, 34101 Slatina, část p.p.č. 2046/76 ve vlastnictví Běloch Václav, č. p. 25, 34101 Slatina, část p.p.č. 2046/77 (ve spoluvlastnictví Benedikt Josef, č. p. 18, 34101 Slatina; Hatová Pavla, Jetenovice 50, 34101 Velký Bor; Krechová Eva Mgr., č. p. 60, 34101 Slatina; Malinová Jaroslava, Gartenstr. 1, 8302 Kloten, Švýcarsko; Mráz Vladimír, Nad Lomnicí 1256, 38801 Blatná; Raška Antonín Ing., Holkovice 54, 34101 Chanovice; Růt Karel, č. p. 19, 34101 Slatina; Vachuška Jan Ing., č. p. 17, 34101 Slatina; Výrobně obchodní družstvo Kadov, č. p. 65, 38733 Kadov) a část p.p.č. 2046/83 ve vlastnictví Malinová Jaroslava, Gartenstr. 1, 8302 Kloten, Švýcarsko pro realizaci kanalizace Jih – Slatina podle přílohy.
 5. Projednání vyrovnání terénu pod částí pozemků p.č. 2047/1.
 6. Projednání výpovědí smluv o pronájmu pozemků na p. p.č. 2047/1.
 7. Projednání žádosti p. Josefa Benedikta ze dne 10.3.2017 na odkup pozemku p.č. 2047/21 o výměře 55 m2 (ostatní plocha) za cenu 12 Kč/m2 podle záměru obce zveřejněného 1.2.2017.
 8. Projednání žádosti p. Josefa Benedikta ze dne 10.3.2017 na odkup pozemku díl a + b p. p. č. 2116/6 (ostatní plocha) o výměře 78 m2, podle geometrického plánu č. 182-116/2016 zpracovaného dne 5.12.2016 Bc. Michalem Šedivým, za cenu 12 Kč/m2, podle záměru obce zveřejněného 1.2.2017.
 9. Projednání odkupu do majetku obce p. st. 44/21 zastavěná plocha a nádvoří ve vlastnictví p. Benedikt Josef, č. p. 18, 34101 Slatina podle záměru obce Slatina, zveřejněného 1.2.2017.
 10. Projednání odkupu do majetku obce st. p. 44/7 - zastavěná plocha a nádvoří ve vlastnictví Česká republika, (zastoupená Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3), podle záměru obce Slatina, který byl zveřejněn 1.2.2017.
 11. Projednání odkoupení do majetku obce Slatina nemovitosti bez čp./č. ev., ve vlastnictví Výrobně-obchodní družstvo SVÉRADICE, č. p. 158, 34101 Svéradice na p. st. 44/21 zastavěná plocha a nádvoří a st. p. 44/7 - zastavěná plocha a nádvoří podle záměru obce Slatina, který byl zveřejněn 1.2.2017.
 12. Projednání kácení stromů na p.p.č. 2216/6 – ostatní komunikace/ostatní plocha a p.p.č. 1153 zamokřená plocha/vodní plocha.
 13. Schválení pasportu místních komunikací
 14. Projednání akce „Dny Heleny Růžičkové“
 15. Projednání žádostí o dotace
 16. Projednání cen kanalizačních přípojek
 17. Projednání účasti obce Slatina v projektu DSO „Vybudování recyklačního centra“ stavebních odpadů a „Separace stavební suti v obcích ORP Horažďovice“
 18. Projednání zveřejnění záměru obce Slatina na směnu částí pozemků u budovy č.p. 8, 2116/2 – vodní plocha ve vlastnictví obce Slatina a p.p.č. 9 - zahrada ve vlastnictví FARMA LOUŽNÁ s.r.o., Loužná 51, 34101 Myslív, tj. podle skutečného oplocení.
 19. Projednání změny druhu pozemku cesty do „Červánek“
  1. a) 283/15 – orná půda – 261 m2 na ostatní komunikace/ostatní ploch
  2. b) 2061/4 – ostatní komunikace/ostatní plocha - 82 m2
  3. c) 283/16 – orná půda – 459 m2 na ostatní komunikace/ostatní plocha
  4. d) 2061/3 – ostatní komunikace/ostatní plocha - 196 m2
 20. Projednání Smlouvy o poskytnutí dotace Nemocnici následné péče LDN Horažďovice s.r.o.
 21. Projednání kanalizační přípojky Pastejříkovi – čistírna Májovka
 22. Projednání kanalizační přípojky Petrů – Malinovi – Šimonovi – Soukupovi
 23. Projednání vybudování místa umístění speciálních nádob na odpad – Dráha.
 24. Projednání výše náhrady z věcného břemene linky V432/429 Kočín – Přeštice
 25. Projednání žádosti o koupi pozemku 2047/26 Karla Vodičky ze dne  13.3.2017
 26. Schválení žádosti o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti v Plzeňském kraji na rok 2017 a schválení smlouvy mezi Plzeňským krajem a obcí Slatina o poskytnutí účelové dotace.
 27. Diskuse
 28. Závěr

 

Starosta obce navrhnul zastupitelům ke schválení doplněný program zastupitelstva:

 

 1. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva obce Slatina
 2. Volba určeného zastupitele pro zpracování územního plánu, projednání územního plánu obce Slatina
 3. Projednání kanalizace Slatina - Jih
 4. Projednání zveřejnění záměrů na odkup pozemků části pozemků p.č. 2047/2 a st.p. 94 ve vlastnictví Vlnasová Dagmar, č. p. 16, 34101 Slatina, část p.p.č. 2046/76 ve vlastnictví Běloch Václav, č. p. 25, 34101 Slatina, část p.p.č. 2046/77 (ve spoluvlastnictví Benedikt Josef, č. p. 18, 34101 Slatina; Hatová Pavla, Jetenovice 50, 34101 Velký Bor; Krechová Eva Mgr., č. p. 60, 34101 Slatina; Malinová Jaroslava, Gartenstr. 1, 8302 Kloten, Švýcarsko; Mráz Vladimír, Nad Lomnicí 1256, 38801 Blatná; Raška Antonín Ing., Holkovice 54, 34101 Chanovice; Růt Karel, č. p. 19, 34101 Slatina; Vachuška Jan Ing., č. p. 17, 34101 Slatina; Výrobně obchodní družstvo Kadov, č. p. 65, 38733 Kadov), část p.p.č. 2046/83, 2046/40 ve vlastnictví Malinová Jaroslava, Gartenstr. 1, 8302 Kloten, Švýcarsko a prodej z majetku obce část p.p.č. 18/2 za cenu 12 Kč/m2, pro realizaci záměru kanalizace Slatina Jih – podle příloh.
 5. Projednání vyrovnání terénu pod částí pozemků p.č. 2047/1.
 6. Projednání výpovědí smluv o pronájmu pozemků na p. p.č. 2047/1.
 7. Projednání žádosti p. Josefa Benedikta ze dne 10.3.2017 na odkup pozemku p.č. 2047/21 o výměře 55 m2 (ostatní plocha) za cenu 12 Kč/m2 podle záměru obce zveřejněného 1.2.2017.
 8. Projednání žádosti p. Josefa Benedikta ze dne 10.3.2017 na odkup pozemku díl a + b p. p. č. 2116/6 (ostatní plocha) o výměře 78 m2, podle geometrického plánu č. 182-116/2016 zpracovaného dne 5.12.2016 Bc. Michalem Šedivým, za cenu 12 Kč/m2, podle záměru obce zveřejněného 1.2.2017.
 9. Projednání odkupu do majetku obce p. st. 44/21 zastavěná plocha a nádvoří ve vlastnictví p. Benedikt Josef, č. p. 18, 34101 Slatina podle záměru obce Slatina, zveřejněného 1.2.2017.
 10. Projednání pronájmu/odkupu do majetku obce st. p. 44/7 - zastavěná plocha a nádvoří ve vlastnictví Česká republika, (zastoupená Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3), podle záměru obce Slatina, který byl zveřejněn 1.2.2017.
 11. Projednání odkoupení do majetku obce Slatina nemovitosti bez čp./č. ev., ve vlastnictví Výrobně-obchodní družstvo SVÉRADICE, č. p. 158, 34101 Svéradice na p. st. 44/21 zastavěná plocha a nádvoří a st. p. 44/7 - zastavěná plocha a nádvoří podle záměru obce Slatina, který byl zveřejněn 1.2.2017.
 12. Projednání kácení stromů na p.p.č. 2216/6 – ostatní komunikace/ostatní plocha a p.p.č. 1153 zamokřená plocha/vodní plocha.
 13. Schválení pasportu místních komunikací
 14. Projednání akce „Dny Heleny Růžičkové“
 15. Projednání žádostí o dotace
 16. Projednání cen kanalizačních přípojek
 17. Projednání účasti obce Slatina v projektu DSO „Vybudování recyklačního centra“ stavebních odpadů a „Separace stavební suti v obcích ORP Horažďovice“
 18. Projednání zveřejnění záměru obce Slatina na směnu částí pozemků u budovy č.p. 8, 2116/2 – vodní plocha ve vlastnictví obce Slatina a p.p.č. 9 - zahrada ve vlastnictví FARMA LOUŽNÁ s.r.o., Loužná 51, 34101 Myslív, tj. podle skutečného oplocení.
 19. Projednání změny druhu pozemku cesty do „Červánek“
  1. a) 283/15 – orná půda – 261 m2 na ostatní komunikace/ostatní plocha
  2. b) 2061/4 – ostatní komunikace/ostatní plocha - 82 m2
  3. c) 283/16 – orná půda – 459 m2 na ostatní komunikace/ostatní plocha
  4. d) 2061/3 – ostatní komunikace/ostatní plocha - 196 m2
 20. Projednání Smlouvy o poskytnutí dotace Nemocnici následné péče LDN Horažďovice s.r.o.
 21. Projednání kanalizační přípojky Pastejříkovi – čistírna Májovka
 22. Projednání kanalizační přípojky Petrů – Malinovi – Šimonovi – Soukupovi
 23. Projednání vybudování místa umístění speciálních nádob na odpad – Dráha.
 24. Projednání výše náhrady z věcného břemene linky V432/429 Kočín – Přeštice
 25. Projednání žádosti o koupi pozemku 2047/26 Karla Vodičky ze dne  13.3.2017
 26. Schválení žádosti o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti v Plzeňském kraji na rok 2017 a schválení smlouvy mezi Plzeňským krajem a obcí Slatina o poskytnutí účelové dotace.
 27. Projednání odměny paní Marii Kolářové.
 28. Diskuse
 29. Závěr

Zastupitelstvo obce hlasovalo o předloženém programu jako o celku.

Pro: 7 hlasů

Proti: ---

Zdržel se: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje 7-mi hlasy program zastupitelstva. Program zastupitelstva je přílohou tohoto Zápisu č. 1

 

ad 1)  Kontrola usnesení z jednání Zastupitelstva obce Slatina konaného dne 21.12. 2016 ad body:

3)      Návrh kanalizace – Jih obce Slatina je na pořadu zastupitelstva obce 24.3.2017, bod3)

4), 5) Záměr odprodeje majetku obce je předmětem jednání Zastupitelstva obce 24.3.2017, body 7) a 8)

6)      Smlouva je podepsána oběma stranami a podána na KÚ

10)     Pasport místních komunikací zpracován k projednání na Zastupitelstvu obce 24.3.2017, bod 13)

16)     Odkup nemovitosti do majetku obce je předmětem projednání Zastupitelstvem obce 24.3.2017 body 9), 10) a 11)

Zastupitelstvo bere informace na vědomí

 

ad 2) Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání volbu určeného zastupitele pro zpracování územního plánu. Po výzvě starosty, zda se chce ujmout tohoto úkolu někdo ze zastupitelů z vlastní iniciativy a bez odezvy, navrhnul místostarosta obce jako určeného zastupitele pro zpracování územního plánu starostu obce Václava Vachušku.

Pro: 6 hlasů

Zdržel se: 1 hlas (Václav Vachuška)

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce Slatina schvaluje 6-ti hlasy bez výhrad Václava Vachušku, starostu obce jako určeného zastupitele pro zpracování územního plánu.

 

ad 3) Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání záměr realizace kanalizace Slatina – Jih podle návrhu Jiřího Tagla ze dne 10.3.2017.

Pro: 7 hlasů

Zdržel se: --

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce Slatina schvaluje 7-mi hlasy bez výhrad návrh kanalizace Slatina – Jih a pověřují starostu obce k zajištění zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby.

 

ad 4)   Starostou obce byl zastupitelstvu obce předložen v návaznosti na projednaný bod 3) návrh na projednání zveřejnění záměrů:

        - odkup do majetku obce části pozemků p.č. 2047/2 a st.p. 94 ve vlastnictví Vlnasová Dagmar, č. p. 16, 34101 Slatina

        - odkup do majetku obce část p.p.č. 2046/76 ve vlastnictví Běloch Václav, č. p. 25, 34101 Slatina

        - odkupu do majetku obce, části p.p.č. 2046/77 (ve spoluvlastnictví Benedikt Josef, č. p. 18, 34101 Slatina; Hatová Pavla, Jetenovice 50, 34101 Velký Bor; Krechová Eva Mgr., č. p. 60, 34101 Slatina; Malinová Jaroslava, Gartenstr. 1, 8302 Kloten, Švýcarsko; Mráz Vladimír, Nad Lomnicí 1256, 38801 Blatná; Raška Antonín Ing., Holkovice 54, 34101 Chanovice; Růt Karel, č. p. 19, 34101 Slatina; Vachuška Jan Ing., č. p. 17, 34101 Slatina; Výrobně obchodní družstvo Kadov, č. p. 65, 38733 Kadov) nebo zřízení služebnosti inženýrské sítě k uvedenému pozemku

        - odkup do majetku obce části p.p.č. 2046/83 a 2046/40 ve vlastnictví Malinová Jaroslava, Gartenstr. 1, 8302 Kloten, Švýcarsko nebo zřízení služebnosti inženýrské sítě k uvedeným pozemkům.

        - prodej z majetku obce část p.p.č. 18/2 za cenu 12 Kč/m2 pro realizaci záměru kanalizace Jih – Slatina podle příloh.

Pro: 7 hlasů

Zdržel se: ---

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce 7-mi hlasy bez výhrad schvaluje zveřejnění záměrů

- odkup do majetku obce části pozemků p.č. 2047/2 a st.p. 94 ve vlastnictví Vlnasová Dagmar, č. p. 16, 34101 Slatina

        - odkup do majetku obce část p.p.č. 2046/76 ve vlastnictví Běloch Václav, č. p. 25, 34101 Slatina

        - odkupu do majetku obce, části p.p.č. 2046/77 (ve spoluvlastnictví Benedikt Josef, č. p. 18, 34101 Slatina; Hatová Pavla, Jetenovice 50, 34101 Velký Bor; Krechová Eva Mgr., č. p. 60, 34101 Slatina; Malinová Jaroslava, Gartenstr. 1, 8302 Kloten, Švýcarsko; Mráz Vladimír, Nad Lomnicí 1256, 38801 Blatná; Raška Antonín Ing., Holkovice 54, 34101 Chanovice; Růt Karel, č. p. 19, 34101 Slatina; Vachuška Jan Ing., č. p. 17, 34101 Slatina; Výrobně obchodní družstvo Kadov, č. p. 65, 38733 Kadov) nebo zřízení služebnosti inženýrské sítě k uvedenému pozemku

        - odkup do majetku obce části p.p.č. 2046/83 a 2046/40 ve vlastnictví Malinová Jaroslava, Gartenstr. 1, 8302 Kloten, Švýcarsko nebo zřízení služebnosti inženýrské sítě k uvedeným pozemkům

        - prodej z majetku obce část p.p.č. 18/2 za cenu 12 Kč/m2

pro realizaci záměru kanalizace Jih – Slatina podle příloh. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce pořízením geometrického zaměření všech dotčených pozemků.

 

ad 5) Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání vyrovnání terénu pod částí pozemku p.č. 2047/1 (vyznačená plocha) podle návrhu za účelem vyrovnání terénu.

Pro: 7 hlasů

Zdržel se: ---

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce 7-mi hlasy bez výhrad schvaluje vyrovnání terénu pod částí pozemku p.č. 2047/1 podle návrhu a pověřuje starostu obce zajištění geometrického zaměření plochy a příslušného povolení.

 

ad 6)   Starosta předložil zastupitelstvu obce k projednání výpovědi smluv o pronájmu pozemků na dobu neurčitou na p. p.č. 2047/1, p. Milanovi Čadovi č.p. 69 Slatina a Romanovi Machovcovi č.p. 67 Slatina k 31.3.2017 podle bodu 5 Smlouvy. Zároveň navrhnul umožnit nájemcům na základě jejich žádosti pronájem pozemků k uskladnění dřeva na p.p.č. 2047/1 v jiném místě, za stejných podmínek jako v původní smlouvě.

Pro: 7 hlasů

Zdržel se: ---

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce 7-mi hlasy bez výhrad schvaluje výpovědi smluv o pronájmu pozemků na dobu neurčitou na p. p.č. 2047/1 v k.ú. Slatina u Horažďovic, p. Milanovi Čadovi č.p. 69 Slatina a Romanovi Machovcovi č.p. 67 Slatina k 31.3.2017 podle bodu 5 Smlouvy a schvaluje umožnit nájemcům na základě jejich žádosti pronájem pozemků k uskladnění dřeva na p.p.č. 2047/1 v jiném místě, za stejných podmínek jako v původní smlouvě.

 

ad 7) Starosta obce předložil zastupitelstvu k projednání žádost p. Josefa Benedikta č.p. 18 Slatina ze dne 10.3.2017 na odkup pozemku p.č. 2047/21 v k.ú. Slatina u Horažďovic o výměře 55 m2 (ostatní plocha) za cenu 12 Kč/m2 podle záměru obce zveřejněného 1.2.2017.

Pro: 7 hlasů

Zdržel se: ---

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce 7-mi hlasy bez výhrad schvaluje na základě žádosti p. Josefa Benedikta, č.p. 18 Slatina ze dne 10.3.2017 prodej pozemku p.č. 2047/21 v k. ú. Slatina u Horažďovic o výměře 55 m2 (ostatní plocha) za cenu 12 Kč/m2 podle záměru obce zveřejněného 1.2.2017.

 

ad 8)   Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání žádost p. Josefa Benedikta, č.p. 18, Slatina ze dne 10.3.2017 na odkup pozemku díl a + b p. p. č. 2116/6 (ostatní plocha) v k.ú. Slatina u Horažďovic o výměře 78 m2, podle geometrického plánu č. 182-116/2016 zpracovaného dne 5.12.2016 Bc. Michalem Šedivým, za cenu 12 Kč/m2, podle záměru obce zveřejněného 1.2.2017.

Pro: 7 hlasů

Zdržel se:

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce 7-mi hlasy bez výhrad schvaluje na zkladě žádosti p. Josefa Benedikta, č.p. 18, Slatina ze dne 10.3.2017 prodej pozemku díl a + b p. p. č. 2116/6 (ostatní plocha) v k.ú. Slatina u Horažďovic o výměře 78 m2, podle geometrického plánu č. 182-116/2016 zpracovaného dne 5.12.2016 Bc. Michalem Šedivým, za cenu 12 Kč/m2, podle záměru obce zveřejněného 1.2.2017.

                                                                 

ad 9)   Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání odkup do majetku obce p. st. 44/21 v k. ú Slatina u Horažďovic o výměře 98 m2, zastavěná plocha a nádvoří ve vlastnictví p. Benedikt Josef, č. p. 18, 34101 Slatina, podle záměru obce Slatina, zveřejněného 1.2.2017. Na základě nabídky p. Benedikta ze dne 10.3.2017 je cena za p. st. 44/21 12 Kč/m2 a nabídnuta směna za pozemky uvedené v bodu 7) a 8) tohoto zápisu s tím, že p. Josef Benedikt doplatí rozdíl ploch – 35 m2 za cenu 12 Kč/m2 a náklady spojené s vyhotovením směnné smlouvy a náklady spojené s vkladem do KN hradí obec Slatina.

Pro: 7 hlasů

Zdržel se: ---

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce 7-mi hlasy bez výhrad schvaluje odkup do majetku obce p. st. 44/21 v k.ú. Slatina u Horažďovic o výměře 98 m2, zastavěná plocha a nádvoří ve vlastnictví p. Benedikt Josef, č. p. 18, 34101 Slatina podle záměru obce Slatina, zveřejněného 1.2.2017 na základě nabídky p. Benedikta ze dne 10.3.2017 za cenu 12 Kč/m2. Zároveň zastupitelstvo obce schvaluje 7-mi hlasy bez výhrad směnu p. st. 44/21 o výměře 98 m2 v k.ú Slatina u Horažďovic za pozemky uvedené v bodu 7) a 8) tohoto zápisu s tím, že p. Josef Benedikt doplatí rozdíl ploch – 35 m2 za cenu 12 Kč/m2 a náklady spojené s vyhotovením směnné smlouvy a náklady spojené s vkladem do KN hradí obec Slatina.

 

ad 10) Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání pronájem/odkup do majetku obce st. p. 44/7 - zastavěná plocha a nádvoří ve vlastnictví Česká republika, (zastoupená Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3), podle záměru obce Slatina, který byl zveřejněn 1.2.2017. Starosta obce informoval zastupitele o tom, že žádost byla odeslána na SPÚ 20.2.2017, prozatím odpověď nedošla.

Pro: 7 hlasů

Zdržel se: ---

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce bere bez výhrad informaci na vědomí.

 

ad 11)  Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání odkoupení do majetku obce Slatina nemovitosti bez čp./č. ev., ve vlastnictví Výrobně-obchodní družstvo SVÉRADICE, č. p. 158, 34101 Svéradice na p. st. 44/21 zastavěná plocha a nádvoří a st. p. 44/7 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slatina u Horažďovic podle záměru obce Slatina, který byl zveřejněn 1.2.2017. Starosta obce předložil zastupitelstvu nabídku VOD Svéradice, doručenou 24.3.2017. Představenstvo VOD Svéradice schvaluje usnesením ze dne 2.3.2017 prodej výše uvedené nemovitosti s tím, že cena nemovitosti bude stanovena odhadem, který zajistí obec Slatina.

Pro: 7 hlasů

Zdržel se: ---

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje 7-mi hlasy bez výhrad zpracování odhadu nemovitosti bez čp./č. ev., ve vlastnictví Výrobně-obchodní družstvo SVÉRADICE, č. p. 158, 34101 Svéradice na p. st. 44/21 zastavěná plocha a nádvoří a st. p. 44/7 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slatina u Horažďovic pro účely odkoupení nemovitosti do majetku obce a pověřuje starostu obce zajištěním jeho zpracování. Rozhodnutí o odkoupení nemovitosti odkládá do doby pořízení posudku.

 

ad 12)  Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání kácení stromů na p.p.č. 2216/6 – ostatní komunikace/ostatní plocha a p.p.č. 1153 zamokřená plocha/vodní plocha. Starosta obce seznámil zastupitele obce s havarijním stavem třech lip, který byl zjištěn pracovníky ČEZ na p. p.č. 2216/6. Olše na p.p.č. 1153 se nachází uprostřed vodní plochy, která e určena k rekonstrukci.

Pro: 7 hlasů

Zdržel se: ---

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje 7-mi hlasy bez výhrad kácení stromů – třech lip v havarijním stavu na p.p.č. 2216/6 – ostatní komunikace/ostatní plocha a olší na p.p.č. 1153 zamokřená plocha/vodní plocha. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce zajištění ke dni kácení na p.p.č. 2216/6 odpojení el. energie a na návsi a odpojení přívodního kabelu k hasičské zbrojnici odbornou společností – ČEZ.

 

ad 13)  Starosta obce předložil zastupitelstvu obce ke schválení pasport místních komunikací zpracovaný p. Pavlem Marešem 3.3.2017.

Pro: 7 hlasů

Zdržel se: ---

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje 7-mi hlasy bez výhrad úseky komunikací, které budou obecním úřadem Slatina zařazeny do kategorie místní komunikace.

 

ad 14)  Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání pořádání akce „Dny Heleny Růžičkové“. Martin Chaloupka uvedl, že je ve Slatině dost akcí přiměřených velikosti obce a „Slatinský patník“ je dostatečná prezentace. Starosta obce oponoval, že je potřebné tradici k připomenutí Heleny Růžičkové udržovat a po diskusi navrhnul uspořádat v obci Slatina v termínu výročí narození Heleny Růžičkové promítání filmů, ve kterých Helena Růžičková účinkovala.

Pro: 7 hlasů

Zdržel se: ---

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje 7-mi hlasy bez výhrad uspořádání „Dnů Heleny Růžičkové“ formou promítání jejich filmů v termínu výročí jejího narození v obci Slatina a pověřují starostu obce jejich organizací.

 

ad 15)  Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání aktuální žádosti o dotace obce. Starosta informoval o podání žádosti o dotaci do nadace ČEZ (ovocné stromy), SZIF (lavičky, stolek a odpadkový koš - náves) a POSV PK (oprava místní komunikace – asfaltová plocha p.p.č. 2077 obec – rozcestí Kadov/Lnářský Málkov).

Pro: 7 hlasů

Zdržel se: ---

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce bere bez výhrad informaci na vědomí.

 

ad 16) Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání stanovení cen kanalizačních přípojek. Vzhledem k blížícímu se termínu realizace první části kanalizace starosta upozornil zastupitele na nutnost stanovení provedení kanalizačních přípojek a stanovení finančního podílu, který budou připojovaní platit. Starosta obce navrhuje spravedlivý způsob provedení kanalizačních přípojek s ohledem na to, že někteří můžou mít délku připojení například 70 m, jiní 5 m. Navrhuje provedení připojení při budování kanalizace odbornou firmou a finanční účast připojovaných navrhuje stanovit pro přípojné místo jako paušální částku vypočtenou z 50 % z celkových odhadovaných nákladů rozdělených počtem plánovaných přípojek. Martin Chaloupka se ohradil, že si provede připojení na svém pozemku sám. Starosta oponoval, že připojení musí být profesionální a ne laické. Jiří Renč navrhnul částku například 5 tis. Kč. V průběhu diskuse se zastupitelé neshodli na žádném způsobu stanovení cen přípojek ani její výši. Místostarosta obce navrhnul tento bod projednat na příštím zastupitelstvu obce Slatina

Pro: 7 hlasů

Zdržel se: ---

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce se neshodlo na stanovení cen kanalizačních přípojek a způsobu provedení a projednání tohoto bodu se odkládá na jednání příštího zastupitelstva.

 

ad 17)  Starosta obce předložil zastupitelstvu obce ke schválení účast obce Slatina v projektech DSO Horažďovicko „Vybudování recyklačního centra“ stavebních odpadů a „Separace stavební suti v obcích ORP Horažďovice“ za účelem společného řešení stavebních odpadů. Byly projednány předběžné podmínky spoluúčasti na projektech.

Pro: 7 hlasů

Zdržel se: ---

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje 7-mi hlasy bez výhrad účast obce Slatina v projektech DSO Horažďovicko „Vybudování recyklačního centra“ stavebních odpadů a „Separace stavební suti v obcích ORP Horažďovice“ za účelem společného řešení stavebních odpadů.

 

ad 18)  Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání zveřejnění záměru obce Slatina na směnu částí pozemků u budovy č.p. 8, 2116/2 – vodní plocha a 2116/6 ostatní plocha/ostatní komunikace v k.ú. Slatina u Horažďovic ve vlastnictví obce Slatina a p.p.č. 9 - zahrada ve vlastnictví FARMA LOUŽNÁ s.r.o., Loužná 51, 34101 Myslív, tj. podle skutečného oplocení pozemku u budovy s č. p. 8.

Pro: 7 hlasů

Zdržel se: ---

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje 7-ti hlasy bez výhrad zveřejnění záměru obce Slatina na směnu částí pozemků u budovy č.p. 8, 2116/2 – vodní plocha a 2116/6 ostatní plocha/ostatní komunikace v k.ú. Slatina u Horažďovic ve vlastnictví obce Slatina a část p.p.č. 9 - zahrada ve vlastnictví FARMA LOUŽNÁ s.r.o., Loužná 51, 34101 Myslív, a pověřuje starostu pořízením zaměření skutečného stavu oplocení pozemku u budovy s č. p. 8.

 

ad 19)  Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání změny druhu pozemku cesty do „Červánek“:

 1. a) 283/15 – orná půda – 261 m2 na ostatní komunikace/ostatní plocha
 2. b) 283/16 – orná půda – 459 m2 na ostatní komunikace/ostatní plocha

Pro: 7 hlasů

Zdržel se: ---

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje 7-mi hlasy bez výhrad změny druhu pozemku cesty do „Červánek“: a) 283/15 – orná půda – 261 m2 na ostatní komunikace/ostatní plocha, b) 283/16 – orná půda – 459 m2 na ostatní komunikace/ostatní plocha a pověřují starostu obce zajištěním změny.

 

ad 20) Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání Smlouvy o poskytnutí dotace Nemocnici následné péče LDN Horažďovice s.r.o. a navrhuje částku min. 5000,- Kč. Jiří Renč a Martin Chaloupka navrhují částku 3000,- Kč. Projednávána byla dotace ve výši 3000,- Kč.

Pro: 5 hlasů

Zdržel se: -

Proti: 2 (Václav Vachuška, Pavel Kandr)

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje 5-ti hlasy Smlouvu o poskytnutí dotace Nemocnici následné péče LDN Horažďovice s.r.o. s dotací 3000,- Kč.

 

ad 21)  Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání zhotovení kanalizační přípojky Pastejříkovi č.p. 35 – čistírna Májovka na základě žádosti paní Jarmily Pastejříkové ze dne 24.3.2017.

Pro: 7 hlasů

Zdržel se: ---

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje 7-mi hlasy bez výhrad zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby kanalizační přípojky Pastejříkovi č.p. 35 – čistírna Májovka a pověřuje starostu obce zadáním zpracování projektové dokumentace.

 

ad 22) Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání zhotovení kanalizační přípojky Petrů – Malinovi – Šimonovi – Soukupovi.

Pro: 7 hlasů

Zdržel se: ---

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje 7-mi hlasy bez výhrad zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby kanalizační přípojky Petrů – Malinovi – Šimonovi – Soukupovi a pověřuje starostu obce zadáním zpracování projektové dokumentace.

 

ad 23)  Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání návrh na vybudování místa umístění speciálních nádob na odpad – Dráha. Starosta obce uvedl, že pro umístění speciálních nádob na BRO a stavební suť je potřebné vybudovat místo s dobrou obslužností a navrhnul JV roh pozemku 2047/1 s tím, že dojde k vyrovnání a úpravě povrchu a osázení keři tak, aby vhodně oddělily místa od okolí.

Pro: 7 hlasů

Zdržel se: ---

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje 7-mi hlasy bez výhrad vybudování místa na umístění speciálních sběrných nádob na BRO a stavební suť v jihovýchodní části p. p.č. 2047/1. Dojde k úpravě a zpevnění povrchu včetně osázení keři po obvodu místa. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce přípravou místa.

 

ad 24)  Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání výši náhrady z věcného břemene linky V432/429 Kočín – Přeštice v k.ú. Slatina u Horažďovic, podle nabídky zaslané ČEPS v zastoupení AK Mrázik a spol. ve výši 19692,- Kč. Starosta informoval zastupitele o vyjednávání výše náhrady.

Pro: 7 hlasů

Zdržel se: ---

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje 7-mi hlasy bez výhrad výši náhrady obci Slatina z věcného břemene linky V432/429 Kočín – Přeštice v k.ú. Slatina u Horažďovic, podle nabídky zaslané ČEPS v zastoupení AK Mrázik a spol. ve výši 19692,- Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.

 

ad 25) Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání žádost Karla Vodičky ze dne 13.3.2017 na koupi pozemku 2047/26 v k.ú. Slatina u Horažďovic pro výstavbu RD.

Pro: 7 hlasů

Zdržel se: ---

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje 7-mi hlasy bez výhrad prodej Karlovi Vodičkovi pozemku 2047/26 za účelem výstavby RD při dodržení schválených podmínek prodeje pozemků pro výstavbu RD v obci Slatina a pověřuje starostu obce k přípravě a podpisu příslušných smluv.

 

ad 26) Starosta obce předložil zastupitelstvu obce ke schválení žádosti Plzeňského kraje o poskytnutí účelové dotace ve výši 4080 Kč na zajištění dopravní obslužnosti v Plzeňském kraji na rok 2017 a schválení smlouvy mezi Plzeňským krajem a obcí Slatina o poskytnutí účelové dotace.

Pro: 7 hlasů

Zdržel se: ---

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje 7-mi hlasy bez výhrad žádost Plzeňsko kraje o poskytnutí účelové dotace ve výši 4080 Kč na zajištění dopravní obslužnosti v Plzeňském kraji na rok 2017 a schvaluje smlouvu mezi Plzeňským krajem a obcí Slatina o poskytnutí účelové dotace.

 

ad 27) Starosta obce předložil zastupitelstvu obce ke schválení odměny paní Marii Kolářové ve výši 6000,- Kč za příkladné plnění pracovních povinností.

Pro: 7 hlasů

Zdržel se: ---

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje 7-mi hlasy bez výhrad odměnu paní Marii Kolářové ve výši 6000,- Kč za příkladné plnění pracovních povinností.

 

ad 28) Diskuse

V diskusi byl odsouhlasen servis sekaček – zodpovídá Martin Chaloupka, navýšení cen prací za sekání obecních prostranství na 90,- Kč/hod. Dále byla projednáván stav pořízení dvou dopravních zrcadel. Starosta informoval o podání žádosti a jejím přerušení na DO MěÚ Horažďovice z důvodu prodlení dodávky projektu. Dále byl projednán stav řízení směny p. p. č. 2060/1 o výměře 136 m2 (ostatní plocha) ve vlastnictví obce Slatina v k. ú. Slatina u Horažďovic za p.p.č. 313 o výměře 144 m2 (ostatní plocha) ve vlastnictví p. Martina Chaloupky a paní Jany Chaloupkové, Slatina 31, v k. ú. Slatina u Horažďovic, oba v ceně 12 Kč/m2 podle geometrického plánu zpracovaného pod č. 176-48/2016 Bc. Michalem Šedivým ze dne 8.9.2016. Z důvody chyby v geometrickém plánu nebylo možné směnu dokončit a v současné době probíhá nové vyhotovení geometrického plánu.

 

ad 29)  Závěr

 

Starosta obce jednání zastupitelstva obce oficiálně ukončil ve 21:40 hodin.

Zapisovatel:   Václav Ladman                  ………………………………………………………………

Ověřovatelé zápisu:  

Jaroslava Chalupná                            ……………………………………………………………

Milan Čada                                   ……………………………………………………………      

Starosta obce: Ing. Václav Vachuška           …………………………………………………………………

 

Ve Slatině dne 29. 3. 2017

 

Dokumenty ke stažení: zapis_24032013 (403 kB | PDF)