Vyvěšeno dne: 30. 12. 2016 / Sejmuto dne: 14. 1. 2017

Zápis z jednání zastupitelstva obce Slatina - 21. 12. 2016

Zápis č. 5

z jednání zastupitelstva obce Slatina konaného dne 21.12.2016 od 19,00 hodin v prostorách obecního úřadu, Slatina 62

 

Přítomni: Ing. Václav Vachuška, Pavel Kandr, Milan Čada, Václav Ladman, Jiří Renč

Omluveni: Jaroslava Chalupná, Martin Chaloupka

Přítomno: při zahájení 5 členů zastupitelstva, zasedání je usnášeníschopné

 

Návrh na ověřovatele zápisu: Pavel Kandr, Jiří Renč a zapisovatele: Václav Ladman

 

Členové zastupitelstva hlasovali o navrženém zapisovateli a ověřovatelích zápisu společně.

Pro: 5 hlasů

Proti: ---

Zdržel se: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje 5-ti hlasy zapisovatele Václava Ladmana a ověřovatele zápisu Pavla Kandra a Jiřího Renče

 

Jednání řídil: Ing. Václav Vachuška, starosta obce

Program jednání zastupitelstva:

 1. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva obce Slatina
 2. Projednání rozpočtu obce Slatina na rok 2017 – příloha č. 2
 3. Projednání záměru realizace kanalizace čp. 21 – č.p. 66
 4. Projednání zveřejnění záměru odprodeje z majetku obce p. p. č. 2047/21 o výměře 55 m2 (ostatní plocha) podle přílohy č. 3
 5. Projednání zveřejnění záměru odprodeje z majetku obce díl a + b p. p. č. 2116/6 (ostatní plocha) o výměře 78 m2, podle geometrického plánu č. 182-116/2016, ze dne 5.12.2016 viz příloha č. 4
 6. Projednání záměru odkoupit p. p.č. 167/4 a část původní p.č. 167/5 (díl a) sloučené do 167/4 o nové výměře 1102 m2 podle geometrického plánu, č. 178-100/2016, ze dne 5.12.2016, za cenu 160 Kč/m2 viz příloha č. 5
 7. Schválení rozpočtu DSO Radina na rok 2017 viz příloha č. 6
 8. Projednání rozpočtového výhledu obce Slatina 2018-2019
 9. Projednání složení inventarizační komise
 10. Projednání zhotovení pasportu místních komunikací
 11. Projednání zimní údržby obecních cest
 12. Schválení rozpočtových změn č. 6, 7
 13. Schválení odměn
 14. Diskuse
 15. Závěr

 

Starosta obce navrhnul zastupitelům ke schválení doplněný program zastupitelstva:

 1. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva obce Slatina
 2. Projednání rozpočtu obce Slatina na rok 2017 – příloha č. 2
 3. Projednání záměru realizace kanalizace čp. 21 – č.p. 66
 4. Projednání zveřejnění záměru odprodeje z majetku obce p. p. č. 2047/21 o výměře 55 m2 (ostatní plocha) podle přílohy č. 3
 5. Projednání zveřejnění záměru odprodeje z majetku obce díl a + b p. p. č. 2116/6 (ostatní plocha) o výměře 78 m2, podle geometrického plánu č. 182-116/2016, ze dne 5.12.2016 viz příloha č. 4
 6. Projednání záměru odkoupit p. p.č. 167/4 a část původní p.č. 167/5 (díl a) sloučené do 167/4 o nové výměře 1102 m2 podle geometrického plánu, č. 178-100/2016, ze dne 5.12.2016, za cenu 160 Kč/m2 viz příloha č. 5
 7. Schválení rozpočtu DSO Radina na rok 2017 viz příloha č. 6
 8. Projednání rozpočtového výhledu obce Slatina 2018-2019 viz příloha č. 7
 9. Projednání složení inventarizační komise
 10. Projednání zhotovení pasportu místních komunikací
 11. Projednání zimní údržby obecních cest
 12. Schválení rozpočtových změn č. 6, 7
 13. Schválení odměn
 14. Projednání smlouvy o poskytnutí dotace Prácheňsko z.s.p.o. ve výši 5000,- Kč
 15. Schválení rozpočtu DSO Horažďovicko na rok 2017
 16. Projednání záměru odkoupení nemovitosti bez čp./č. ev., ve vlastnictví Výrobně-obchodní družstvo SVÉRADICE, č. p. 158, 34101 Svéradice na p. st. 44/21 zastavěná plocha a nádvoří ve vlastnictví p. Benedikt Josef, č. p. 18, 34101 Slatina a st. p. 44/7 - zastavěná plocha a nádvoří ve vlastnictví Česká republika, (zastoupená Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3) včetně uvedených parcel.
 17. Diskuse
 18. Závěr

 

Zastupitelstvo obce hlasovalo o předloženém programu jako o celku.

Pro: 5 hlasů

Proti: ---

Zdržel se: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje 5-ti hlasy program zastupitelstva. Program zastupitelstva je přílohou tohoto Zápisu č. 1

 

ad 1) Kontrola usnesení z jednání Zastupitelstva obce Slatina konaného dne 23. 9. 2016 ad body:

4) Pachtovní smlouva připravena, prozatím nepodána

5) Předmětné plochy zaměřeny, odkoupení bude předmětem projednání na tomto zastupitelstvu

6) Ze strany obce smlouva již podepsána, čeká se na protistranu

7) a 8) V jednání     

9) Smlouva na vypracování Územního plánu uzavřena, proběhlo již první projednávání

 

Zastupitelstvo bere informaci na vědomí

 

ad 2) Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání rozpočet obce Slatina na rok 2017.

Pro: 5 hlasů

Zdržel se: --

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce Slatina schvaluje 5-ti hlasy bez výhrad rozpočet obce Slatina na rok 2017 viz příloha č. 2.

 

ad 3) Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání záměr realizace kanalizace čp. 21 – č.p. 66. Po diskusi a na základě podnětu p. Kolářové bylo zastupiteli dohodnuto ověření podmínek připojení kanalizace přes p. p.č. 2047/2, p.st. 94 a p.č. 18. Po ověření dojde k rozhodnutí trasy vedení.

Pro: 5 hlasů

Zdržel se: --

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce Slatina schvaluje 5-ti hlasy bez výhrad k záměru realizace kanalizace č.p. 21 – č.p. 66 ověření podmínek připojení kanalizace trasou přes p. p.č. 2047/2, p.st. 94 a p.č. 18. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k učinění nezbytných kroků k ověření tohoto řešení.

 

ad 4) Starostou obce byl zastupitelstvu obce předložen návrh na projednání zveřejnění záměru odprodeje z majetku obce p. p. č. 2047/21 o výměře 55 m2 (ostatní plocha) podle přílohy č. 3

Pro: 5 hlasů

Zdržel se: ---

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce 5-ti hlasy bez výhrad schvaluje zveřejnění záměru odprodeje z majetku obce p. p. č. 2047/21 o výměře 55 m2 (ostatní plocha) podle přílohy č. 3

 

ad 5) Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání zveřejnění záměru odprodeje z majetku obce díl a + b p. p. č. 2116/6 (ostatní plocha) o výměře 78 m2, podle geometrického plánu č. 182-116/2016, ze dne 5.12.2016 viz příloha č. 4

Pro: 5 hlasů

Zdržel se: ---

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce 5-ti hlasy bez výhrad schvaluje zveřejnění záměru odprodeje z majetku obce díl a + b p. p. č. 2116/6 (ostatní plocha) o výměře 78 m2, podle geometrického plánu č. 182-116/2016, ze dne 5.12.2016 viz příloha č. 4

      

ad 6) Starosta předložil zastupitelstvu obce k projednání záměr obce odkoupit p. p.č. 167/4 a část původní p.č. 167/5 (díl a) sloučené do 167/4 o nové výměře 1102 m2 podle geometrického plánu, č. 178-100/2016, ze dne 5.12.2016, za cenu 160 Kč/m2 viz příloha č. 5

Pro: 5 hlasů

Zdržel se: ---

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce 5-ti hlasy bez výhrad schvaluje odkoupení do majetku obce p. p.č. 167/4 a část původní p.č. 167/5 (díl a) sloučené do 167/4 o nové výměře 1102 m2 podle geometrického plánu, č. 178-100/2016, ze dne 5.12.2016, za cenu 160 Kč/m2 viz příloha č. 5 a pověřují starostu obce k podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s vypracováním kupní smlouvy a poplatky spojené s vkladem do KN jsou náklady obce Slatina.

 

ad 7) Starosta obce předložil zastupitelstvu k projednání schválení rozpočtu DSO Radina na rok 2017, viz příloha č. 6

Pro: 5 hlasů

Zdržel se: ---

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce 5-ti hlasy bez výhrad schvaluje rozpočet DSO Radina na rok 2017, viz příloha č. 6

 

ad 8) Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání rozpočtový výhled obce Slatina na rok 2018-2019.

Pro: 5 hlasů

Zdržel se:

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce 5-ti hlasy bez výhrad schvaluje rozpočtový výhled obce Slatina na rok 2018-2019, viz příloha č. 7.

                                                                 

ad 9) Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání složení inventarizační komise: Chalupná Jaroslava, Kandr Pavel, Kolářová Marie k inventarizaci majetku obce k 31.12.2016.

Pro: 5 hlasů

Zdržel se: ---

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce 5-ti hlasy bez výhrad schvaluje složení inventarizační komise: Chalupná Jaroslava, Kandr Pavel, Kolářová Marie.

 

ad 10) Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání zhotovení pasportu místních komunikací, podle nabídky p. Pavla Mareše, Strakonice za cenu 3600,- Kč bez DPH.

Pro: 5 hlasů

Zdržel se: ---

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce 5-ti hlasy bez výhrad schvaluje zhotovení pasportu místních komunikací, podle nabídky p. Pavla Mareše, Strakonice za cenu 3600,- Kč bez DPH a pověřuje starostu obce k objednání zhotovení pasportu místních komunikací.

 

ad 11) Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání nabídku zimní údržby obecních cest p. Jiřího Renče a p. Lukáše Chaloupky.

Pro: 5 hlasů

Zdržel se: ---

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje 5-ti hlady bez výhrad nabídku p. Jiřího Renče a p. Lukáše Chaloupky na údržbu obecních komunikací v zimním období 2016/2017 viz příloha č. 8. Nabídnutá cena za komplexní údržbu obecních cest v zimním období je 750,- Kč/hod údržby s tím, že cena je konečná a zahrnuje použití veškeré nezbytné techniky a pohonných hmot. Oba prohlašují, že mají veškeré nezbytné technické vybavení.

 

ad 12) Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání schválení rozpočtových změn.

Pro: 5 hlasů

Zdržel se: ---

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje 5-ti hlady bez výhrad rozpočtové č. 6, 7

 

ad 13) Starosta obce předložil zastupitelstvu obce ke schválení odměnu paní Marii Kolářové ve výši 6000,- Kč za příkladné plnění pracovních povinností v roce 2016.

Pro: 5 hlasů

Zdržel se: ---

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje 5-ti hlady bez výhrad odměnu paní Marii Kolářové ve výši 6000,- Kč za příkladné plnění pracovních povinností v roce 2016.

 

ad 14) Starosta obce předložil zastupitelstvu obce ke schválení smlouvu o poskytnutí dotace Prácheňsko z.s.p.o. ve výši 5000,- Kč.

Pro: 5 hlasů

Zdržel se: ---

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje 5-ti hlady bez výhrad smlouvu o poskytnutí dotace Prácheňsko z.s.p.o. ve výši 5000,- Kč viz příloha č. 9.

 

ad 15) Starosta obce předložil zastupitelstvu obce ke schválení rozpočet DSO Horažďovicko na rok 2017.

Pro: 5 hlasů

Zdržel se: ---

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje 5-ti hlady bez výhrad rozpočet DSO Horažďovicko na rok 2017 viz příloha č. 10.

 

ad 16) Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání záměr odkoupení do majetku obce nemovitosti bez čp./č. ev., ve vlastnictví Výrobně-obchodní družstvo SVÉRADICE, č. p. 158, 34101 Svéradice na p. st. 44/21 zastavěná plocha a nádvoří ve vlastnictví p. Benedikt Josef, č. p. 18, 34101 Slatina a st. p. 44/7 - zastavěná plocha a nádvoří ve vlastnictví Česká republika, (zastoupená Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3) včetně uvedených parcel.

Pro: 5 hlasů

Zdržel se: ---

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje 5-ti hlady bez výhrad zveřejnění záměru odkoupení nemovitosti bez čp./č. ev., ve vlastnictví Výrobně-obchodní družstvo SVÉRADICE, č. p. 158, 34101 Svéradice na p. st. 44/21 zastavěná plocha a nádvoří ve vlastnictví p. Benedikt Josef, č. p. 18, 34101 Slatina a st. p. 44/7 - zastavěná plocha a nádvoří ve vlastnictví Česká republika, (zastoupená Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3) včetně uvedených parcel.

 

ad 17) Diskuse

Na návrh starosty obce byla odsouhlasena výměna hlavních vstupních dveří za podobnou repliku. Byla prodiskutována na základě provedených analýz kvalita vody z obecní studny a dohodnuto, že bude pitná voda bude do dalšího zajištěna nákupem pitné vody, současná čerpaná voda bude sloužit pouze jako užitková voda a budou provedeny analýzy z obecní studny na p.p.č. 2116/1 naproti synagogy pro možnost napojení do obecní budovy.

Starosta obce předložil zastupitelstvu obce ke schválení odměny paní Marii Kolářové ve výši 6000,- Kč za příkladné plnění pracovních povinností.

 

ad 13) Závěr

Starosta obce jednání zastupitelstva obce oficiálně ukončil ve 21:30 hodin.

 

Zapisovatel:  

Václav Ladman                  ………………………………………………………………

 

Ověřovatelé zápisu:  

Jiří Renč                                     ……………………………………………………………

Pavel Kandr                                   ……………………………………………………………       

 

Starosta obce: Ing. Václav Vachuška           …………………………………………………………………

Ve Slatině dne 30.12.2016