Vyvěšeno dne: 12. 1. 2021 / Sejmuto dne:

Rozpočet obce Slatina pro rok 2021

PŘÍJMY položka v tis. Kč
Daň z příjmu fyzických osob 1111 340
DPFO 1112 4,3
DPFO 1113 32
DPPO 1121 270
DPH 1211 650
Daň z nemovitosti 1511 180
Příjmy za dobývaní nerostů 1356 10
Poplatky za komunální odpad 1337 50
Správní poplatky 1361 1
Daň z loterií 1381 7
Dotace KÚPK státní správa 4112 70,8
Daňové příjmy a poplatky   1 615,1
Les - těžba 2111 700
Pronájem pozemků 2131 40
Příjmy z třídění odpadu (sklo, papír, plast) 2329 20
Příjmy z úroků 2141 0,3
Běžné příjmy   760,3
PŘÍJMY CELKEM   2 375,4
VÝDAJE položka v tis. Kč
Pěstební činnost 1031 300
Les - těžba 1032 280
Správa lesa 1036 80
Oprava cest 2212 40
Dopravní obslužnost 2292 4,6
Odpadní vody, kanalizace 2321 420
Územní plán 3635 100
Vodní díla, opravy rybníků 2341 1 500
Ost. neinv. transf. 6409 1
Věcné dary - jubilea 3399 20
Kulturní akce 3319 40
Veřejné osvětlení 3631 25
Komunální odpad 3722 50
Nebezp. odpad 3721 30
Nákup pozemků 3639 120
Komunál. odp. plast, sklo, papír 3723 50
SDH 5512 10
ZO (mzdy, zdravotní a soc. pojištění, cestovní náhr.) 6112 220
Opravy majetku, budovy 6171 110
MS (plyn, elektřina, DPP, služby, materiál, zeleň, ...) 6171 400
Bankovní poplatky  6310 5
Pitná voda 2310 10
Platby daní a poplatků 6399 70
Krizová rezerva 5213 10
VÝDAJE CELKEM   3 895,6
SCHODEK ROZPOČTU   1 520,2

Schodek rozpočtu bude kryt finančními prostředky z hospodaření minulých let. 


Dokumenty ke stažení:

Rozpočet obce Slatina pro rok 2021 (PDF, 85,7 kB)