Vyvěšeno dne: 10. 10. 2017 / Sejmuto dne: 20. 10. 2017

Zápis z jednání zastupitelstva obce Slatina - 30. 9. 2017

Zápis č. 3

z jednání zastupitelstva obce Slatina konaného dne 30.9.2017 od 19,00 hodin v prostorách obecního úřadu, Slatina 62

Přítomni: Ing. Václav Vachuška, Pavel Kandr, Milan Čada, Václav Ladman, Jiří Renč, Martin Chaloupka

Omluveni: Jaroslava Chalupná

Přítomno: 6 členů zastupitelstva, zasedání je usnášeníschopné

 

Návrh na ověřovatele zápisu: Jiří Renč, Milan Čada, zapisovatele: Václav Ladman

 

Členové zastupitelstva hlasovali o navrženém zapisovateli a ověřovatelích zápisu společně.

Pro: 6 hlasů

Proti: ---

Zdržel se: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje 6-ti hlasy zapisovatele Václava Ladmana a ověřovatele zápisu Jiřího Renče a Milana Čadu.

 

Jednání řídil: Ing. Václav Vachuška, starosta obce

 

Program zastupitelstva obce Slatina 30.9.2017

 1. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
 2. Projednání výběru dodavatele na realizaci opravy povrchu místní komunikace na p.p.č. 2077 v délce 240 m.
 3. Projednání zveřejnění záměru obce Slatina na prodej z majetku obce pozemku p.č. 2116/26 o výměře 32 m2 – ostatní plocha/jiná plocha v k.ú. Slatina u Horažďovic ve vlastnictví Obec Slatina, Slatina 62, 34101, IČ: 43313906, podle geometrického plánu zpracovaného pod č.187-78/2017 Bc. Michalem Šedivým ze dne 24.8.2017 a potvrzeného KÚ pro Plzeňský kraj, KP Klatovy PGP-826/2017-404 ze dne 31.8.2017.
 4. Projednání zveřejnění záměru obce Slatina na odkup do majetku obce pozemku p.č. 1475 ostatní komunikace/ostatní plocha o výměře 137 m2 v k. ú. Kadov u Blatné v majetku Obce Kadov, Kadov 65, 387 33 IČ: 00251283
 5. Projednání zveřejnění záměru na odprodej z majetku obce pozemku p.č. 2116/22 ostatní ploch/jiná plocha o výměře 70 m2 a pozemku p.č. 2116/23 ostatní plocha/jiná plocha o výměře 8 m2 vše v k.ú. Slatina u Horažďovic ve vlastnictví Obec Slatina, Slatina 62, 34101, IČ: 43313906, podle geometrického plánu zpracovaného pod č.188-80/2017 Bc. Michalem Šedivým ze dne 23.8.2017 a potvrzeného KÚ pro Plzeňský kraj, KP Klatovy PGP-815/2017-404 ze dne 30.8.2017 za cenu 12 Kč/m2. Revokace usnesení č. 8 Zápisu ZO č. 1-24/3/17:
  1. Usnesení: Zastupitelstvo obce 7-mi hlasy bez výhrad schvaluje na základě žádosti p. XXXX, č.p. XX, Slatina ze dne 10.3.2017 prodej pozemku díl a + b p. p. č. 2116/6 (ostatní plocha) v k.ú. Slatina u Horažďovic o výměře 78 m2, podle geometrického plánu č. 182-116/2016 zpracovaného dne 5.12.2016 Bc. Michalem Šedivým, za cenu 12 Kč/m2, podle záměru obce zveřejněného 1.2.2017. A č. 9. Zápisu ZO č. 1-24/3/17:
  2. Usnesení: Zastupitelstvo obce 7-mi hlasy bez výhrad schvaluje odkup do majetku obce p. st. 44/21 v k.ú. Slatina u Horažďovic o výměře 98 m2, zastavěná plocha a nádvoří ve vlastnictví p. XXXX, č. p. XX, 34101 Slatina podle záměru obce Slatina, zveřejněného 1.2.2017 na základě nabídky p. XXXX ze dne 10.3.2017 za cenu 12 Kč/m2. Zároveň zastupitelstvo obce schvaluje 7-mi hlasy bez výhrad směnu p. st. 44/21 o výměře 98 m2 v k.ú Slatina u Horažďovic za pozemky uvedené v bodu 7) a 8) tohoto zápisu s tím, že p. XXXX doplatí rozdíl ploch – 35 m2 za cenu 12 Kč/m2 a náklady spojené s vyhotovením směnné smlouvy a náklady spojené s vkladem do KN hradí obec Slatina.
 6. Projednání směny pozemků 2116/25 vodní plocha/nádrž umělá o výměře 42 m2 a 2116/24 ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 1 m2 vše v k.ú. Slatina u Horažďovic ve vlastnictví Obec Slatina, Slatina 62, 34101, IČ: 43313906 za pozemky 9/3 zahrada o výměře 8 m2, 9/4 zahrada o výměře 7 m2 a 9/2 zahrada o výměře 64 m2 vše v  k.ú. Slatina u Horažďovic ve vlastnictví FARMA LOUŽNÁ s.r.o., Loužná 51, 34201, IČ: 29094577, podle geometrického plánu zpracovaného pod č.185-76/2017 Bc. Michalem Šedivým ze dne 3.8.2017 a potvrzeného KÚ pro Plzeňský kraj, KP Klatovy PGP-737/2017-404 ze dne 11.8.2017. Záměr byl zveřejněn dne: 11.9.2017
 7. Projednání záměru obce na odkup do majetku obce pozemků 2173 ostatní plocha/jiná plocha o výměře 30 m2 a 2047/30 travní porost o výměře 33 m2 vše v k.ú. Slatina u Horažďovic ve vlastnictví XXXX, č. p. XX, 34101 Slatina, podle geometrického plánu zpracovaného pod č.186-77/2017 Bc. Michalem Šedivým ze dne 15.9.2017. Záměr byl zveřejněn 15.9.2017
 8. Projednání prodeje z majetku obce pozemků 18/3 ostatní plocha/neplodná půda o výměře 81 m2 a 2047/31 ostatní plocha/jiná plocha o výměře 4 m2 vše v k.ú. Slatina u Horažďovic ve vlastnictví Slatina u Horažďovic ve vlastnictví Obec Slatina, Slatina 62, 34101, IČ: 43313906, podle geometrického plánu zpracovaného pod č.186-77/2017 Bc. Michalem Šedivým ze dne 15.9.2017. Záměr byl zveřejněn 15.9.2017.
 9. Projednání žádosti pana XXXX, Zahradní č.p. XX, 341 01 Horažďovice, ze dne 1.9.2017 na odkup parcely na p.p.č. 2047/1 v k.ú. Slatina u Horažďovic
 10. Projednání změny Stanov DSO Horažďovicko
 11. Projednání účasti obce Slatina v projektech DSO Horažďovicko „Sběrný dvůr Horažďovice – rozšíření kapacity“
 12. Schválení rozpočtových změn
 13. Projednání návrhu likvidace komunálního odpadu v návaznosti na usnesení bod 3) zápisu č. 4-23/9/16 z jednání zastupitelstva obce Slatina konaného dne 23.9.2016
 14. Projednání výměny vrat a pořízení vnitřního vybavení hasičské zbrojnice
 15. Projednání žádosti p. XXXX ze dne 10.9.2017 na pronájem pozemku na p. p.č. 2047/1 v k.ú. Slatina u Horažďovic za účelem skladování palivového dřeva.
 16. Projednání nákupu nemovitosti bez čp./č. ev., ve vlastnictví Výrobně-obchodní družstvo SVÉRADICE, č. p. 158, 34101 Svéradice na p. st. 44/21 zastavěná plocha a nádvoří ve vlastnictví p. XXXX, č. p. XX, 34101 Slatina a st. p. 44/7 - zastavěná plocha a nádvoří ve vlastnictví Česká republika, (zastoupená Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3) podle nabídky ze dne 21.9.2017
 17. Zpracování návrhu na využití nemovitosti podle bodu 16)
 18. Projednání územního plánu obce Slatina
 19. Projednání změny realizace kanalizace Slatina – jih podle návrhu Jiřího Tagla ze dne 10.3.2017.
 20. Projednání stanovení cen kanalizačních přípojek a způsobu provedení
 21. Projednání zachování spoje Blatná – Svéradice,380770
 22. Projednání rozpočtu nákladů Slatina kanalizace – východ.
 23. Schválení pasport místních komunikací zpracovaný p. Pavlem Marešem z 8/2017
 24. Schválení přijetí dotace SZIF (lavičky, stolek a odpadkový koš – náves) ve výši 52360,- Kč
 25. Diskuse
 26. Závěr

Starosta obce navrhnul zastupitelům ke schválení doplněný program zastupitelstva:

 

Program

 1. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
 2. Projednání výběru dodavatele na realizaci opravy povrchu místní komunikace na p.p.č. 2077 v délce 240 m.
 3. Projednání zveřejnění záměru obce Slatina na prodej z majetku obce pozemku p.č. 2116/26 o výměře 32 m2 – ostatní plocha/jiná plocha v k.ú. Slatina u Horažďovic ve vlastnictví Obec Slatina, Slatina 62, 34101, IČ: 43313906, podle geometrického plánu zpracovaného pod č.187-78/2017 Bc. Michalem Šedivým ze dne 24.8.2017 a potvrzeného KÚ pro Plzeňský kraj, KP Klatovy PGP-826/2017-404 ze dne 31.8.2017.
 4. Projednání zveřejnění záměru obce Slatina na odkup do majetku obce pozemku p.č. 1475 ostatní komunikace/ostatní plocha o výměře 137 m2 v k. ú. Kadov u Blatné v majetku Obce Kadov, Kadov 65, 387 33 IČ: 00251283
 5. Projednání zveřejnění záměru na odprodej z majetku obce pozemku p.č. 2116/22 ostatní ploch/jiná plocha o výměře 70 m2 a pozemku p.č. 2116/23 ostatní plocha/jiná plocha o výměře 8 m2 vše v k.ú. Slatina u Horažďovic ve vlastnictví Obec Slatina, Slatina 62, 34101, IČ: 43313906, podle geometrického plánu zpracovaného pod č.188-80/2017 Bc. Michalem Šedivým ze dne 23.8.2017 a potvrzeného KÚ pro Plzeňský kraj, KP Klatovy PGP-815/2017-404 ze dne 30.8.2017 za cenu 12 Kč/m2. Revokace usnesení č. 8 Zápisu ZO č. 1-24/3/17:
  1. Usnesení: Zastupitelstvo obce 7-mi hlasy bez výhrad schvaluje na základě žádosti p. XXXX, č.p. XX, Slatina ze dne 10.3.2017 prodej pozemku díl a + b p. p. č. 2116/6 (ostatní plocha) v k.ú. Slatina u Horažďovic o výměře 78 m2, podle geometrického plánu č. 182-116/2016 zpracovaného dne 5.12.2016 Bc. Michalem Šedivým, za cenu 12 Kč/m2, podle záměru obce zveřejněného 1.2.2017. A č. 9. Zápisu ZO č. 1-24/3/17:
  2. Usnesení: Zastupitelstvo obce 7-mi hlasy bez výhrad schvaluje odkup do majetku obce p. st. 44/21 v k.ú. Slatina u Horažďovic o výměře 98 m2, zastavěná plocha a nádvoří ve vlastnictví p. XXXX, č. p. XX, 34101 Slatina podle záměru obce Slatina, zveřejněného 1.2.2017 na základě nabídky p. XXXX ze dne 10.3.2017 za cenu 12 Kč/m2. Zároveň zastupitelstvo obce schvaluje 7-mi hlasy bez výhrad směnu p. st. 44/21 o výměře 98 m2 v k.ú Slatina u Horažďovic za pozemky uvedené v bodu 7) a 8) tohoto zápisu s tím, že p. XXXX doplatí rozdíl ploch – 35 m2 za cenu 12 Kč/m2 a náklady spojené s vyhotovením směnné smlouvy a náklady spojené s vkladem do KN hradí obec Slatina.
 6. Projednání směny pozemků 2116/25 vodní plocha/nádrž umělá o výměře 42 m2 a 2116/24 ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 1 m2 vše v k.ú. Slatina u Horažďovic ve vlastnictví Obec Slatina, Slatina 62, 34101, IČ: 43313906 za pozemky 9/3 zahrada o výměře 8 m2, 9/4 zahrada o výměře 7 m2 a 9/2 zahrada o výměře 64 m2 vše v  k.ú. Slatina u Horažďovic ve vlastnictví FARMA LOUŽNÁ s.r.o., Loužná 51, 34201, IČ: 29094577, podle geometrického plánu zpracovaného pod č.185-76/2017 Bc. Michalem Šedivým ze dne 3.8.2017 a potvrzeného KÚ pro Plzeňský kraj, KP Klatovy PGP-737/2017-404 ze dne 11.8.2017. Záměr byl zveřejněn dne: 11.9.2017
 7. Projednání záměru obce na odkup do majetku obce pozemků 2173 ostatní plocha/jiná plocha o výměře 30 m2 a 2047/30 travní porost o výměře 33 m2 vše v k.ú. Slatina u Horažďovic ve vlastnictví XXXX, č. p. XX, 34101 Slatina, podle geometrického plánu zpracovaného pod č.186-77/2017 Bc. Michalem Šedivým ze dne 15.9.2017. Záměr byl zveřejněn 15.9.2017
 8. Projednání prodeje z majetku obce pozemků 18/3 ostatní plocha/neplodná půda o výměře 81 m2 a 2047/31 ostatní plocha/jiná plocha o výměře 4 m2 vše v k.ú. Slatina u Horažďovic ve vlastnictví Slatina u Horažďovic ve vlastnictví Obec Slatina, Slatina 62, 34101, IČ: 43313906, podle geometrického plánu zpracovaného pod č.186-77/2017 Bc. Michalem Šedivým ze dne 15.9.2017. Záměr byl zveřejněn 15.9.2017.
 9. Projednání žádosti pana XXXX, Zahradní č.p. XX, 341 01 Horažďovice, ze dne 1.9.2017 na odkup parcely na p.p.č. 2047/1 v k.ú. Slatina u Horažďovic
 10. Projednání změny Stanov DSO Horažďovicko
 11. Projednání účasti obce Slatina v projektech DSO Horažďovicko „Sběrný dvůr Horažďovice – rozšíření kapacity“
 12. Schválení rozpočtových změn
 13. Projednání návrhu likvidace komunálního odpadu v návaznosti na usnesení bod 3) zápisu č. 4-23/9/16 z jednání zastupitelstva obce Slatina konaného dne 23.9.2016
 14. Projednání výměny vrat a pořízení vnitřního vybavení hasičské zbrojnice
 15. Projednání žádosti p. XXXX ze dne 10.9.2017 na pronájem pozemku na p. p.č. 2047/1 v k.ú. Slatina u Horažďovic za účelem skladování palivového dřeva.
 16. Projednání nákupu nemovitosti bez čp./č. ev., ve vlastnictví Výrobně-obchodní družstvo SVÉRADICE, č. p. 158, 34101 Svéradice na p. st. 44/21 zastavěná plocha a nádvoří ve vlastnictví p. XXXX, č. p. XX, 34101 Slatina a st. p. 44/7 - zastavěná plocha a nádvoří ve vlastnictví Česká republika, (zastoupená Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3) podle nabídky ze dne 21.9.2017
 17. Zpracování návrhu na využití nemovitosti podle bodu 16)
 18. Projednání územního plánu obce Slatina
 19. Projednání změny realizace kanalizace Slatina – jih podle návrhu Jiřího Tagla ze dne 10.3.2017.
 20. Projednání stanovení cen kanalizačních přípojek a způsobu provedení
 21. Projednání zachování spoje Blatná – Svéradice,380770
 22. Projednání rozpočtu nákladů Slatina kanalizace – východ.
 23. Schválení pasport místních komunikací zpracovaný p. Pavlem Marešem z 8/2017
 24. Schválení přijetí dotace SZIF (lavičky, stolek a odpadkový koš – náves) ve výši 52360,- Kč
 25. Projednání žádosti pana XXXX, Oselce XX, ze dne 25.9.2017 na odkup parcely na p.p.č. 2047/1 v k.ú. Slatina u Horažďovic
 26. Projednání pořízení „Pasportu dopravního značení obce Slatina“ podle nabídky p. Mareše ze dne 27.8.2017
 27. Diskuse
 28. Závěr

Zastupitelstvo obce hlasovalo o předloženém programu jako o celku.

Pro: 6 hlasů

Proti: ---

Zdržel se: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje 6-ti hlasy bez výhrad program zastupitelstva. Program zastupitelstva je přílohou tohoto Zápisu č. 1

 

ad 1) Kontrola usnesení z jednání Zastupitelstva obce Slatina konaného dne 16.6. 2017 ad body:

Nabídky na pořízení hasičské stříkačky budou projednány na příštím jednání zastupitelstva obce.

Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.

 

ad 2) Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání výběr dodavatele z dvou došlých nabídek na realizaci opravy povrchu místní komunikace na p.p.č. 2077 v délce 240 m.

Pro: 6 hlasů

Zdržel se: --

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce Slatina schvaluje 6-ti hlasy bez výhrad nabídku společnosti Znakon, a.s. ze dne 7.9.2017 ve výši 506 908,94 s DPH na opravu povrchu místní komunikace na p.p.č. 2077 v délce 240 m. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo a zadání přípravných prací.

 

ad 3) Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání zveřejnění záměru obce Slatina na prodej z majetku obce pozemku p.č. 2116/26 o výměře 32 m2 – ostatní plocha/jiná plocha v k.ú. Slatina u Horažďovic ve vlastnictví Obec Slatina, Slatina 62, 34101, IČ: 43313906, podle geometrického plánu zpracovaného pod č.187-78/2017 Bc. Michalem Šedivým ze dne 24.8.2017 a potvrzeného KÚ pro Plzeňský kraj, KP Klatovy PGP-826/2017-404 ze dne 31.8.2017 za cenu 12 Kč/m2.

Pro: 6 hlasů

Zdržel se: --

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce Slatina schvaluje 6-ti hlasy bez výhrad zveřejnění záměru obce Slatina na prodej z majetku obce pozemku p.č. 2116/26 o výměře 32 m2 – ostatní plocha/jiná plocha v k.ú. Slatina u Horažďovic ve vlastnictví Obec Slatina, Slatina 62, 34101, IČ: 43313906, podle geometrického plánu zpracovaného pod č.187-78/2017 Bc. Michalem Šedivým ze dne 24.8.2017 a potvrzeného KÚ pro Plzeňský kraj, KP Klatovy PGP-826/2017-404 ze dne 31.8.2017 za cenu 12 Kč/m2.

 

ad 4)   Starostou obce bylo zastupitelstvu obce předloženo k projednání zveřejnění záměru obce Slatina na odkup do majetku obce pozemku p.č. 1475 ostatní komunikace/ostatní plocha o výměře 137 m2 v k. ú. Kadov u Blatné v majetku Obce Kadov, Kadov 65, 387 33 IČ: 00251283

Pro: 6 hlasů

Zdržel se: ---

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce 6-ti hlasy bez výhrad schvaluje zveřejnění záměru obce Slatina na odkup do majetku obce pozemku p.č. 1475 ostatní komunikace/ostatní plocha o výměře 137 m2 v k. ú. Kadov u Blatné v majetku Obce Kadov, Kadov 65, 387 33 IČ: 00251283

 

ad 5)   Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání zveřejnění záměru na odprodej z majetku obce pozemku p.č. 2116/22 ostatní ploch/jiná plocha o výměře 70 m2 a pozemku p.č. 2116/23 ostatní plocha/jiná plocha o výměře 8 m2 vše v k.ú. Slatina u Horažďovic ve vlastnictví Obec Slatina, Slatina 62, 34101, IČ: 43313906, podle geometrického plánu zpracovaného pod č.188-80/2017 Bc. Michalem Šedivým ze dne 23.8.2017 a potvrzeného KÚ pro Plzeňský kraj, KP Klatovy PGP-815/2017-404 ze dne 30.8.2017 za cenu 12 Kč/m2. Starosta obce zároveň navrhl revokace usnesení č. 8 Zápisu ZO č. 1-24/3/17 a č. 9. Zápisu ZO č. 1-24/3/17.

Pro: 6 hlasů

Zdržel se: ---

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce 6-ti hlasy bez výhrad schvaluje zveřejnění záměru na odprodej z majetku obce pozemku p.č. 2116/22 ostatní ploch/jiná plocha o výměře 70 m2 a pozemku p.č. 2116/23 ostatní plocha/jiná plocha o výměře 8 m2 vše v k.ú. Slatina u Horažďovic ve vlastnictví Obec Slatina, Slatina 62, 34101, IČ: 43313906, podle geometrického plánu zpracovaného pod č.188-80/2017 Bc. Michalem Šedivým ze dne 23.8.2017 a potvrzeného KÚ pro Plzeňský kraj, KP Klatovy PGP-815/2017-404 ze dne 30.8.2017 za cenu 12 Kč/m2 a revokace usnesení č. 8 Zápisu ZO č. 1-24/3/17 a č. 9. Zápisu ZO č. 1-24/3/17

 

ad 6)   Starosta předložil zastupitelstvu obce k projednání směny pozemků 2116/25 vodní plocha/nádrž umělá o výměře 42 m2 a 2116/24 ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 1 m2 vše v k.ú. Slatina u Horažďovic ve vlastnictví Obec Slatina, Slatina 62, 34101, IČ: 43313906 za pozemky 9/3 zahrada o výměře 8 m2, 9/4 zahrada o výměře 7 m2 a 9/2 zahrada o výměře 64 m2 vše v  k.ú. Slatina u Horažďovic ve vlastnictví FARMA LOUŽNÁ s.r.o., Loužná 51, 34201, IČ: 29094577, podle geometrického plánu zpracovaného pod č.185-76/2017 Bc. Michalem Šedivým ze dne 3.8.2017 a potvrzeného KÚ pro Plzeňský kraj, KP Klatovy PGP-737/2017-404 ze dne 11.8.2017.

Pro: 6 hlasů

Zdržel se: ---

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce 6-ti hlasy bez výhrad schvaluje směnu pozemků p.č. 2116/25 vodní plocha/nádrž umělá o výměře 42 m2 a p.p.č. 2116/24 ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 1 m2 vše v k.ú. Slatina u Horažďovic ve vlastnictví Obce Slatina, Slatina 62, 34101, IČ: 43313906 za pozemky p.č. 9/3 zahrada o výměře 8 m2, p.p.č. 9/4 zahrada o výměře 7 m2 a p.p.č. 9/2 zahrada o výměře 64 m2 vše v  k.ú. Slatina u Horažďovic ve vlastnictví FARMA LOUŽNÁ s.r.o., Loužná 51, 34201, IČ: 29094577, podle geometrického plánu zpracovaného pod č.185-76/2017 Bc. Michalem Šedivým ze dne 3.8.2017 a potvrzeného KÚ pro Plzeňský kraj, KP Klatovy PGP-737/2017-404 ze dne 11.8.2017. Obec Slatina doplatí za rozdíl v nabyté ploše 12 Kč/m2. Náklady na pořízení geometrického plánu, zpracování Smlouvy směnné a podání návrhu vkladu do veřejného seznamu Katastru nemovitostí se dělí mezi obě strany rovným dílem. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy směnné po výmazu Zástavního práva smluvního k pozemkům subjektu FARMA LOUŽNÁ s.r.o., Loužná 51, 34201, IČ: 29094577.

 

ad 7) Starosta obce předložil zastupitelstvu k projednání záměr obce na odkup do majetku obce pozemků p.č. 2173 ostatní plocha/jiná plocha o výměře 30 m2 a p.p.č. 2047/30 travní porost o výměře 33 m2 vše v k.ú. Slatina u Horažďovic ve vlastnictví XXXX, č. p. XX, 34101 Slatina, podle geometrického plánu zpracovaného pod č.186-77/2017 Bc. Michalem Šedivým ze dne 15.9.2017. Záměr byl zveřejněn 15.9.2017. S ohledem na žádost paní XXXX ze dne 25.9.2017 na směnu pozemků navrhl starosta obce projednat současně i bod 8) programu - projednání prodeje z majetku obce pozemků p.č. 18/3 ostatní plocha/neplodná půda o výměře 81 m2 a p.p.č. 2047/31 ostatní plocha/jiná plocha o výměře 4 m2 vše v k.ú. Slatina u Horažďovic ve vlastnictví Slatina u Horažďovic ve vlastnictví Obec Slatina, Slatina 62, 34101, IČ: 43313906, podle geometrického plánu zpracovaného pod č.186-77/2017 Bc. Michalem Šedivým ze dne 15.9.2017. Záměr byl zveřejněn 15.9.2017.

Pro: 6 hlasů

Zdržel se: ---

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce 6-ti hlasy bez výhrad schvaluje směnu pozemků p.č. 2173 ostatní plocha/jiná plocha o výměře 30 m2 a p.p.č. 2047/30 travní porost o výměře 33 m2 vše v k.ú. Slatina u Horažďovic ve vlastnictví XXXX, č. p. XX, 34101 Slatina, podle geometrického plánu zpracovaného pod č.186-77/2017 Bc. Michalem Šedivým ze dne 15.9.2017. Záměr byl zveřejněn 15.9.2017. za pozemky p.č. 18/3 ostatní plocha/neplodná půda o výměře 81 m2 a p.p.č. 2047/31 ostatní plocha/jiná plocha o výměře 4 m2 vše v k.ú. Slatina u Horažďovic ve vlastnictví Slatina u Horažďovic ve vlastnictví Obec Slatina, Slatina 62, 34101, IČ: 43313906, podle geometrického plánu zpracovaného pod č.186-77/2017 Bc. Michalem Šedivým ze dne 15.9.2017. Záměr byl zveřejněn 15.9.2017. Paní XXXX doplatí za rozdíl v nabyté ploše 12 Kč/m2. Náklady na pořízení geometrického plánu, zpracování Smlouvy směnné a podání návrhu vkladu do veřejného seznamu Katastru nemovitostí se dělí mezi obě strany rovným dílem.

 

ad 8) Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání žádost pana XXXX, Zahradní č.p. XX, 341 01 Horažďovice, ze dne 1.9.2017 na odkup p.p.č. 2047/27 podle GP č. 169-97/2014 zpracovaného 16.6.2015 Bc. Michalem Šedivým v k.ú. Slatina u Horažďovic za účelem výstavby RD.

Pro: 6 hlasů

Zdržel se:

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce 6-ti hlasy bez výhrad schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na prodej pozemku p.č. 2047/27 podle GP č. 169-97/2014 zpracovaného 16.6.2015 Bc. Michalem Šedivým v k.ú. Slatina u Horažďovic za cenu 12 Kč/m2 s p. XXXX za účelem výstavby RD. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu Smlouva kupní, která bude uzavřena po přeložení VN, které křižuje předmětný pozemek, zpracování ÚP obce, při dodržení schválených podmínek prodeje pozemků pro výstavbu RD v obci Slatina.

                                                                 

ad 9) Starosta obce předložil zastupitelstvu obce ke schválení nové Stanovy DSO Horažďovicko, schválené 22. VH DSO Horažďovicko 5.9.2017

Pro: 6 hlasů

Zdržel se: ---

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje 6-ti hlasy bez výhrad stanovy DSO Horažďovicko, schválené 22. VH DSO Horažďovicko 5.9.2017.

 

ad 10) Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání účast obce Slatina v projektu DSO Horažďovicko „Sběrný dvůr Horažďovice – rozšíření kapacity“

Pro: 6 hlasů

Zdržel se: ---

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce 6-ti hlasy bez výhrad schvaluje účast obce v projektu DSO Horažďovicko „Sběrný dvůr Horažďovice – rozšíření kapacity“.

 

ad 11)  Starosta obce předložil zastupitelstvu obce ke schválení rozpočtové změny 3. a 4.

Pro: 6 hlasů

Zdržel se: ---

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje 7-mi hlasy bez výhrad rozpočtové změny č. 3. a 4..

 

ad 12)  Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce se stavem příprav likvidace komunálního odpadu a plastů od roku 2018 v návaznosti na usnesení bod 3) zápisu č. 4-23/9/16 z jednání zastupitelstva obce Slatina konaného dne 23.9.2016. Seznámil zastupitele s pokračováním příprav na nový způsob likvidace komunálního odpadu a plastů, nádobami na sběr komunálního odpadu, navrženými místy pro umístění nádob na sběr komunálního odpadu a návrhem plateb 100 Kč/rok pro občany a vlastníky nemovitostí s dalším motivačním programem který se bude vázat na třídění plastů.

Pro: 6 hlasů

Zdržel se: ---

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje 6-ti hlasy bez výhrad zpracovanou koncepci likvidace komunálního odpadu v obci a bere stav příprav jejího zavedení od roku 2018 na vědomí.

ad 13)  Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání výměnu vrat a pořízení vnitřního vybavení hasičské zbrojnice.

Pro: 6 hlasů

Zdržel se: ---

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje 6-ti hlasy bez výhrad pořízení kovových polic do hasičské zbrojnice a jejich pořízením pověřuje Jiřího Renče.

 

ad 14)  Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání žádost p. XXXX ze dne 10.9.2017 na pronájem části pozemku na p. p.č. 2047/1 v k.ú. Slatina u Horažďovic za účelem skladování palivového dřeva.

Pro: 6 hlasů

Zdržel se: ---

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje 6-ti hlasy bez výhrad žádost p. XXXX ze dne 10.9.2017 na pronájem pozemku na p. p.č. 2047/1 v k.ú. Slatina u Horažďovic za účelem skladování palivového dřeva. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy nájemní na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce s nájmem 150 Kč/rok.

 

ad 15)  Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání nákup nemovitosti bez čp./č. ev., ve vlastnictví Výrobně-obchodní družstvo SVÉRADICE, č. p. 158, 34101 Svéradice na p. st. 44/21 zastavěná plocha a nádvoří ve vlastnictví p. XXXX, č. p. XX, 34101 Slatina a st. p. 44/7 - zastavěná plocha a nádvoří ve vlastnictví Česká republika, (zastoupená Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3) podle nabídky Výrobně-obchodní družstvo SVÉRADICE ze dne 21.9.2017.

Pro: 5 hlasů

Zdržel se: 1 hlas (Pavel Kandr)

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje 6-ti hlasy bez výhrad nákup nemovitosti bez čp./č. ev., ve vlastnictví Výrobně-obchodní družstvo SVÉRADICE, č. p. 158, 34101 Svéradice na p. st. 44/21 zastavěná plocha a nádvoří ve vlastnictví p. XXXX, č. p. XX, 34101 Slatina a st. p. 44/7 - zastavěná plocha a nádvoří ve vlastnictví Česká republika, (zastoupená Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3) podle nabídky Výrobně-obchodní družstvo SVÉRADICE ze dne 21.9.2017 za cenu 35000,- Kč (třicetpěttisíc korun)a pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy kupní s tím, že náklady spojené s vypracování smlouvy, oceněním nemovitosti a jejím převodem jsou náklady obce Slatina.

 

ad 16)  Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání návrh na využití nemovitosti podle bodu 16) programu. Starosta obce navrhnul zpracování dokumentace současného stavu nemovitosti a návrh na její využití.

Pro: 6 hlasů

Zdržel se: ---

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje 6-ti hlasy bez výhrad zpracování dokumentace současného stavu nemovitosti na p. st. 44/21 zastavěná plocha a nádvoří ve vlastnictví p. XXXX, č. p. XX, 34101 Slatina a st. p. 44/7 - zastavěná plocha a nádvoří ve vlastnictví Česká republika, (zastoupená Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3), návrhu na její využití a pověřují starostu obce jejím pořízením.

 

ad 17)  Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání územní plánu obce Slatina

Pro: 6 hlasů

Zdržel se: ---

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje 6-ti hlasy bez výhrad zorganizování minimálně 1 veřejného projednání zpracovaného návrhu UP obce Slatina do konce roku 2017.

 

ad 18) Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání změny realizace kanalizace Slatina – jih podle návrhu Jiřího Tagla ze dne 10.3.2017. Změny se týkají vytyčení nové trasy kanalizace s ohledem na to, že k vedení kanalizace nebyl získán souhlas vlastníka p. p.č. 2046/83 (XXXX).

Pro: 6 hlasů

Zdržel se: ---

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje 6-ti hlasy bez výhrad vypracování nové trasy kanalizace Slatina – jih a pověřuje starostu obce jejím zadáním.

 

ad 19) Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání stanovení cen kanalizačních přípojek a způsobu provedení.

Pro: 6 hlasů

Zdržel se: ---

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje 6-ti hlasy bez výhrad spoluúčast vlastníka připojované nemovitosti 7500,- Kč/každou přípojku s tím, že přípojku od připojované nemovitosti ke kanalizaci realizuje obec, případně její smluvní partner.

 

ad 20)  Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání frekvenci spojů Blatná – Svéradice (spoj 380770).

Pro: 6 hlasů

Zdržel se: ---

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje 6-ti hlasy bez výhrad následující spoje: Blatná - Slatina – Svéradice: 5:28 zachovat, navrhovaný 12:10 - nepřidávat, přidat spoj 14:38 a v 16:31 hod z Blatné; spoje: Svéradice - Slatina – Blatná 15:30 – zrušení průjezdu Slatinou

 

ad 21)  Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání rozpočet nákladů Slatina kanalizace – východ.

Pro: 6 hlasů

Zdržel se: ---

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtem na vybudování stavby Slatina – kanalizace východ ve výši 3822584,98 Kč a bere rozsah a členění nákladů na vědomí.

 

ad 22)  Starosta obce předložil zastupitelstvu obce ke schválení pasport místních komunikací zpracovaný p. Pavlem Marešem z 8/2017.

Pro: 6 hlasů

Zdržel se: ---

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce 6-ti hlasy bez výhrad schvaluje pasport místních komunikací zpracovaný 8/2017 Pavlem Marešem, XX, Strakonice.

 

ad 23)  Starosta obce předložil zastupitelstvu obce ke schválení přijetí dotace SZIF (lavičky, stolek a odpadkový koš – náves) ve výši 52360,- Kč.

Pro: 6 hlasů

Zdržel se: ---

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje 6-ti hlasy bez výhrad přijetí dotace SZIF (lavičky, stolek a odpadkový koš – náves) ve výši 52360,- Kč a pověřuje starostu obce výběrem dodavatele na jejich dodávku.

 

ad 24) Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání žádost pana XXXX, Oselce XX, ze dne 25.9.2017 na odkup p. p.č. 2047/28 podle GP č. 169-97/2014 zpracovaného 16.6.2015 Bc. Michalem Šedivým v k.ú. Slatina u Horažďovic za účelem výstavby RD.

Pro: 6 hlasů

Zdržel se:

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce 6-ti hlasy bez výhrad schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na prodej pozemku p.č. 2047/28 podle GP č. 169-97/2014 zpracovaného 16.6.2015 Bc. Michalem Šedivým v k.ú. Slatina u Horažďovic za cenu 12 Kč/m2 s p. XXXX za účelem výstavby RD. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu Smlouva kupní, která bude uzavřena po přeložení VN, které křižuje předmětný pozemek, zpracování ÚP obce, při dodržení schválených podmínek prodeje pozemků pro výstavbu RD v obci Slatina.

 

ad 25)  Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání pořízení „Pasportu dopravního značení obce Slatina“ podle nabídky p. Pavla Mareše ze dne 27.8.2017

Pro: 6 hlasů

Zdržel se:

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce 6-ti hlasy bez výhrad schvaluje pořízení „Pasportu dopravního značení obce Slatina“ podle nabídky p. Mareše ze dne 27.8.2017

 

ad 26) Diskuse

V diskusi bylo jednáno o pořízení nabídek na hasičskou stříkačku do příštího zastupitelstva obce

 

ad 27) Závěr

 

Starosta obce jednání zastupitelstva obce oficiálně ukončil ve 22:00 hodin.

 

Zapisovatel:   Václav Ladman ………………………………………………………………

 

Ověřovatelé zápisu:  

Milan Čada                          ……………………………………………………………

Jiří Renč                             ……………………………………………………………       

 

Starosta obce: Ing. Václav Vachuška           …………………………………………………………………

 

 

Ve Slatině dne 9.10.2017

 

Dokumenty ke stažení: zapis_30092017 (398 kB | PDF)