Vyvěšeno dne: 3. 1. 2020 / Sejmuto dne:

Rozpočet obce Slatina pro rok 2020

PŘÍJMY položka v tis. Kč
Daň z příjmu fyzických osob 1111 380
DPFO 1112 10
DPFO 1113 35
DPPO 1121 300
DPH 1211 720
Daň z nemovitosti 1511 200
Příjmy za dobývaní nerostů 1356 5
Poplatky za komunální odpad 1337 50
Správní poplatky 1361 1
Daň z hazardních her 1381 7
Dotace KÚPK státní správa 4112 65,4
Daňové příjmy a poplatky   1 773,4
Les - těžba 2111 950
Pronájem pozemků 2131 40
Příjmy z třídění odpadu (sklo, papír, plast) 2329 15
Příjmy z úroků 2141 0,3
Běžné příjmy   1 005,3
PŘÍJMY CELKEM   2 778,7
VÝDAJE položka v tis. Kč
Pěstební činnost 1031 250
Les - těžba 1032 500
Správa lesa 1036 80
Oprava cest 2212 50
Dopravní obslužnost 2292 4,7
Odpadní vody, kanalizace 2321 30,1
Oprava skladu 3613 430
Vodní díla, opravy rybníků 2341 50
Ost. neinv. transf. 6409 7
Věcné dary - jubilea 3399 15
Kulturní akce 3319 60
Veřejné osvětlení 3631 25
Komunální odpad 3722 85,2
Nebezp. odpad 3721 25
Komunál. odp. plast, sklo, papír 3723 30
Výstavba pódia 3639 60
SDH 5512 50
ZO (mzdy, zdravotní a soc. pojištění, cestovní náhr.) 6112 220
Opravy majetku, budovy 6171 150
MS (plyn, elektřina, DPP, služby, materiál, zeleň, ...) 6171 500
Bankovní poplatky  6310 10
Ost. náklady s odpady 3729 5,7
Pitná voda 2310 30
Platby daní a poplatků 6399 100
Krizová rezerva 5213 10
VÝDAJE CELKEM   2 778,7
SCHODEK ROZPOČTU   0


Dokumenty ke stažení:

Rozpočet obce Slatina pro rok 2020 (PDF, 316 kB)