Vyvěšeno dne: 29. 12. 2017 / Sejmuto dne:  8. 1. 2018

Zápis z jednání zastupitelstva obce Slatina - 22. 12. 2017

Zápis č. 4

z jednání zastupitelstva obce Slatina konaného dne 22.12.2017 od 18:30 hodin v prostorách obecního úřadu, Slatina 62Přítomni: Ing. Václav Vachuška, Pavel Kandr, Milan Čada, Václav Ladman, Jiří Renč, Jaroslava Chalupná

Omluveni: Martin Chaloupka

Přítomno: 6 členů zastupitelstva, zasedání je usnášeníschopné

Návrh na ověřovatele zápisu: Pavel Kandr, Jaroslava Chalupná; zapisovatele: Václav Ladman

 

Členové zastupitelstva hlasovali o navrženém zapisovateli a ověřovatelích zápisu společně.

Pro: 6 hlasů

Proti: ---

Zdržel se: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje 6-ti hlasy zapisovatele Václava Ladmana a ověřovatele zápisu Pavla Kandra a Jaroslavu Chalupnou.

 

Jednání řídil: Ing. Václav Vachuška, starosta obce

 

Program zastupitelstva obce Slatina 22.12.2017

 1. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva.
 2. Projednání rozpočtu obce na rok 2018.
 3. Pořízení projektové dokumentace na realizaci opravy povrchu místní komunikace na p.p.č. 2077 v délce 240 m.
 4. Pořízení projektové dokumentace na realizace opravy povrchu účelové komunikace na p. p. č. 283/15; 2061/4; 283/16 a 2061/3 (Červánky III Etapa).
 5. Projednání likvidace komunálního odpadu v návaznosti na usnesení bod 3) zápisu č. 4-23/9/16 z jednání zastupitelstva obce Slatina konaného dne 23.9.2016 od 1.1.2018.
 6. Podání rozdělení p. p. č. 2047/1 podle GP č. 169-97/2014 zpracovaného Bc. Michalem Šedivým dne 16. června 2015.
 7. Projednání žádosti p. Miloslava Soukupa na odkup z majetku obce pozemku p.č. 2116/26 o výměře 32 m2 – ostatní plocha/jiná plocha v k.ú. Slatina u Horažďovic ve vlastnictví Obec Slatina, Slatina 62, 34101, IČ: 43313906, podle geometrického plánu zpracovaného pod č.187-78/2017 Bc. Michalem Šedivým ze dne 24.8.2017 a potvrzeného KÚ pro Plzeňský kraj, KP Klatovy PGP-826/2017-404 ze dne 31.8.2017, za cenu 12 Kč/m2. Záměr zveřejněn 16.10.2017.
 8. Projednání žádosti p. Josefa Benedikta ze dne 6.12.2017 na odkup pozemku p.č. 2047/21 o výměře 55 m2 (ostatní plocha) za cenu 12 Kč/m2 podle záměru obce zveřejněného 1.2.2017.
 9. Projednání žádosti p. Josefa Benedikta ze dne 6.12.2017 na odkup pozemku p.č. 2116/22 ostatní ploch/jiná plocha o výměře 70 m2 a pozemku p.č. 2116/23 ostatní plocha/jiná plocha o výměře 8 m2 vše v k.ú. Slatina u Horažďovic ve vlastnictví Obec Slatina, Slatina 62, 34101, IČ: 43313906, podle geometrického plánu zpracovaného pod č.188-80/2017 Bc. Michalem Šedivým ze dne 23.8.2017 a potvrzeného KÚ pro Plzeňský kraj, KP Klatovy PGP-815/2017-404 ze dne 30.8.2017 za cenu 12 Kč/m2, podle záměru obce zveřejněného 16.10.2017.
 10. Projednání odkupu do majetku obce p. st. 44/21 v k.ú. Slatina u Horažďovic, zastavěná plocha a nádvoří ve vlastnictví p. Benedikt Josef, XXX, podle záměru obce Slatina, zveřejněného 1.2.2017.
 11. Projednání návrhu na zveřejnění záměru na odkup části komunikací na pozemku p.č. 2153 o výměře 379 m2 a 2172 o výměře 1312 m2, obé ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Slatina a část koryta, umělého vodního toku na pozemku p.č. 832/24 o výměře 143 m2 také v k.ú. Slatina, vše v majetku Obce Kadov, Kadov 65, 387 33 IČ: 00251283.
 12. Projednání záměru obce Slatina na odkup do majetku obce Slatina pozemku p.č. 1475 ostatní komunikace/ostatní plocha o výměře 137 m2 v k. ú. Kadov u Blatné v majetku Obce Kadov, Kadov 65, 387 33 IČ: 00251283 za cenu 10 Kč/m2. Záměr zveřejněn 16.10.2017.
 13. Projednání záměru obce Slatina na odkup do majetku obce p.č.st. 68/1 a p.č.st. 68/2 a nemovitosti č.p. 46 na p.p.st. 68/1 a 68/2vše v k.ú. Slatina u Horažďovic ve vlastnictví Hrušková Alena, XXX.
 14. Projednání návrhu rozpočtu DSO Radina a rozpočtové opatření 1/2017.
 15. Projednání návrhu rozpočtu DSO Horažďovicko a rozpočtového výhledu na rok 2019 a 2020.
 16. Schválení rozpočtové změny č. 5/2017.
 17. Schválení přijetí finančního příspěvku KÚ PK na hospodaření v lesích ve výši 19595,- Kč.
 18. Schválení Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace DSO Horažďovicko na financování investičních výdajů spojených s pořízením 3 ks kontejnerů „Logistická síť pro svoz biologicky rozložitelných odpadů v ORP Horažďovice“.
 19. Schválení odměn.
 20. Projednání složení inventarizační komise.
 21. Projednání zhotovení pasportu dopravního značení obce Slatina.
 22. Projednání zimní údržby obecních cest.
 23. Projednání územního plánu obce Slatina.
 24. Diskuse.
 25. Závěr.

 

Starosta obce navrhnul zastupitelům ke schválení doplněný program zastupitelstva:

 1. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva.
 2. Projednání rozpočtu obce na rok 2018.
 3. Pořízení projektové dokumentace na realizaci opravy povrchu místní komunikace na p.p.č. 2077 v délce 240 m.
 4. Pořízení projektové dokumentace na realizace opravy povrchu účelové komunikace na p. p. č. 283/15; 2061/4; 283/16 a 2061/3 (Červánky III Etapa).
 5. Projednání likvidace komunálního odpadu v návaznosti na usnesení bod 3) zápisu č. 4-23/9/16 z jednání zastupitelstva obce Slatina konaného dne 23.9.2016 od 1.1.2018.
 6. Podání rozdělení p. p. č. 2047/1 podle GP č. 169-97/2014 zpracovaného Bc. Michalem Šedivým dne 16. června 2015.
 7. Projednání žádosti p. Miloslava Soukupa na odkup z majetku obce pozemku p.č. 2116/26 o výměře 32 m2 – ostatní plocha/jiná plocha v k.ú. Slatina u Horažďovic ve vlastnictví Obec Slatina, Slatina 62, 34101, IČ: 43313906, podle geometrického plánu zpracovaného pod č.187-78/2017 Bc. Michalem Šedivým ze dne 24.8.2017 a potvrzeného KÚ pro Plzeňský kraj, KP Klatovy PGP-826/2017-404 ze dne 31.8.2017, za cenu 12 Kč/m2. Záměr zveřejněn 16.10.2017.
 8. Projednání žádosti p. Josefa Benedikta ze dne 6.12.2017 na odkup pozemku p.č. 2047/21 o výměře 55 m2 (ostatní plocha) za cenu 12 Kč/m2 podle záměru obce zveřejněného 1.2.2017.
 9. Projednání žádosti p. Josefa Benedikta ze dne 6.12.2017 na odkup pozemku p.č. 2116/22 ostatní ploch/jiná plocha o výměře 70 m2 a pozemku p.č. 2116/23 ostatní plocha/jiná plocha o výměře 8 m2 vše v k.ú. Slatina u Horažďovic ve vlastnictví Obec Slatina, Slatina 62, 34101, IČ: 43313906, podle geometrického plánu zpracovaného pod č.188-80/2017 Bc. Michalem Šedivým ze dne 23.8.2017 a potvrzeného KÚ pro Plzeňský kraj, KP Klatovy PGP-815/2017-404 ze dne 30.8.2017 za cenu 12 Kč/m2, podle záměru obce zveřejněného 16.10.2017.
 10. Projednání odkupu do majetku obce p. st. 44/21 v k.ú. Slatina u Horažďovic, zastavěná plocha a nádvoří ve vlastnictví p. Benedikt Josef, XXX, podle záměru obce Slatina, zveřejněného 1.2.2017.
 11. Projednání návrhu na zveřejnění záměru na odkup části komunikací na pozemku p.č. 2153 o výměře 379 m2 a 2172 o výměře 1312 m2, obé ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Slatina a část koryta, umělého vodního toku na pozemku p.č. 832/24 o výměře 143 m2 také v k.ú. Slatina, vše v majetku Obce Kadov, Kadov 65, 387 33 IČ: 00251283.
 12. Projednání záměru obce Slatina na odkup do majetku obce Slatina pozemku p.č. 1475 ostatní komunikace/ostatní plocha o výměře 137 m2 v k. ú. Kadov u Blatné v majetku Obce Kadov, Kadov 65, 387 33 IČ: 00251283 za cenu 10 Kč/m2. Záměr zveřejněn 16.10.2017.
 13. Projednání záměru obce Slatina na odkup do majetku obce p.č.st. 68/1 a p.č.st. 68/2 a nemovitosti č.p. 46 na p.p.st. 68/1 a 68/2vše v k.ú. Slatina u Horažďovic ve vlastnictví Hrušková Alena, XXX.
 14. Projednání návrhu rozpočtu DSO Radina a rozpočtové opatření 1/2017.
 15. Projednání návrhu rozpočtu DSO Horažďovicko a rozpočtového výhledu na rok 2019 a 2020.
 16. Schválení rozpočtové změny č. 5/2017.
 17. Schválení přijetí finančního příspěvku KÚ PK na hospodaření v lesích ve výši 19595,- Kč.
 18. Schválení Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace DSO Horažďovicko na financování investičních výdajů spojených s pořízením 3 ks kontejnerů „Logistická síť pro svoz biologicky rozložitelných odpadů v ORP Horažďovice“.
 19. Schválení odměn.
 20. Projednání složení inventarizační komise.
 21. Projednání zhotovení pasportu dopravního značení obce Slatina.
 22. Projednání zimní údržby obecních cest.
 23. Projednání územního plánu obce Slatina.
 24. Projednání Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace DSO Horažďovicko na financování neinvestičních výdajů spojených s opravou 2 ks křížků projektu „Obnova drobných sakrálních památek v obcích na území svazku Horažďovicko“.
 25. Diskuse.
 26. Závěr.

 

Zastupitelstvo obce hlasovalo o předloženém programu jako o celku.

Pro: 6 hlasů

Proti: ---

Zdržel se: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje 6-ti hlasy bez výhrad program zastupitelstva.

 

ad 1) Kontrola usnesení z jednání Zastupitelstva obce Slatina konaného dne 16.6. 2017 ad body:

- Výměna vnitřního vybavení hasičské zbrojnice se uskuteční začátkem roku 2018.

Zastupitelstvo bere informaci na vědomí

 

ad 2) Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání návrh rozpočtu obce na rok 2018

Pro: 6 hlasů

Zdržel se: --

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce Slatina schvaluje 6-ti hlasy bez výhrad rozpočet obce Slatina na rok 2018 ve výši 2 054 700,- Kč.

 

ad 3) Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání pořízení projektové dokumentace na realizaci opravy povrchu místní komunikace na p.p.č. 2077 v délce 240 m.

Pro: 6 hlasů

Zdržel se: --

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce Slatina schvaluje 6-ti hlasy bez výhrad pořízení projektové dokumentace na realizaci opravy povrchu místní komunikace na p.p.č. 2077 v k.ú. Slatina u Horažďovic v délce 240 m a pověřují starostu obce oslovením 3 projekčních společností a zadáním zpracování projektové dokumentace podle nejvýhodnější předložené nabídky.

 

ad 4) Starostou obce bylo zastupitelstvu obce předložena k projednání změna účelu využití/druhu pozemku p.p.č. 283/15 a 283/16 orná půda a pořízení projektové dokumentace na realizace opravy povrchu účelové komunikace na p. p. č. 283/15; 2061/4; 283/16 a 2061/3 vše v k.ú. Slatina u Horažďovic (Červánky III Etapa).

Pro: 6 hlasů

Zdržel se: ---

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce Slatina schvaluje 6-ti hlasy bez výhrad změnu účelu využití/druhu pozemku p.č. 283/15 a 283/16 v k.ú. Slatina u Horažďovic a pořízení projektové dokumentace na realizaci opravy povrchu účelové komunikace na p. p. č. 283/15; 2061/4; 283/16 a 2061/3 vše v k.ú. Slatina u Horažďovic (Červánky III Etapa) a pověřují starostu obce oslovením 3 projekčních společností a zadáním zpracování projektové dokumentace podle nejvýhodnější předložené nabídky.

 

ad 5) Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání návrh způsobu likvidace komunálního odpadu v návaznosti na usnesení bod 3) zápisu č. 4-23/9/16 z jednání zastupitelstva obce Slatina konaného dne 23.9.2016 od 1.1.2018.

Pro: 6 hlasů

Zdržel se: ---

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce 6-ti hlasy bez výhrad schvaluje pro občany obce a vlastníky nemovitostí zkušební dobu 4 měsíců pro individuální výběr způsobu likvidace komunálního odpadu. Jeden systém je stávající – využití popelnic, druhý – využití dvou centrálních sběrných kontejnerů.

 

ad 6) Starosta předložil zastupitelstvu obce k projednání rozdělení p. p. č. 2047/1 podle GP č. 169-97/2014 zpracovaného Bc. Michalem Šedivým dne 16. června 2015.

Pro: 6 hlasů

Zdržel se: ---

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce 6-ti hlasy bez výhrad schvaluje rozdělení p. p. č. 2047/1 podle GP č. 169-97/2014 zpracovaného Bc. Michalem Šedivým dne 16. června 2015.

 

ad 7) Starosta obce předložil zastupitelstvu k projednání žádost p. Miloslava Soukupa na odkup z majetku obce pozemku p.č. 2116/26 o výměře 32 m2 – ostatní plocha/jiná plocha v k.ú. Slatina u Horažďovic ve vlastnictví Obec Slatina, Slatina 62, 34101, IČ: 43313906, podle geometrického plánu zpracovaného pod č.187-78/2017 Bc. Michalem Šedivým ze dne 24.8.2017 a potvrzeného KÚ pro Plzeňský kraj, KP Klatovy PGP-826/2017-404 ze dne 31.8.2017, za cenu 12 Kč/m2. Záměr zveřejněn 16.10.2017.

Pro: 6 hlasů

Zdržel se: ---

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce 6-ti hlasy bez výhrad schvaluje na základě žádosti p. Miloslava Soukupa odkup z majetku obce pozemku p.č. 2116/26 o výměře 32 m2 – ostatní plocha/jiná plocha v k.ú. Slatina u Horažďovic ve vlastnictví Obec Slatina, Slatina 62, 34101, IČ: 43313906, podle geometrického plánu zpracovaného pod č.187-78/2017 Bc. Michalem Šedivým ze dne 24.8.2017 a potvrzeného KÚ pro Plzeňský kraj, KP Klatovy PGP-826/2017-404 ze dne 31.8.2017, za cenu 12 Kč/m2. Záměr zveřejněn 16.10.2017. Náklady spojené s vkladem do KN, vypracováním geometrického plánu a Smlouvy kupní jsou nákladem kupujícího.

 

ad 8) Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání žádost p. Josefa Benedikta ze dne 6.12.2017 na odkup pozemku p.č. 2047/21 o výměře 55 m2 (ostatní plocha) za cenu 12 Kč/m2 podle záměru obce zveřejněného 1.2.2017.

Pro: 6 hlasů

Zdržel se:

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce 6-ti hlasy bez výhrad schvaluje na základě žádosti p. Josefa Benedikta, XXX ze dne 6.12.2017 prodej pozemku p.č. 2047/21 v k. ú. Slatina u Horažďovic o výměře 55 m2 (ostatní plocha) za cenu 12 Kč/m2 podle záměru obce zveřejněného 1.2.2017.

                                                                 

ad 9) Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání žádost p. Josefa Benedikta ze dne 6.12.2017 na odkup pozemku p.č. 2116/22 ostatní ploch/jiná plocha o výměře 70 m2 a pozemku p.č. 2116/23 ostatní plocha/jiná plocha o výměře 8 m2 vše v k.ú. Slatina u Horažďovic ve vlastnictví Obce Slatina, Slatina 62, 34101, IČ: 43313906, podle geometrického plánu zpracovaného pod č.188-80/2017 Bc. Michalem Šedivým ze dne 23.8.2017 a potvrzeného KÚ pro Plzeňský kraj, KP Klatovy PGP-815/2017-404 ze dne 30.8.2017 za cenu 12 Kč/m2, podle záměru obce zveřejněného 16.10.2017.

Pro: 6 hlasů

Zdržel se: ---

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje 6-ti hlasy bez výhrad na základě žádosti p. Josefa Benedikta ze dne 6.12.2017 odkup pozemku p.č. 2116/22 ostatní ploch/jiná plocha o výměře 70 m2 a pozemku p.č. 2116/23 ostatní plocha/jiná plocha o výměře 8 m2 vše v k.ú. Slatina u Horažďovic ve vlastnictví Obec Slatina, Slatina 62, 34101, IČ: 43313906, podle geometrického plánu zpracovaného pod č.188-80/2017 Bc. Michalem Šedivým ze dne 23.8.2017 a potvrzeného KÚ pro Plzeňský kraj, KP Klatovy PGP-815/2017-404 ze dne 30.8.2017 za cenu 12 Kč/m2, podle záměru obce zveřejněného 16.10.2017.

 

ad 10) Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání odkup do majetku obce p. st. 44/21 v k.ú. Slatina u Horažďovic, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 98 m2, ve vlastnictví p. Benedikt Josef, XXX, podle záměru obce Slatina, zveřejněného 1.2.2017. Na základě nabídky p. Benedikta ze dne 6.12.2017 je nabízená cena za p. st. 44/21 12 Kč/m2. Zároveň je podle stejné nabídky nabídnuta směna p. st. 44/21 v k.ú. Slatina u Horažďovic za pozemky projednané v bodu 8) a 9) tohoto zápisu s tím, že p. Josef Benedikt doplatí rozdíl ploch – 35 m2 za cenu 12 Kč/m2 a náklady spojené s vyhotovením směnné smlouvy, náklady spojené s pořízením geometrických plánů a náklady spojené s vkladem do KN hradí obec Slatina.

Pro: 6 hlasů

Zdržel se: ---

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce 6-ti hlasy bez výhrad schvaluje odkup do majetku obce p. st. 44/21 v k.ú. Slatina u Horažďovic o výměře 98 m2, zastavěná plocha a nádvoří ve vlastnictví p. Benedikt Josef, XXX podle záměru obce Slatina, zveřejněného 1.2.2017 na základě nabídky p. Benedikta ze dne 6.12.2017 za cenu 12 Kč/m2. Zároveň zastupitelstvo obce schvaluje 6-ti hlasy bez výhrad směnu p. st. 44/21 o výměře 98 m2 v k.ú Slatina u Horažďovic za pozemky uvedené v bodu 8) a 9) tohoto zápisu s tím, že p. Josef Benedikt doplatí rozdíl ploch – 35 m2 za cenu 12 Kč/m2 a náklady spojené s vyhotovením směnné smlouvy, náklady spojené s pořízením geometrických plánů a náklady spojené s vkladem do KN hradí obec Slatina.

 

ad 11) Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání návrh na zveřejnění záměru na odkup části komunikací na pozemku p.č. 2153 o výměře 379 m2 a 2172 o výměře 1312 m2, obé ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Slatina a část koryta, umělého vodního toku na pozemku p.č. 832/24 o výměře 143 m2 také v k.ú. Slatina, vše v majetku Obce Kadov, Kadov 65, 387 33 IČ: 00251283 za cenu 10 Kč/m2.

Pro: 6 hlasů

Zdržel se: ---

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje 6-ti hlasy bez výhrad zveřejnění záměru na odkup do majetku obce Slatina části komunikací na pozemku p.č. 2153 o výměře 379 m2 a 2172 o výměře 1312 m2, obé ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Slatina a část koryta, umělého vodního toku na pozemku p.č. 832/24 o výměře 143 m2 také v k.ú. Slatina, vše v majetku Obce Kadov, Kadov 65, 387 33 IČ: 00251283 za cenu 10 Kč/m2.

 

ad 12) Starosta obce předložil návrh na projednání záměru obce Slatina na odkup do majetku obce Slatina pozemku p.č. 1475 ostatní komunikace/ostatní plocha o výměře 137 m2 v k. ú. Kadov u Blatné v majetku Obce Kadov, Kadov 65, 387 33 IČ: 00251283 za cenu 10 Kč/m2. Záměr zveřejněn 16.10.2017

Pro: 6 hlasů

Zdržel se: ---

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje 6-ti hlasy bez výhrad odkup do majetku obce Slatina pozemku p.č. 1475 ostatní komunikace/ostatní plocha o výměře 137 m2 v k. ú. Kadov u Blatné v majetku Obce Kadov, Kadov 65, 387 33 IČ: 00251283 za cenu 10 Kč/m2. Záměr zveřejněn 16.10.2017.

 

ad 13) Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání záměr na odkup do majetku obce p.č.st. 68/1 a p.č.st. 68/2 a nemovitosti č.p. 46 na p.p.st. 68/1 a 68/2 vše v k.ú. Slatina u Horažďovic ve vlastnictví Hrušková Alena, XXX. Starosta obce uvedl, že by bylo účelné pořídit do majetku obce chátrající nemovitost v centru obce za účelem vybudování technického, skladového zázemí například pro vybudování místa pro umístění kontejnerů na sběr tříděného odpadu tak, aby mohly být odstraněny z centra obce. Návrh podpořil Václav Ladman a Pavel Kandr. Proti argumentovali Jiří Renč, Milan Čada a Jaroslava Chalupná s tím, že by na uvedeném místě kontejnery na tříděný odpad zapáchaly. Starosta obce připomněl, že umístění kontejnerů na tříděný odpad je jen jedna z variant potenciálního využití a že obec nevlastní prozatím žádné další nemovitosti a je pro ni jednodušší získat prostředky na opravu stavby k hospodářským/skladovým účelům.

Pro: 3 hlasy

Zdržel se: ---

Proti: 3 hlasy

Usnesení: Zastupitelstvo obce neprojednalo záměr obce Slatina na odkup do majetku obce p.č.st. 68/1 a p.č.st. 68/2 a nemovitosti č.p. 46 na p.p.st. 68/1 a 68/2 vše v k.ú. Slatina u Horažďovic ve vlastnictví Hrušková Alena, XXX a schvaluje projednání záměru na příštím zastupitelstvu obce.

 

ad 14) Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání návrh rozpočtu DSO Radina a rozpočtové opatření 1/2017

Pro: 6 hlasů

Zdržel se: ---

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh rozpočtu DSO Radina na rok 2018 a rozpočtové opatření 1/2017.

 

ad 15) Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání návrh rozpočtu DSO Horažďovicko a rozpočtového výhledu na rok 2019 a 2020

Pro: 6 hlasů

Zdržel se: ---

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh rozpočtu DSO Horažďovicko a rozpočtového výhledu na rok 2019 a 2020.

 

ad 16) Starosta obce předložil zastupitelstvu obce ke schválení rozpočtové změny č. 5/2017

Pro: 6 hlasů

Zdržel se: ---

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje 6-ti hlasy bez výhrad rozpočtovou změnu č. 5/2017.

 

ad 17) Starosta obce předložil zastupitelstvu obce ke schválení přijetí finančního příspěvku KÚ PK na hospodaření v lesích ve výši 19595,- Kč.

Pro: 6 hlasů

Zdržel se: ---

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje 6-ti hlasy bez výhrad přijetí finančního příspěvku KÚ PK na hospodaření v lesích ve výši 19595,- Kč.

 

ad 18) Starosta obce předložil zastupitelstvu obce ke schválení Veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace ve výši 50000,- Kč DSO Horažďovicko na financování investičních výdajů spojených s pořízením 3 ks kontejnerů „Logistická síť pro svoz biologicky rozložitelných odpadů v ORP Horažďovice“

Pro: 6 hlasů

Zdržel se: ---

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje 6-ti hlasy bez výhrad Veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace ve výši 50000,- Kč DSO Horažďovicko na financování investičních výdajů spojených s pořízením 3 ks kontejnerů „Logistická síť pro svoz biologicky rozložitelných odpadů v ORP Horažďovice“.

 

ad 19) Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání schválení odměn za rok 2017 pro hospodářku Marii Kolářovou ve výši 6000,- Kč a pro místostarostu Václava Ladmana 5000,- Kč. Pan Václav Ladman navrhoval, aby byla projednána odměna i starostovi obce. Starosta obce návrh místostarosty odmítl s tím, že jakoukoliv navrženou odměnu nepřijme.

Pro: 6 hlasů

Zdržel se: ---

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje 6-ti hlasy bez výhrad odměnu za rok 2017 pro hospodářku paní Marii Kolářovou ve výši 6000,- Kč a pro místostarostu obce pana Václava Ladmana 5000,- Kč.

 

ad 20) Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání návrh inventarizační komise ve složení: Václav Ladman, Pavel Kandr a Marie Kolářová k inventarizaci majetku obce k 31.12.2017.

Pro: 6 hlasů

Zdržel se: ---

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje 6-ti hlasy bez výhrad inventarizační komisi ve složení: Václav Ladman, Pavel Kandr a Marie Kolářová k inventarizaci majetku obce k 31.12.2017.

 

ad 21) Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání pasport dopravního značení obce Slatina. Vhledem k tomu, že podklady byly ze strany zpracovatele dodány pozdě, navrhuje starosta projednání tohoto bodu na dalším zastupitelstvu obce.

Pro: 6 hlasů

Zdržel se: ---

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje 6-ti hlasy bez výhrad projednání pasportu dopravního značení obce Slatina na dalším jednání zastupitelstva obce.

 

ad 22) Starosta obce předložil zastupitelstvu obce projednání zimní údržby místních komunikací.

Pro: 6 hlasů

Zdržel se: ---

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce 6-ti hlasy bez výhrad schvaluje zimní údržbu místních komunikací podle usnesení bod 11) zastupitelstva obce č. 5-21/12/16.

 

 

ad 23) Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání územní plán obce Slatina

Pro: 6 hlasů

Zdržel se: ---

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje 6-ti hlasy bez výhrad projednání tohoto bodu na dalším jednání zastupitelstva obce.

 

ad 24) Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání Veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace 20000,- Kč DSO Horažďovicko na financování neinvestičních výdajů spojených s opravou 2 ks křížků projektu „Obnova drobných sakrálních památek v obcích na území svazku Horažďovicko“

Pro: 6 hlasů

Zdržel se:

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce 6-ti hlasy bez výhrad schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace 20000,- Kč DSO Horažďovicko na financování neinvestičních výdajů spojených s opravou 2 ks křížků projektu „Obnova drobných sakrálních památek v obcích na území svazku Horažďovicko“.

 

ad 25) Diskuse

V diskusi bylo jednáno o zveřejňování konání zastupitelstev obce také vyhlášením místním rozhlasem. Zodpovídá Václav Vachuška.

 

ad 26) Závěr

 

Starosta obce jednání zastupitelstva obce oficiálně ukončil ve 21:30 hodin.

 

Zapisovatel:   Václav Ladman                  ………………………………………………………………

Ověřovatelé zápisu:  

Jaroslava Chalupná                            ……………………………………………………………

Pavel Kandr                                   ……………………………………………………………      

Starosta obce: Ing. Václav Vachuška           …………………………………………………………………

 

Ve Slatině dne 27.12 .2017

 

Dokumenty ke stažení: zapis_22122017 (363 kB | PDF)