Vyvěšeno dne: 26. 11. 2021 / Sejmuto dne:

Návrh rozpočtu obce Slatina pro rok 2023

PŘÍJMY položka v tis. Kč
Daň z příjmu fyzických osob 1111 300
DPFO 1112 20
DPFO 1113 50
DPPO 1121 400
DPH 1211 800
Příjmy za dobývaní nerostů 1356 20
Daň z nemovitosti 1511 185
Poplatky za komunální odpad 1345 65
Správní poplatky 1361 1
Volba prezidenta 4111 20
Daň z loterií 1381 10
Dotace KÚPK státní správa 4112 70,8
Daňové příjmy a poplatky   1 941,8
Les - těžba 2111 500
Pronájem pozemků 2131 40
Úroky 2141 130
Příjmy z třídění odpadu (sklo, papír, plast) 2329 25
Běžné příjmy   695
PŘÍJMY CELKEM   2 636,8
VÝDAJE položka v tis. Kč
Pěstební činnost 1031 300
Les - těžba 1032 300
Správa lesa 1036 80
Oprava cest 2212 150
Dopravní obslužnost 2292 5,4
Odpadní vody, kanalizace 2321 140
Územní plán 3635 100
Vodní díla, opravy rybníků 2341 20
Ost. neinv. transf. 6409 1
Věcné dary - jubilea 3399 30
Kulturní akce 3319 50
El. energie (kaplička)  3326 3
Veřejné osvětlení 3631 50
Komunální odpad 3722 60
Nebezp. odpad 3721 60
Komunál. odp. plast, sklo, papír 3723 60
Nákup pozemků 3639 30
SDH 5512 800
ZO (mzdy, zdravotní a soc. pojištění, cestovní náhr.) 6112 250
Opravy majetku, budovy 6171 300
MS (plyn, elektřina, DPP, služby, materiál, zeleň, ...) 6171 450
Bankovní poplatky  6310 5
Pitná voda 2310 5
Platby daní a poplatků 6399 150
Krizová rezerva 5213 10
Volba prezidenta 6118 20
Finanční vypořádání 6402 30
VÝDAJE CELKEM   3 459,4
SCHODEK ROZPOČTU   822,6

Schodek rozpočtu bude kryt finančními prostředky z hospodaření minulých let.


Dokumenty ke stažení: