Vyvěšeno dne: 24. 9. 2016 / Sejmuto dne: 4. 10. 2018

Zápis z jednání zastupitelstva obce Slatina - 23. 9. 2016

Zápis č. 4

z jednání zastupitelstva obce Slatina konaného dne 23.9.2016 od 19,00 hodin v prostorách obecního úřadu, Slatina 62

 

Přítomni: Ing. Václav Vachuška, Pavel Kandr, Milan Čada, Václav Ladman, Jiří Renč, Jaroslava Chalupná, Martin Chaloupka

Omluveni: -

Přítomno: při zahájení 7 členů zastupitelstva, zasedání je usnášeníschopné

 

Návrh na ověřovatele zápisu: Martin Chaloupka, Milan Čada a zapisovatele: Václav Ladman

 

Členové zastupitelstva hlasovali o navrženém zapisovateli a ověřovatelích zápisu společně.

Pro: 7 hlasů

Proti: ---

Zdržel se: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje 7-ti hlasy zapisovatele Václava Ladmana a ověřovatele zápisu Martina Chaloupku a Milana Čadu

 

Jednání řídil: Ing. Václav Vachuška, starosta obce

Program jednání zastupitelstva:

 1. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva obce Slatina
 2. Projednání účasti obce Slatina v projektu „Logistika odpadů“ v DSO Horažďovicko, pořízení kontejnerů na BRO a stavební suť.
 3. Projednání návrhu koncepce odpadového hospodářství v obci Slatina od roku 2018.
 4. Projednání záměru zveřejněného dne 6.9.2016 uzavřít pacht s Českou republikou cestou Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, k parc. č. 167/2 o výměře 1879 m2, ostatní plocha za podmínek stanovených vlastníkem s možností podání následné žádosti o odkupu této parcely.
 5. Projednání záměru odkoupit od paní Radky Hubertové p. p. č. 167/4 ostatní plocha, a část p. p. č. 167/5 ostatní plocha o celkové výměře přibližně 1200 m2 (červeně vyznačená část ve zveřejněném záměru ze dne 6.9.2016), za cenu 160 Kč/m2.
 6. Projednání záměru zveřejněného dne 8.9.2016 odprodat z majetku obce p. p. č. 2047/29 o výměře 16 m2 (ostatní plocha) podle geometrického plánu zpracovaného pod č. 177-63/2016 Bc. Michalem Šedivým ze dne 7.9.2016 v k.ú. Slatina u Horažďovic, za cenu 12 Kč/m2.
 7. Projednání záměru zveřejněného dne 8.9.2016 směnit p. p. č. 2060/1 o výměře 136 m2 (ostatní plocha) ve vlastnictví obce Slatina v k. ú. Slatina u Horažďovic za p.p.č. 313 o výměře 144 m2 (ostatní plocha) ve vlastnictví p. Martina Chaloupky a paní Jany Chaloupkové, Slatina 31, v k. ú. Slatina u Horažďovic, podle geometrického plánu zpracovaného pod č. 176-48/2016 Bc. Michalem Šedivým ze dne 8.9.2016.
 8. Projednání záměru ze dne 8.9.2016 zakoupit do majetku obce p. p. č. 316 o výměře 153 m2 (ostatní plocha) podle geometrického plánu zpracovaného pod č. 176-48/2016 Bc. Michalem Šedivým ze dne 8.9.2016 v  k.ú. Slatina u Horažďovic, který je ve vlastnictví p. Klečka Martin Ing., Řešovská 563/20, Bohnice, 18100 Praha 8, za cenu 12 Kč/m2.
 9. Projednání vypracování územního plánu obce Slatina
 10. Projednání návrhu smlouvy ČEPS
 11. Schválení poskytnuté dotace Plzeňského kraje k žádosti 036PA00347 ve výši 140000,- Kč na opravu povrchu místní komunikace v uvedené žádosti a schválení rozpočtové změny související s příjmem této dotace
 12. Diskuse
 13. Závěr

 

Zastupitelstvo obce hlasovalo o předloženém programu jako o celku.

Pro: 7 hlasů

Proti: ---

Zdržel se: ---

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje 7-mi hlasy program zastupitelstva. Program zastupitelstva je přílohou tohoto Zápisu č. 1

 

ad 1)   Kontrola usnesení z jednání Zastupitelstva obce Slatina konaného dne 24.6.2016

-         Z usnesení bodu 3 vyplývalo zajištění cenové nabídky na zpracování Územního plánu.

Informace o zpracované nabídce jsou součástí projednávaného bodu 9 programu zastupitelstva obce.

Zastupitelstvo bere informaci na vědomí

 

ad 2) Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání účast obce Slatina v projektu „Logistika odpadů“ v DSO Horažďovicko, pořízení kontejnerů na BRO a stavební suť.

Pro: 7 hlasů

Zdržel se: --

Proti: ---

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce Slatina schvaluje 7-mi hlasy bez výhrad účast v projektu "Logistika odpadů" v DSO Horažďovicko. Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí spoluúčasti DSO Horažďovicko ve výši 15 % na pořízení 3 ks kontejnerů na BRO a stavební suť. Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku DSO Horažďovicko na příslušný podíl za zpracování a administrování žádosti o dotaci projektu "Logistika odpadů" v DSO Horažďovicko.

 

ad 3) Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání návrh koncepce odpadového hospodářství v obci Slatina od roku 2018. Starosta obce nejprve seznámil zastupitele s výsledky třídění odpadů v obci za poslední rok, vyzdvihl snižování množství komunálního odpadu v obci.

Koncepce se bude opírat o základní body, které se budou realizovat v průběhu roku 2017 tak, aby nejpozději k 1.1.2018 bylo možné výrazně snížit náklady občanů a obce a množství produkovaného komunálního odpadu.

 

1) Došlo ke snížení množství komunálního odpadu na 75 kg/obyv./rok. Podle zjištěných výsledků má obec Slatina za rok 2015 nejnižší produkci komunálního odpadu na obyvatele v ORP Horažďovicko. Obec bude provádět pravidelnější propagace obsahu složek komunálního odpadu (obecní rozhlas, tiskoviny, ...)

2) Dojde k doplnění kontejnerů na BRO min. 2 ks (Dráha a centrum obce)

3) Musí dojít k vyšší úrovni třídění plastů, papíru a skla (pravidelnější propagace dodržování třídění – dbát na nemíchání tříděných složek (obední rozhlas, tiskoviny, jiné formy)

4) Navýšení počtu speciálních nádob na tříděný odpad (plast, sklo, papír) – další místo pro speciální nádoby

5) Pořízení kontejneru na kovový odpad - malý kontejner (avia) v rámci projektu DSO nebo samostatně

6) Zajištění speciálních nádob na stavební suť (tříděné složky - pálené materiály, beton, přírodní kámen, a netříděné složky) - zajištěno formou systému projektů DSO nebo samostatně

6) Příprava na zavedení systému sběru komunálního odpadu individuálním systémem s vážením a bonusy za nízký objem množství komunálního odpadu. S tím souvisí příprava stanoviště, sběrného místa, softwearu, obsluhy, ....

7) Pořízení dalších nezbytných nádob na použitý jedlý olej a tuky, šatstvo, atd.

Pro: 7 hlasů

Zdržel se: --

Proti: ---

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce Slatina schvaluje 7-mi hlasy bez výhrad novou koncepci odpadového hospodářství, kterou se bude kontinuálně připravovat a projednávat každé zastupitelstvo obce. Cílem koncepce je od 1.1.2018 výrazné snížení množství produkovaného komunálního odpadu, zajištění speciálních nádob na veškeré druhy tříděného odpadu v dostatečném množství, příprava nových způsobů likvidace komunálního odpadu založeného na motivaci spojenou s tříděním a zejména snížení nákladů občanů a obce spojených s likvidací odpadů. Cílem koncepce je zároveň vyhledání vhodného místa na umístění tříděných nádob v obci.

 

ad 4)   Starostou obce byl zastupitelstvu obce předložen návrh na projednání záměru zveřejněného dne 6.9.2016 uzavřít pacht s Českou republikou cestou Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, k parc. č. 167/2 o výměře 1879 m2, ostatní plocha za podmínek stanovených vlastníkem s možností podání následné žádosti o odkupu této parcely.

Pro: 7 hlasů

Zdržel se: ---

Proti: ---

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce 7-mi hlasy bez výhrad schvaluje pacht s Českou republikou cestou Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, k parc. č. 167/2 o výměře 1879 m2, ostatní plocha za podmínek stanovených vlastníkem s možností podání následné žádosti o odkupu této parcely a pověřuje starostu obce podpisem návrhu pachtovní smlouvy.

 

ad 5)   Starosta obce předložil k projednání záměr obce odkoupit od paní Radky Hubertové p. p. č. 167/4 ostatní plocha, a část p. p. č. 167/5 ostatní plocha o celkové výměře přibližně 1200 m2 (vyznačená část ve zveřejněném záměru ze dne 6.9.2016), za cenu 160 Kč/m2.

Pro: 7 hlasů

Zdržel se: ---

Proti: ---

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce 7-mi hlasy bez výhrad schvaluje záměr obce odkoupit od paní Radky Hubertové p. p. č. 167/4 ostatní plocha, a část p. p. č. 167/5 ostatní plocha o celkové výměře 1200 m2 (vyznačená část ve zveřejněném záměru ze dne 6.9.2016), za cenu 160 Kč/m2 a pověřuje starostu obce zajištěním vypracování geometrického plánu a podpisem kupní smlouvy.   

 

ad 6)   Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání záměr obce zveřejněný dne 8.9.2016 odprodat z majetku obce p. p. č. 2047/29 o výměře 16 m2 (ostatní plocha) podle geometrického plánu zpracovaného pod č. 177-63/2016 Bc. Michalem Šedivým ze dne 7.9.2016 v k.ú. Slatina u Horažďovic, za cenu 12 Kč/m2. Zájem o odkoupení projevila paní Zuzana Kubartová podanou žádosti ze dne 21.9.2016.

Pro: 7 hlasů

Zdržel se: ---

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce 7-mi hlasy bez výhrad schvaluje odprodej z majetku obce p. p. č. 2047/29 o výměře 16 m2 (ostatní plocha) podle záměru obce, který byl zveřejněný dne 8.9.2016 a geometrického plánu zpracovaného pod č. 177-63/2016 Bc. Michalem Šedivým ze dne 7.9.2016 v k.ú. Slatina u Horažďovic paní Zuzaně Kubartové na základě žádosti o odkoupení ze dne 21.9.2016, za cenu 12 Kč/m2 a pověřuje starostu obce k zajištění vypracování a podpisu Kupní smlouvy. Náklady spojené s vypracováním Kupní smlouvy a vkladem do Katastru nemovitostí jsou nákladem kupujícího.

 

ad 7)   Starosta obce předložil zastupitelstvu k projednání záměr obce, zveřejněný dne 8.9.2016 směnit p. p. č. 2060/1 o výměře 136 m2 (ostatní plocha) ve vlastnictví obce Slatina v k. ú. Slatina u Horažďovic za p.p.č. 313 o výměře 144 m2 (ostatní plocha) ve vlastnictví p. Martina Chaloupky a paní Jany Chaloupkové, Slatina 31, v k. ú. Slatina u Horažďovic, oba v ceně 12 Kč/m2 podle geometrického plánu zpracovaného pod č. 176-48/2016 Bc. Michalem Šedivým ze dne 8.9.2016. 

Pro: 6 hlasů

Zdržel se: 1 hlas (Martin Chaloupka)

Proti: ---

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce 6-ti hlasy bez výhrad schvaluje směnu p. p. č. 2060/1 o výměře 136 m2 (ostatní plocha) ve vlastnictví obce Slatina v k. ú. Slatina u Horažďovic za p.p.č. 313 o výměře 144 m2 (ostatní plocha) ve vlastnictví p. Martina Chaloupky a paní Jany Chaloupkové, Slatina 31, v k. ú. Slatina u Horažďovic, oba v ceně 12 Kč/m2 podle záměru obce, zveřejněného dne 8.9.2016 a geometrického plánu zpracovaného pod č. 176-48/2016 Bc. Michalem Šedivým ze dne 8.9.2016. Náklady spojené se zpracováním smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí jsou nákladem obce Slatina.                                              

 

ad 8)   Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání zakoupit do majetku obce p. p. č. 316 o výměře 153 m2 (ostatní plocha) podle záměru zveřejněného dne 8.9.2016 a geometrického plánu zpracovaného pod č. 176-48/2016 Bc. Michalem Šedivým ze dne 8.9.2016 v  k.ú. Slatina u Horažďovic, který je ve vlastnictví p. Ing. Martina Klečky, Řešovská 563/20, Bohnice, 18100 Praha 8, za cenu 12 Kč/m2.

Pro: 7 hlasů

Zdržel se:

Proti: ---

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce 7-mi hlasy bez výhrad schvaluje zakoupit do majetku obce p. p. č. 316 o výměře 153 m2 (ostatní plocha) podle záměru zveřejněného dne 8.9.2016 a geometrického plánu zpracovaného pod č. 176-48/2016 Bc. Michalem Šedivým ze dne 8.9.2016 v  k.ú. Slatina u Horažďovic, který je ve vlastnictví p. Ing. Klečky Martina, Řešovská 563/20, Bohnice, 18100 Praha 8, za cenu 12 Kč/m2. Náklady spojené se zpracováním Kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí jsou nákladem obce Slatina.

                                                   

ad 9)   Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání nabídku společnosti Ateliér M.A.A.T. Tábor na vypracování územního plánu obce Slatina. Nabídková cena za zpracování územního plánu je 156000,- Kč bez DPH.

Pro: 7 hlasů

Zdržel se: ---

Proti: ---

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce 7-mi hlasy bez výhrad schvaluje nabídku společnosti Ateliér M.A.A.T. Tábor na vypracování územního plánu obce Slatina. Nabídková cena za zpracování územního plánu je 156000,- Kč bez DPH. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo.

 

ad 10)  Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání Smlouvu o zřízení věcného břemene č. A.0407-00141 předloženou společností ČEPS a.s. Zastupitelé po projednání podpis smlouvy odmítli.

Pro: 7 hlasů

Zdržel se: ---

Proti: ---

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce 7-mi hlasy bez výhrad odmítlo podpis Smlouvy o zřízení věcného břemene č. A.0407-00141 předloženou společností ČEPS a.s.

 

ad 11)  Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání schválení přijetí poskytnuté dotace Plzeňského kraje k žádosti 036PA00347 ve výši 140000,- Kč na opravu povrchu místní komunikace v uvedené žádosti a schválení rozpočtových změn obce.

Pro: 7 hlasů

Zdržel se: ---

Proti: ---

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce 7-mi hlasy bez výhrad schvaluje přijetí poskytnuté dotace Plzeňského kraje k žádosti 036PA00347 ve výši 140000,- Kč na opravu povrchu místní komunikace v uvedené žádosti a schvaluje rozpočtové změny obce.

ad 12)  Diskuse

Na návrh p. Martina Chaloupky zastupitelstvo rozhodlo o koupi benzínových nůžek na plot. Zajistí p. Chaloupka. Zastupitelé se dohodli na dokončení podhledů sálu a přísálí OÚ v termínu do 15.11.2016. Podle nejvýhodnější nabídky zajistí starosta obce.

ad 13)  Závěr

Starosta obce jednání zastupitelstva obce oficiálně ukončil ve 21:00 hodin.

Zapisovatel:   Václav Ladman                  ………………………………………………………………

 

Ověřovatelé zápisu:   

Martin Chaloupka                                     ……………………………………………………………

Milan Čada                                              ……………………………………………………………       

 

Starosta obce: Ing. Václav Vachuška           …………………………………………………………………

Ve Slatině dne 23.9.2016