Vyvěšeno dne: 7. 5. 2024 / Sejmuto dne: 

9. zasedání Zastupitelstva obce Slatina

konaného dne 29. 4. 2024 od 20:00 hodin v prostorách obecního úřadu, Slatina 62


Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřeného rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Plné znění je k nahlédnutí na OÚ.


USNESENÍ

Zastupitelstvo obce Slatina

 1. schvaluje program 9. zasedání ZO v tomto volebním období
 2. určuje návrhovou komisi ve složení Pavel Kandr a Václav Vodička
 3. určuje ověřovatele zápisu Pavla Kandra, Jiřího Renče a zapisovatelkou Lenku Hájkovou
 4. schvaluje zápis a plnění usnesení 8. zasedání ZO ze dne 26.02.2024
 5. schvaluje „Smlouvu o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje“ v roce 2024 ve výši 5.100,- Kč
 6. neschvaluje finanční příspěvek pro Linku bezpečí, z.s.
 7. bere na vědomí poskytnutí dotace z dotačního titulu PSOV PK 2024 ve výši 350.000,- Kč na akci „Oprava podlah obecních skladů – I. etapa“
 8. bere na vědomí „Smlouvu o poskytnutí finančního daru za umístění ve Zlatém erbu PK 2024“ v celkové výši 25.000,- Kč na vzdělávání a rozvoj obce v oblasti informačních technologií
 9. schvaluje podání žádosti z dotačního titulu“ Podpora prodejen v malých obcích PK 2024“
 10. bere na vědomí rozpočtová opatření 2024/001 a 2024/002
 11. bere na vědomí dokončení územního plánu obce po vyřešení námitek
 12. bere na vědomí dokončení projektové dokumentace akce „Slatina splašková kanalizace a ČOV“ a podání žádosti o koordinované stanovisko MěÚ Horažďovice
 13. a) schvaluje připravovanou směnu pozemků č. 2061/1 v k.ú. Slatina u Horažďovic ve vlastnictví obce Slatina a pozemků č. 325/1 a 325/2 ve vlastnictví Karla Jedličky, Slatina čp. 28 z důvodu změny zakreslení obecní cesty / b) odkládá změny sazeb u dohod o provedení práce / c) schvaluje smlouvu o dílo „Opravu podlah obecních skladů – I. etapa“ s firmou STAVBY ŠAFANDA s.r.o., č.p. 69, Chanovice ve výši 704.722,14 Kč. / d) bere na vědomí rozpočtové opatření 2024/003


Marie Šolcová v.r.
starostka obce


Karel Jedlička v.r.
místostarosta obce


Dokumenty ke stažení: