Vyvěšeno dne: 21. 12. 2021 / Sejmuto dne:

Rozpočet obce Slatina pro rok 2021

PŘÍJMY položka v tis. Kč
Daň z příjmu fyzických osob 1111 300
DPFO 1112 14
DPFO 1113 40
DPPO 1121 300
DPH 1211 700
Daň z nemovitosti 1511 185
Příjmy za dobývaní nerostů 1356 20
Poplatky za komunální odpad 1337 60
Správní poplatky 1361 1
Daň z loterií 1381 10
Dotace KÚPK státní správa 4112 70,8
Daňové příjmy a poplatky   1 700,8
Les - těžba 2111 700
Pronájem pozemků 2131 40
Příjmy z třídění odpadu (sklo, papír, plast) 2329 25
Běžné příjmy   765
PŘÍJMY CELKEM   2 465,8
VÝDAJE položka v tis. Kč
Pěstební činnost 1031 300
Les - těžba 1032 300
Správa lesa 1036 80
Oprava cest 2212 35
Dopravní obslužnost 2292 4,6
Odpadní vody, kanalizace 2321 420
Územní plán 3635 100
Vodní díla, opravy rybníků 2341 1 400
Ost. neinv. transf. 6409 1
Věcné dary - jubilea 3399 25
Kulturní akce 3319 45
Veřejné osvětlení 3631 40
Komunální odpad 3722 50
Nebezp. odpad 3721 50
Nákup pozemků 3639 60
Komunál. odp. plast, sklo, papír 3723 50
SDH 5512 210
ZO (mzdy, zdravotní a soc. pojištění, cestovní náhr.) 6112 220
Opravy majetku, budovy 6171 200
MS (plyn, elektřina, DPP, služby, materiál, zeleň, ...) 6171 400
Bankovní poplatky  6310 5
Pitná voda 2310 5
Platby daní a poplatků 6399 100
Krizová rezerva 5213 10
Finanční vypořádání 6402 18
VÝDAJE CELKEM    4 128,6
SCHODEK ROZPOČTU   1 662,8

Schodek rozpočtu bude kryt finančními prostředky z hospodaření minulých let. 


Dokumenty ke stažení:

Rozpočet obce Slatina pro rok 2022 (13,7 kB | XLSX)
Střednědobý výhled pro rok 2023 (11,0 kB | XLSX)
Střednědobý výhled pro rok 2024 (11,0 kB | XLSX)