Vytisknout
Nadřazená kategorie: Úřední deska
Kategorie: Vyhlášky zastupitelstva

Obecně závazná vyhláška obce Slatina č. 1/2011

o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebního odpadu

Zastupitelstvo obce Slatina schválilo dne 19.12.2011 podle ustanovení § 17 odst.2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů a v souladu s ustanovením § 84, odst. 2) písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem:

Čl. 1

Závaznost vyhlášky

 1. Tato obecně závazná vyhláška řeší nakládání s komunálním odpadem, objemným odpadem a s jejich vytříděnými látkovými složkami, včetně nakládání se stavebním odpadem v katastrálním území obce Slatina. Je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt, nebo které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Vyhláška je závazná i pro všechny další osoby, které se na území obce zdržují.
 2. Původci odpadu (právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání), kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu, se mohou na základě písemné smlouvy s obcí zapojit do systému stanoveného obcí, v níž bude sjednána cena za tuto službu.
 3. V případě, že původci odpadu využijí tento systém, jsou povinni dodržovat i ta ustanovení vyhlášky, která platí jen pro fyzické osoby.

Čl. 2

Základní pojmy

 1. Základní pojmy jsou definovány v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změnách některých dalších zákonů.
 2. Pro potřeby této vyhlášky se definují tyto pojmy:
  • Odpad – každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č.1, zákona č.185/2001 Sb., o odpadech
  • Komunální odpad – veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání
  • Směsný komunální odpad je složka komunálního odpadu, která vznikla po vytřídění odpadů uvedených v článku 2 odst. d, e, f, g této vyhlášky
  • Nebezpečný odpad je složka komunálního odpadu, která má jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č.2 zákona, např. rozpouštědla, kyseliny, zásady, minerální oleje a tuky, barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty, odmašťovací přípravky, fotochemikálie, léky, pesticidy, baterie a akumulátory, zářivky, odpady s obsahem rtuti, zařízení s obsahem chlorfluorovodíků (lednice apod.), elektrotechnická zařízení
  • Využitelný odpad je složka komunálního odpadu vzniklá odděleným sběrem za účelem dalšího využití, např. papír, sklo, plasty
  • Bioodpad – biologický odpad ze zahrad a veřejných prostranství (listí, spadané ovoce, posekaná tráva, štěpený odpad z větví stromů nevykazující žádné z nebezpečných látek a vlastností apod.)
  • Objemný odpad je druh komunálního odpadu, který vzniká při činnosti fyzických osob, od běžného komunálního odpadu se odlišuje některými svými vlastnostmi. Jedná se o odpad, který svým rozměrem, případně hmotností nevyhovuje běžnému periodickému svozu, neboť jej nelze ukládat do normalizovaných sběrných nádob.
  • Stavební odpad - všechny druhy odpadů, vznikající při stavební činnosti osob fyzických i právnických.
  • Stanoviště sběrných nádob - je místo určené obcí ke shromažďování a sběru komunálního odpadu a jeho vybraných složek vybavené typizovanými sběrnými nádobami, jejichž obsah lze vyprázdnit do sběrného vozu.
  • Původce odpadů – právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném, obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů
  • Oprávněná osoba – každá osoba, která je oprávněná k nakládání s odpady podle tohoto zákona nebo podle zvláštních právních předpisů
  • Sběrná nádoba – je typizovaná nádoba určená k odkládání komunálního odpadu o objemu 110/120 litrů
  • Plastový pytel - je typizovaný plastový obal poskytovaný obcí určený k odkládání komunálního odpadu.

Čl. 3

Třídění komunálního odpadu

Komunální odpad se třídí na následující složky:

 1. využitelný odpad – papír a lepenku, sklo, plasty
 2. objemný odpad
 3. nebezpečný odpad
 4. směsný komunální odpad
 5. bioodpad
 6. další složky určené obcí

Čl. 4

Nakládání s komunálním odpadem

1. Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. S odpady, jejichž vzniku nejde zabránit, se nakládá následujícím způsobem:

2. Pro třídění komunálního odpadu jsou fyzickým osobám určeny tyto sběrné nádoby a zařízení:

jsou umístěny na stanovištích, která právně, technicky i organizačně vyhovují systému nakládání s odpadem.

3. Fyzickým osobám budou přidělovány po úhradě ročního poplatku za každou trvale přihlášenou osobu za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů známky dle počtu přihlášených osob k trvalému pobytu v jednotlivých nemovitostech v obci takto:

4. Fyzické osoby, které vlastní v obci nemovitost, v níž není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu; která je určena nebo slouží k individuální rekreaci; má-li k této nemovitosti vlastnické právo více osob, jsou povinni platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu s trvalým pobytem. Fyzické osoby podle tohoto článku budou ukládat směsný komunální odpad do plastových pytlů poskytovaných obcí. Fyzické osoby podle tohoto článku obdrží při zaplacení poplatku 10 ks plastových pytlů poskytovaných obcí. Každý další plastový pytel včetně jednorázové známky obdrží každá fyzická osoba na požádání na obecním úřadě v úřední dny za úhradu stanovenou obcí.

5. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

6. Při nakládání s komunálním odpadem je zakázáno zejména:

7. V případě, že sběrná nádoba bude obsahovat některý z odpadů, pro který není dle této vyhlášky určena, oprávněná osoba nezajistí její vyprázdnění, oznámí tuto skutečnost vlastníkovi sběrné nádoby a vyrozumí o této skutečnosti obec.

8. Práva a povinnosti subjektů podle této vyhlášky v oblasti nakládání s komunálním odpadem upravují:

Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které budou v systému zapojeny, neplatí místní poplatek, ale cenu sjednanou na základě smlouvy s obcí Slatina.

Čl. 5

Nakládání se stavebním odpadem

Stavební odpad, vzniklý při stavební činnosti občanů je ukládán na jejich objednávku do velkoobjemových kontejnerů oprávněné osoby, které budou odvezeny na náklady fyzické osoby (občana), na řízenou skládku a uhrazeny dle ceníku. Tímto se nevylučuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu a jeho uložení na řízené skládky vlastními prostředky, popř. jiným způsobem.

Čl. 6

Povinnosti fyzických osob

 1. Fyzická osoba je povinna:

2. Pořadatelé veřejných, kulturních, obchodních, sportovních a jiných podobných akcí jsou povinni v místech jejich konání umisťovat dostatečný počet sběrných nádob a zabezpečit odvoz a zneškodnění v nich shromážděného odpadu, jakož i úklid místa konání akce, stanoviště sběrných nádob.

3. Do sběrných nádob na komunální odpad je zakázáno ukládat:

4. Odpad ve sběrných nádobách je zakázáno udupávat, zhutňovat nebo zapalovat.

5. Zakazuje se ukládat do odpadkových košů rozmístěných na veřejných prostranstvích komunální odpad vznikající v domácnosti.

6. Zakazuje se pálit odpad.

Čl. 8

Povinnosti oprávněné osoby

 1. Sběr, svoz a zneškodňování komunálního odpadu od plátců na území obce zajišťuje obec Slatina prostřednictvím oprávněné osoby dle systému nakládání se směsným komunálním odpadem.
 2. Sběrné nádoby a plastové pytle správně označené jsou vyvezeny 1x za dva týdny.
 3. Sběr, svoz, vytříděných látkových složek z komunálního odpadu, zajišťuje oprávněná osoba ve dnech svozu.
 4. Provádět vizuální kontrolu obsahu všech sběrných nádob před manipulací, při zjištění skutečností odporujících této vyhlášce oznámit tyto obci, kontrolovat technický stav všech sběrných nádob a vracet zcela vyprázdněné sběrné nádoby na jejich stanoviště.
 5. Dojde-li ke znečištění stanoviště sběrných nádob při manipulaci s nimi nebo při přepravě odpadů, je oprávněná osoba povinna zajistit neprodleně odstranění nečistot.

Čl. 9

Sankce

Porušení povinnosti stanovených touto vyhláškou může být postiženo podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (ve znění pozdějších předpisů).

Čl. 10

Kontrolní činnost

Dohled nad dodržováním této obecně závazné vyhlášky provádí obecní úřad Slatina.

Čl. 11

Zrušovací ustanovení

Ke dni účinnosti této vyhlášky se zrušuje „Obecně závazná vyhláška obce Slatina č. 1/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem ze dne 12.12.2001.

Čl. 12

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2012.

Ing. Václav Vachuška., v.r.

starosta

Jaroslava Chalupná, v.r.

místostarostka

Dokumenty ke stažení:
vyhlaska_1_2011 (29,7 kB | DOC)
vyhlaska_1_2011 (49,4 kB | PDF)