Vyvěšeno dne: 7. 6. 2024 / Sejmuto dne: 17. 6. 2024

Informace o konání 10. zasedání Zastupitelstva obce Slatina

Obecní úřad Slatina informuje o konání 10. zasedání Zastupitelstva obce Slatina, svolaného starostkou obce Marií Šolcovou, v souladu s ustanovením § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: Obecní úřad Slatina

Datum a čas konání: 17. 6. 2024 od 20:00 h.

Program:

 1. Zahájení a schválení programu
 2. Volba návrhové komise
 3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 4. Usnesení a zápis ze dne 29. dubna 2024
 5. Účetní uzávěrka za rok 2023 a návrh závěrečného účtu sestaveného k 31. 12. 2023
 6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Slatina za rok 2023
 7. Rozpočtové opatření č. 4
 8. Žádost firmy Clementas Janovice, s.r.o. o podporu zařízení do sítě poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji
 9. Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednání přestupků
 10. Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na akci Slatinské léto 2024
 11. Podané dotace lesy 2024
 12. Smlouva o dílo „Oprava podlah obecních skladů – I. etapa“
 13. Různé
 14. Diskuze
 15. Usnesení a závěr

 

Marie Šolcová
starostka obce v.r.


Dokumenty ke stažení: